5 torebek, w które warto zainwestować

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: lamodellamafia.com, pinterest.com

Chanel_Boy-Inspiration-Street_Style-9

Jeśli pla­nu­jesz wydać ogrom­ne pie­nią­dze na toreb­kę swo­ich marzeń, sko­rzy­staj z nasze­go prze­wod­ni­ka. Nie ryzy­kuj, świa­tem mody rzą­dzą usta­lo­ne mar­ki i kla­sycz­ne sty­le, któ­re nie zesta­rze­ją się z wie­kiem. Dzię­ki radom Vers-24 nie popeł­nisz błę­du w tym trud­nym wybo­rze.

Oto lista ekskluzywnych torebek, które nigdy nie wyjdą z mody.

Cha­nel 2.55 zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez samą Coco Cha­nel w lutym 1955 roku. Posia­da regu­lo­wa­ny pasek, któ­ry moż­na nosić jako dłu­gi lub krót­ki. Choć w tam­tych cza­sach była to nowość, nie­spo­ty­ka­ny ele­ment, teraz jest koniecz­no­ścią dla nie­mal wszyst­kich nowo­cze­snych kobiet. Cha­nel to nie­prze­mi­ja­ją­ca kla­sy­ka war­ta każ­de­go cen­ta czy zło­tów­ki. Będzie zachwy­cać tak samo po kil­ku dniach jak i po 30 latach. Cha­nel = Chic przez duże C.

1

Céli­ne Lug­ga­ge jest jed­ną z tych tore­bek, któ­re zyska­ły swo­ją popu­lar­ność dzię­ki modo­wym i stre­et style’owym blo­gom. Tuż po poka­zach mody foto­gra­fo­wie mie­li szan­sę prze­te­sto­wać swo­je obiek­ty­wy, robiąc zdję­cia tej bar­dzo foto­ge­nicz­nej toreb­ce. Céli­ne Lug­ga­ge zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez Pho­ebe Phi­lo wio­sną 2010 roku. Będzie słu­żyć przez dłu­gie lata do cza­su, aż ktoś bar­dzo szczę­śli­wy odzie­dzi­czy ją po Tobie.

main.original.585x0

Wiel­ka dama wśród wszyst­kich luk­su­so­wych tore­bek. Her­mès Bir­kin z pew­no­ścią jest naj­bar­dziej pożą­da­nym luk­su­so­wym dodat­kiem na świe­cie. Obiekt wes­tchnień milio­nów kobiet na świe­cie jest wyni­kiem przy­pad­ku – został stwo­rzo­ny w 1984 roku przez Jean-Louisa Duma­sa po przy­pad­ko­wym spo­tka­niu aktor­ki Jane Bir­kin pod­czas lotu z Pary­ża do Lon­dy­nu. Od kwiet­nia 2010 roku poten­cjal­ni klien­ci muszą zapi­sy­wać się bar­dzo dłu­giej liście, żeby dostać w swo­je ręce toreb­kę marzeń.

kelly5

Choć w 2004 roku toreb­ka Pad­ding­ton cie­szy­ła się mia­nem It Bag i ogrom­ną sła­wą, młod­sza sio­stra Chloé Para­ty sta­ła się sztan­da­ro­wym pro­duk­tem fran­cu­skie­go domu mody. Zosta­ła wpro­wa­dzo­na na rynek w 2008 roku. Jej wyra­zi­sty, trój­kąt­ny kształt skradł ser­ce Katie Hol­mes, któ­ra zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na z toreb­ką jesz­cze przed jej wyda­niem.

bestinuaparaty080313(1)

Jeśli szu­kasz toreb­ki prze­siąk­nię­tej histo­rią, zain­we­stuj w Lady Dior. Swój począ­tek mia­ła w 1995 roku, gdy pierw­sza dama Fran­cji poda­ro­wa­ła księż­nej Dia­nie nowo zapro­jek­to­wa­ną „pereł­kę” pary­skie­go domu mody. Nie­dłu­go póź­niej Lady Di rzad­ko była widy­wa­na bez jej ulu­bio­nej toreb­ki, któ­rej suro­wy, czar­ny odcień moc­no kon­tra­sto­wał z kolo­ro­wy­mi gar­ni­tu­ra­mi. Dior nie pozo­stał dłuż­ny i zmie­nił jej nazwę, inspi­ru­jąc się naj­bar­dziej wier­ną fan­ką.

05-street style-trench-frontrowshop-stripes-shirt-blue-lady dior-dior-bag-suspenodo-christian louboutin-heels-shoes-con dos tacones-c2t

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
TOREBKI Z FRĘDZLAMI – JAK NOSIĆ TREND Z WYBIEGÓW
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
SKÓRZANA SPÓDNICA ZWANA „IT-SKIRT”
12 AKCESORIÓW, KTÓRE KAŻDA KOBIETA POWINNA MIEĆ W SWOJEJ SZAFIE
TORBY NA RAMIĘ PONADCZASOWA WYGODA W DOBRYM GUŚCIEKomentarze

komen­ta­rzy