5 rzeczy, dzięki którym będziesz modna tej wiosny!

Nowy sezon zapo­wia­da się na praw­dzi­wą modo­wą rewo­lu­cję. Pro­jek­tan­ci nama­wia­ją nas do aktyw­nej posta­wy wobec aktu­al­nych wyda­rzeń , w świe­cie mody zaczy­na­ją napraw­dę rzą­dzić kobie­ty, a z USA docho­dzą do nas infor­ma­cję, że szpil­ki prze­sta­ły być mod­ne. To sezon, w któ­rym ubra­nia są pew­ne­go rodza­ju mani­fe­stem. Kobie­ty zaczy­na­ją nosić się wygod­nie, poka­zu­ją co lubią i stro­jem wyra­ża­ją swo­ją opi­nię. Bo rok 2017 będzie rokiem praw­dzi­wie rewo­lu­cyj­nym w wal­ce o pra­wa kobiet i rów­no­upraw­nie­nie, więc i my, kobie­ty, musi­my czuć się pew­ne sie­bie nie tyl­ko w naszych posta­wach, ale rów­nież w naszych ubra­niach!

Redak­cja VERS-24 spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie 5 naj­sil­niej­szych ten­den­cji tego sezo­nu, dzię­ki któ­rym poczu­jesz się kobie­ca i pew­na sie­bie jak nigdy dotąd.

5 rzeczy, dzięki którym będziesz modna tej wiosny!

  1. Over­si­zo­wy trencz

Nasz uko­cha­ny trencz w tym sezo­nie przy­bie­ra mak­sy­mal­ne roz­mia­ry. Jest dłu­gi, luź­ny i moc­no obszer­ny. Wszyst­ko po to, aby­śmy czu­ły się w nim jak w dru­giej skó­rze. Jego bar­dzo odświe­żo­ną wer­sję pro­po­nu­je Dem­ma Gva­sa­lia, nowy dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody Balen­cia­ga. Zapro­jek­to­wał płaszcz, któ­ry moż­na nosić na dwa spo­so­by – w wer­sji kla­sycz­nej lub z moc­no odsło­nię­ty­mi ramio­na­mi (tak zwa­ny trencz off-sho­ul­der). W tej dru­giej wer­sji trencz z powo­dze­niem zastą­pi nam nawet sukien­kę!

5 rzeczy, dzięki którym będziesz modna tej wiosny!

  1. Koszu­la w męskim sty­lu

Ten trend poko­cha­ją wszyst­kie miło­śnicz­ki wygo­dy. Koszu­la w tym sezo­nie wyglą­da zupeł­nie jak poży­czo­na z sza­fy chło­pa­ka. Naj­mod­niej­sze są te kla­sycz­ne – bia­łe, w kolo­rze błę­ki­tu lub w deli­kat­ne prąż­ki. Jest na tyle uni­wer­sal­na, że pasu­je abso­lut­nie do wszyst­kie­go. Świet­nie wyglą­da do dżin­sów, ołów­ko­wych spód­nic, a tak­że non­sza­lanc­ko narzu­co­na na obci­słą sukien­kę.

Prze­pis na ultra­mod­ny look – na over­si­zo­wą koszu­lę włóż gor­set pod­kre­śla­ją­cy talię.

5 rzeczy, dzięki którym będziesz modna tej wiosny!

  1. T-shirt ulu­bio­ne­go zespo­łu

Nie tyl­ko koszul­ki z femi­ni­stycz­ny­mi hasła­mi rzą­dzą na uli­cach. Teraz z dumą nosi­my t-shirt z logiem ulu­bio­ne­go zespo­łu i poka­zu­je­my świa­tu nasze zami­ło­wa­nie do muzy­ki. Wśród tych naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych znaj­dzie­my oczy­wi­ście Guns’n’Roses, Rol­ling Sto­nes oraz…nieśmiertelne Spi­ce Girls. Ten trend poko­cha­ły tak­że gwiaz­dy – Ken­dall Jen­ner, Kim Kar­da­shian, Sele­na Gomez oraz Gigi Hadid. Dziew­czy­ny na pier­siach z dumą pre­zen­tu­ją swo­je muzycz­ne pre­fe­ren­cje i przy tym wyglą­da­ją nie­sa­mo­wi­cie cool!

5 rzeczy, dzięki którym będziesz modna tej wiosny!

  1. Buty na trzy­cen­ty­me­tro­wym obca­sie

Zza oce­anu nad­cią­ga­ją wia­do­mo­ści gło­szą­ce śmierć butów na bar­dzo wyso­kim obca­sie. Nie wie­my jesz­cze co na to Sarah Jes­si­ca Par­ker oraz pozo­sta­łe miło­śnicz­ki szpi­lek, ale wie­my na pew­no, że w obec­nych, bar­dzo inten­syw­nych cza­sach, kobie­ty sta­wia­ją przede wszyst­kim na wygo­dę. Pro­jek­tan­ci posta­no­wi­li wyjść im naprze­ciw i zamiast pro­mo­wać buty, w któ­rych się tyl­ko dobrze wyglą­da, ale abso­lut­nie fatal­nie poru­sza, lan­su­ją buty na bar­dzo niskim obca­sie. Już teraz poko­cha­ły je wszyst­kie it-girls i z dumą cho­dzą w swo­ich super kom­for­to­wych bot­kach na niskim, trzy­cen­ty­me­tro­wym obca­sie.

5 rzeczy, dzięki którym będziesz modna tej wiosny!

  1. Tor­ba w roz­mia­rze XXL

Każ­da z nas dosko­na­le rozu­mie pro­blem toreb­ki, w któ­rej nic się nie mie­ści. Niby mod­na, niby fan­ta­stycz­ny design, ale jed­nak do wyj­ścia z domu potrze­bu­je­my jesz­cze jed­nej tor­by eko­lo­gicz­nej i osob­nej toreb­ki na lap­to­pa. Tym spo­so­bem nosi­my ze sobą trzy tor­by jed­ne­go dnia i cały czas spraw­dza­my, czy aby na pew­no żad­nej po dro­dze nie zgu­bi­ły­śmy. W tym sezo­nie ogła­sza­my koniec tego pro­ble­mu! Tor­by nosi­my w roz­mia­rze XXL, aby pomie­ści­ły abso­lut­nie wszyst­kie nasze rze­czy. Jeże­li nie może­cie się zde­cy­do­wać, jaki model wybrać, pole­ca­my ponad­cza­so­wą tor­bę Shan­gai od Ani Kuczyń­skiej, któ­ra zosta­ła ogło­szo­na „naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym mar­ko­wym dodat­kiem w histo­rii współ­cze­snej mody euro­pej­skiej po 1989 roku.”

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy