5 printów na wiosnę, jeśli znudziły Ci się kwiaty

rainbow-outfit-for-cool-spring-look

Są wszę­dzie, nie­mal co sezon, wraz z poja­wie­niem się w skle­pach nowych, wio­sen­nych kolek­cji. Na sukien­kach, koszu­lach, naszy­wa­ne… O czym mowa? Oczy­wi­ście, że o kwia­tach! Tak, wszyst­kie je kocha­my. Jed­nak jeśli czu­jesz, że jed­nak tej wio­sny marzysz o czymś zupeł­nie innym, to mamy dla Cie­bie 5 pro­po­zy­cji prin­tów, któ­re nie są kwia­ta­mi a ide­al­nie spraw­dzą się wio­sną i spra­wią, że będziesz mod­nie i sty­lo­wo.

001m

#1 Tęczo­we pasy

Odważ­ne paski mogły­by wyda­wać się skom­pli­ko­wa­ne, ale tej wio­sny nosi­my je szcze­gól­nie w 8 kolo­rach tęczy. Kolo­ro­we pasy poja­wi­ły się w tym sezo­nie na wybie­gu u Guc­ci i Sonii Rykiel. Szcze­gól­nie pożą­da­ne na kasz­mi­ro­wym swe­trze albo maxi spód­ni­cy. Śmia­ło możesz łączyć je z kla­sy­ką, albo np. zło­tą spód­ni­cą midi jak z looku Guc­ci.

002m

#2 Grosz­ki

Wiel­ki powrót grosz­ków! Jeże­li do tej pory koja­rzy­ły Ci się tyl­ko z lata­mi retro i sty­lem vin­ta­ge- nie musisz się mar­twić. Pro­jek­tan­ci zesta­wia­li je zarów­no w kla­sycz­nej jak i nowo­cze­snej kom­bi­na­cji tak, że bez pro­ble­mu znaj­dziesz coś dla sie­bie. Inspi­ra­cji szu­kaj szcze­gól­nie w kolek­cji Bot­te­ga Vene­ta- kolo­ro­we grosz­ki na spodniach i tuni­kach, spód­ni­cach, blu­zach- nie­mal cała kolek­cja zło­żo­na jest kolo­ro­wych i nie­bie­skich nadru­ków w grosz­ki.

003m

#3 Tie-dye

W tym sezo­nie bez­kar­nie możesz zakła­dać print tie-dye poza festi­wa­la­mi muzycz­ny­mi! Dzię­ki pro­jek­tan­tom już na dobre stał się czę­ścią naszej codzien­nej gar­de­ro­by- świet­nie spraw­dzi się na kolo­ro­wych blu­zach, jean­sach (nada im spra­ny, roc­ko­wy wygląd) i sukien­kach maxi.

004m

#4 Geo­me­tria

Geo­me­tria to jeden z naj­go­ręt­szych tren­dów. Kształ­ty, kąty, wydru­ki- czu­je­my się, jak­by­śmy znów wró­ci­li do szko­ły. Kolo­ro­we prin­ty zdo­bią spód­ni­ce, płasz­cze (Guc­ci, Mar­ni), koszu­le. Tyl­ko pamię­taj: wzo­rzy­ste, geo­me­trycz­ne sukien­ki same w sobie są czę­sto wyraź­nym akcen­tem, dobie­raj więc mini­mum akce­so­riów.

005m

#5 Prąż­ki

Czy­ste i mod­ne. Kla­sy­ka, któ­ra wyglą­da dobrze przy mini­mum wysił­ku. Deli­kat­ne, led­wo widocz­ne świet­nie będą wyglą­dać na spodniach (J. Crew). Pamię­taj, by trzy­mać się kla­sycz­nych kolo­rów- czer­ni, bie­li i gra­na­tu. W kwe­stii akce­so­riów postaw na mini­ma­lizm.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: pinterest.com
Komentarze

komen­ta­rzy