5 fotografów street style, których warto znać

Nie jest tajemnicą, że z roku na rok street style ma coraz większy wpływ na szeroko rozumianą modę. To co założą na siebie modelki na spacer między jednym pokazem na drugi inspiruje nas i sprawia, że kurtki jeansowe, czy sukienki w kwiatki, które włożyło kilka bywalczyń tygodni mody stają się przez nas pożądane. Jednak mało kiedy zastanawiamy się nad tym kto stoi za tymi zdjęciami, które możemy podziwiać w internecie. I bynajmniej nie chodzi tu o paparazzi, którzy polują na kompromitujące ujęcia celebrytów, ale o fotografów, którzy szukają na ulicach ciekawych stylizacji, dbają o to, żeby ich zdjęcia były piękne i dopracowane, no i przede wszystkim stanowią nieodłączną i istotną część świata mody. Przedstawiamy Wam 5 fotografów street style, których zdecydowanie warto znać.

 

Scott Schuman

Na chwi­lę obec­ną Scott Schu­man jest zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym foto­gra­fem stre­et sty­le na świe­cie. Jest jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób w świe­cie mody, a jego blog The Sar­to­ria­list zyskał już mia­no kul­to­we­go. Jego foto­gra­fie poja­wia­ją się nie­mal we wszyst­kich naj­więk­szych maga­zy­nach modo­wych, a nie­któ­re z nich zago­ści­ły już na sta­łe w zna­nych muze­ach na całym świe­cie. To nazwi­sko, któ­re po pro­stu trze­ba znać, dla­te­go zachę­ca­my Was do zagląd­nię­cia na thesartorialist.com i zapo­zna­nia się ze zdję­cia­mi mistrza foto­gra­fii stre­et sty­le.

Phil Oh

Jeśli prze­glą­da­cie zdję­cia stre­et sty­le na inter­ne­to­wej stro­nie Vogue, ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że są to zdję­cia zro­bio­ne wła­śnie przez nie­go. Już od kil­ku lat pre­sti­żo­wy maga­zyn wyko­rzy­stu­je foto­gra­fie Phi­la w repor­ta­żach stre­et sty­le z tygo­dni mody. Jego pra­ce może­cie podzi­wiać rów­nież na jego oso­bi­stej stro­nie streetpeeper.com. Oprócz cie­ka­wie ubra­nych posta­ci, jego foto­gra­fie cha­rak­te­ry­zu­ją się rów­nież nie­zwy­kłym dyna­mi­zmem, kolo­ry­sty­ką i nie­ba­nal­ny­mi kadra­mi. Moż­na je prze­glą­dać godzi­na­mi, gdyż są wręcz hip­no­ty­zu­ją­ce.

Candice Lake

Dosko­na­le wie jak wyczuć foto­gra­fo­wa­ną oso­bę, gdyż zanim zaczę­ła zaj­mo­wać się foto­gra­fią, pra­co­wa­ła jako model­ka. Pod­czas jed­nych z sesji zdję­cio­wych doszła do wnio­sku, że lepiej odna­la­zła­by się po dru­giej stro­nie obiek­ty­wu. Skoń­czy­ła stu­dia foto­gra­ficz­ne i nie­mal od razu zaczę­ła przy­go­to­wy­wać edy­to­ria­le dla takich maga­zy­nów jak Vogue, czy Harper’s Baza­ar. Obec­nie pro­wa­dzi rów­nież zna­ne­go blo­ga candiecelake.com, na któ­rym może­my obej­rzeć jej pra­ce.

Asia Typek

Wśród bar­dziej zna­nych foto­gra­fów stre­et sty­le znaj­du­je się rów­nież nie­zwy­kle uta­len­to­wa­na Polka, któ­ra foto­gra­fu­je mię­dzy inny­mi dla V-maga­zi­ne, czy Garan­ce Dore. Stre­et sty­le uwiel­bia za dyna­mi­kę, ener­gię i spon­ta­nicz­ne emo­cje, któ­re wła­śnie sta­ra się uchwy­cić na swo­ich zdję­ciach. War­to obser­wo­wać jej pro­fil na Insta­gra­mie, gdyż pełen jest on pięk­nych, inspi­ru­ją­cych zdjęć przed­sta­wia­ją­cych modę ulicz­ną i cie­ka­wych ludzi.

Jonathan Daniel Pryce

Nie­co tajem­ni­czy, raczej mało zna­ny, zaj­mu­je się przede wszyst­kim modą męską. Nie foto­gra­fu­je zbyt czę­sto, gdyż jest bar­dzo wybred­ny jeśli cho­dzi o sty­li­za­cje. Ale dzię­ki temu każ­de z jego zdjęć jest jest nie­zwy­kle dopra­co­wa­ne i utrzy­ma­ne w bar­dzo arty­stycz­nej kon­wen­cji. Pro­wa­dzi stro­nę garconjon.com, na któ­rej zoba­czyć może­my jego nie­zwy­kłe foto­gra­fie.

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska

Źró­dło zdjęć: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy