4 kultowe trendy lat 90 w nowoczesnym natarciu

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: pinterest.com

f08c194992cf91173e19d0909817d2b3

 Z całą pew­no­ścią nie jed­nej oso­bie krę­ci się łez­ka w oku na samo wspo­mnie­nie o latach 90, w któ­rych to rynek muzycz­ny swo­imi hita­mi pod­bi­ja­ły sza­lo­ne Spi­ce Girls, a świat kine­ma­to­gra­fii z roku na rok wzbo­ga­cał się o kolej­ne arcy­dzie­ła pokro­ju Leona Zawo­dow­ca. Naj­go­ręt­sze tren­dy w modzie i lifestyle’u dyk­to­wa­li wów­czas przy­ja­cie­le z kul­to­we­go seria­lu Bever­ly Hills 90210, zaskar­bia­jąc sobie sym­pa­tię rze­szy widzów nasto­let­ni­mi roz­ter­ka­mi. Mamy bar­dzo dobrą wia­do­mość dla fanów ich sty­lu – moda zato­czy­ła kolej­ne koło, dzię­ki cze­mu zna­ki roz­po­znaw­cze Kel­ly Tay­lor, Don­ny Mar­tin i Bran­dy Walsh obser­wo­wal­ne są ponow­nie w modzie ulicz­nej. Spójrz­cie jak pre­zen­to­wa­ły się kie­dyś, a jak nosi­my je dziś!

*MOM JEANS

1 2

Choć cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się wyso­kim sta­nem i bra­kiem dopa­so­wa­nia do syl­wet­ki mom jeans na pierw­szy rzut oka nie wyda­ją się być kwin­te­sen­cją szy­ku, gdyż sta­wia­ją głów­nie na kom­fort oraz wygo­dę, są obec­nie pożą­da­nym ele­men­tem licz­nych sty­li­za­cji typu casu­al. Prze­my­śla­nie zesta­wio­ne z pozo­sta­ły­mi czę­ścia­mi gar­de­ro­by mogą bowiem wyglą­dać bar­dzo non­sza­lanc­ko. Ich pod­wi­nię­te nogaw­ki z gra­cją odkry­wa­ją kobie­ce kost­ki, a bez­pre­ten­sjo­nal­ny krój wspa­nia­le kom­po­nu­je się z pro­sty­mi koszu­la­mi i topa­mi. Jeśli sku­sisz się na parę mom jeans, zain­we­stuj w tę wyko­na­ną z jasne­go deni­mu. Podob­nie jak w latach 90, może wnieść do Two­je­go looku nutę grunge’u.

*BANDANA

3 4Kolej­nym tren­dem, któ­ry wró­cił do łask jest ban­da­na. Wzo­rzy­sta chu­s­ta nie­gdyś dum­nie noszo­na na gło­wie przez licz­nych muzy­ków, bun­tow­ni­ków i mło­dzież, dziś kró­lu­je w ele­ganc­kim wyda­niu na szyi kobiet, nie­za­leż­nie od ich wie­ku. Współ­cze­sną wer­sję ban­da­ny, zwa­żyw­szy na jej histo­rię, moż­na potrak­to­wać z przy­mru­że­niem oka jako sym­bol siły i suk­ce­su.

*OGRODNICZKI

6 5

Ogrod­nicz­ki koja­rzą­ce się z siel­ski­mi kra­jo­bra­za­mi są – i w dal­szym cią­gu będą – na topie nie­prze­rwa­nie przez kil­ka sezo­nów. W latach 90, dżin­so­we w wyda­niu over­si­ze ukry­wa­ły kobie­ce kształ­ty. Obec­nie popu­lar­ne są te nie­co bar­dziej dopa­so­wa­ne do figu­ry i nie tyl­ko w deni­mo­wej posta­ci. Do cze­go je nosić? Wachlarz moż­li­wo­ści jest spo­ry. Dla przy­kła­du – w zesta­wie­niu z espa­dry­la­mi i pasia­stym t-shir­tem przy­wio­dą na myśl powiew let­niej bry­zy, z beżo­wym tren­czem uwio­dą miej­skim akcen­tem, zaś w połą­cze­niu z uni­wer­sal­ną koszu­lą i męski­mi buta­mi wykreu­ją kla­sycz­ny wize­ru­nek.

*LENONKI

7 8Pomi­mo tego, iż lenon­ki świę­ci­ły trium­fy już na prze­ło­mie lat 60 i 70 dzię­ki bry­tyj­skie­mu muzy­ko­wi z The Beatles, znacz­ny wzrost ich popu­lar­no­ści przy­padł na lata 90, wywo­dząc się z klu­bo­wej sub­kul­tu­ry. Za spra­wą wier­nych i roz­po­zna­wal­nych fanów, takich jak m.in. Elton John, wska­za­ny model oku­la­rów po dzień dzi­siej­szy uka­zu­je się w sty­li­za­cjach codzien­nych, a tak­że ele­ganc­kich – na czer­wo­nym dywa­nie. Aktu­al­nie lenon­ki nie wystę­pu­ją jak nie­gdyś głów­nie w srebr­nej i zło­tej opra­wie, lecz w peł­nej gamie kolo­ry­stycz­nej, bio­rąc pod uwa­gę zarów­no odcień opra­wek, jak i socze­wek.

Powy­żej opi­sa­ne tren­dy lat 90 nie są jedy­ny­mi, któ­re w ostat­nim cza­sie ponow­nie ujrza­ły świa­tło dzien­ne. Bir­ken­stoc­ki, ple­ca­ki, kra­cia­ste koszu­le prze­wią­za­ne w pasie, czap­ki typu buc­ket… Te i wie­le innych uzu­peł­nia­ją każ­de­go dnia coraz to odważ­niej­sze stre­et wear’owe zesta­wie­nia. W odświe­żo­nej for­mie przy zacho­wa­niu wszel­kich sen­ty­men­tów nada­ją modzie nowej per­spek­ty­wy.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNYKomentarze

komen­ta­rzy