Styl życiaTechnologia

Canon XC10 – niewielka i lekka kamera z funkcją fotografowania!

Vers-24
XC10_1

Nagrywanie 4K

Kame­ra XC10 łączy naj­wyż­szą jakość obra­zu, zna­ną z pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń z ela­stycz­no­ścią i łatwo­ścią obsłu­gi, któ­re cha­rak­te­ry­stycz­ne są dla kom­pak­to­wych kamer. Zaawan­so­wa­ny sys­tem prze­twa­rza­nia obra­zu wyko­rzy­stu­je spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ną 1‑calową matry­cę CMOS i nowy pro­ce­sor DIGIC DV5, co zapew­nia wyso­ką pręd­kość oraz jakość reje­stro­wa­nia obra­zu 4K z sze­ro­kim zakre­sem bitra­te ze zmien­ną szyb­ko­ścią trans­mi­sji danych.

Canon XC10 z łatwo­ścią dopa­su­je się do śro­do­wisk pro­duk­cyj­nych, w któ­rych wyko­rzy­sty­wa­ne są roz­wią­za­nia z serii Cine­ma EOS. Nowa kame­ra nagry­wa obraz w roz­dziel­czo­ści 4K w stan­dar­dzie UHDTV (3840 x 2160) na kar­ty CFast 2.0™[1] z pręd­ko­ścią do 305Mb/s, lub Full HD (1920 x 1080) z pręd­ko­ścią do 50Mb/s na kar­ty SD z sam­plin­giem kolo­rów 4:2:2, aby zapew­nić naj­wyż­szą roz­dziel­czość obrazu.

Podob­nie jak wszyst­kie pro­duk­ty z serii Cine­ma EOS, kame­ra XC10 ofe­ru­je dosko­na­łą repro­duk­cję kolo­rów. Sze­ro­ki zakres czu­ło­ści ISO do 20 000 zapew­nia dosko­na­łe efek­ty w sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych. Kame­ra posia­da tak­że 12-stop­nio­wy sze­ro­ki zakres dyna­micz­ny (WDR; Wide Dyna­mic Ran­ge) dla uchwy­ce­nia wyraź­nych szcze­gó­łów zarów­no w ciem­nych, jak i jasnych scenach.

Canon XC10 zapew­nia swo­bo­dę reje­stro­wa­nia zróż­ni­co­wa­nych ujęć w naj­wyż­szej jako­ści 4K z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne­go obiek­ty­wu z 10-krot­nym zoo­mem optycz­nym, któ­ry został wypo­sa­żo­ny w naj­wyż­szej kla­sy tech­no­lo­gię sta­bi­li­za­cji obra­zu Canon. Zakres ogni­sko­wych 27,3–273mm (odpo­wied­nik 35mm w try­bie wideo) pozwa­la swo­bod­nie prze­cho­dzić mię­dzy dale­ki­mi i bli­ski­mi uję­cia­mi pod­czas nagry­wa­nia. Kame­ra umoż­li­wia reje­stro­wa­nie fil­mów, foto­gra­fo­wa­nie w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 12 MP, ale pozwa­la rów­nież na zapis poje­dyn­czych kadrów z fil­mów 4K (8,29 MP).

XC10_4

Nowy design, większy komfort pracy 

Jako zaawan­so­wa­na, kom­pak­to­wa kame­ra Canon XC10 wyróż­nia się cał­ko­wi­cie nową kon­struk­cją. Użyt­kow­nik natych­miast odnaj­dzie rucho­my uchwyt, któ­ry może dopa­so­wać do wła­snych pre­fe­ren­cji. Pod ręką dostęp­ne są tak­że usta­wie­nia, takie jak zbli­że­nie i pier­ścień regu­la­cji ostro­ści. Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w 7,66-centymetrowy odchy­la­ny ekran doty­ko­wy LCD, któ­ry zapew­nia 100% pokry­cia kadru i daje łatwy dostęp do menu, dzię­ki krzy­żo­we­mu ukła­do­wi przy­ci­sków. Z kolei dołą­czo­ny wizjer optycz­ny, któ­ry jest dopa­so­wa­ny do ekra­nu LCD pozwa­la foto­gra­fo­wać w spo­sób bar­dziej kla­sycz­ny. 

Rozbudowane możliwości, profesjonalne środowisko pracy 

Dzię­ki zaawan­so­wa­nym kode­kom i try­bom nagry­wa­nia pro­fe­sjo­nal­ni ope­ra­to­rzy mogą zin­te­gro­wać kame­rę z ist­nie­ją­cym śro­do­wi­skiem pra­cy. Nowy kodek XF-AVC H.264 wspie­ra nagry­wa­nie w jako­ści 4K i Full HD, co uła­twia inte­gra­cję ze stan­dar­do­wy­mi dla bran­ży sys­te­ma­mi edy­cji nie­li­nio­wej. Funk­cja Canon Log Gam­ma daje ogrom­ne moż­li­wo­ści edy­cji w pro­ce­sie post­pro­duk­cji i uła­twia prze­twa­rza­nie mate­ria­łu nagra­ne­go róż­ny­mi kame­ra­mi serii Cine­ma EOS. Co wię­cej, wideo zare­je­stro­wa­ne w roz­dziel­czo­ści 4K moż­na prze­kon­wer­to­wać na Full HD, aby otrzy­mać wyso­kiej jako­ści pro­dukt koń­co­wy i tym samym zyskać więk­szą swo­bo­dę w pro­ce­sie edycji.

XC10 daje moż­li­wość wybo­ru mię­dzy przy­spie­szo­nym i zwol­nio­nym try­bem reje­stro­wa­nia (do 1200x dla try­bu szyb­kie­go w jako­ści 4K/Full HD oraz do 1/4x dla try­bu zwol­nio­ne­go w HD) i pozwa­la na nagry­wa­nie inter­wa­ło­we, co otwie­ra nowe moż­li­wo­ści w zakre­sie two­rze­nia zdjęć.

Kame­ra XC10 obsłu­gu­je łącz­ność Wi-Fi, co pozwa­la zdal­ne ste­ro­wać naj­waż­niej­szy­mi funk­cja­mi za pośred­nic­twem prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, smart­fo­na lub table­tu. Dzię­ki temu, model ten sta­no­wi ide­al­ne uzu­peł­nie­nie wypo­sa­że­nia użyt­kow­ni­ka sys­te­mu Cine­ma EOS.

XC10 – kluczowe cechy: 

 • Wideo 4K i zdję­cia 12MP dostęp­ne za pośred­nic­twem jed­ne­go urządzenia.
 • Pli­ki XF-AVC o dużej szyb­ko­ści trans­mi­sji danych, dosko­na­łe do postprodukcji.
 • Łatwa inte­gra­cja z ist­nie­ją­cym śro­do­wi­skiem pracy.
 • Nagry­wa­nie w przy­spie­szo­nym i zwol­nio­nym tempie.
 • Wbu­do­wa­ne Wi-Fi; kon­tro­la przez prze­glą­dar­kę i urzą­dze­nia mobilne.
XC10_2 XC10_3

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  KulturaSztuka

  Młodzi artyści: Eva Drazba

  Przed­sta­wia­my Wam kry­ją­ce w sobie nie­spo­ty­ka­ną magię pra­ce mło­dej, uta­len­to­wa­nej foto­graf­ki Evy Draż­by – Polki, któ­ra obec­nie miesz­ka w Pary­żu, na co dzień foto­gra­fu­jąc mia­sto zako­cha­nych. Kim jest ta nie­zwy­kle uta­len­to­wa­na oso­ba? Eva ukoń­czy­ła Architekturę…
  Więcej
  FilmKultura

  Po tamtej stronie drzwi

  Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmysłu”.
  Więcej
  FilmKultura

  Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

  Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *