22-letnia Georgia May Jagger w kampanii polskiej marki odzieżowej

Córka współzałożyciela zespołu „The Rolling Stones” Micka Jaggera i modelki Jerry Hall będzie kolejną gwiazdą kampanii Reserved. Georgia May zareklamuje jesienno-zimową kolekcję popularnej polskiej marki odzieżowej.

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: highsnobiety.com, fashiongonerogue.com, smh.com.au

Georgia-May-Jagger_comp

Geo­r­gia May Jag­ger ma zale­d­wie 22 lata. Jej mat­ką jest super­mo­del­ka Jer­ry Hall, pozu­ją­ca do sesji zdję­cio­wych dla „Vogue’a”, „Harper’s Baza­ar”, „Cosmo­po­li­tan” i „Elle”. W cią­gu swej wie­lo­let­niej karie­ry na wybie­gu pre­zen­to­wa­ła kolek­cje Chri­stia­na Dio­ra, Cha­nel, Valen­ti­na, Thierry’ego Mugle­ra, Vivien­ne Westwo­od, Yves’a Sain­ta Lau­ren­ta, ponad to wzię­ła udział w wie­lu kam­pa­niach rekla­mo­wych (m.in.: Basi­le, Cha­nel, H&M, L’Oréal, Revlon i Ver­sa­ce), a w 1997 roku jej zdję­cia zna­la­zły się w słyn­nym kalen­da­rzu Pirel­li. Nic więc dziw­ne­go, że i prze­pięk­na cór­ka roz­krę­ca wła­śnie swo­ją karie­rę – rekla­mo­wa­ła już bowiem linie Bri­tish Air­ways, H&M, Rim­mel i Cha­nel.

Cechą roz­po­znaw­czą pan­ny Jag­ger są buj­ne blond wło­sy oraz bar­dzo wydat­ne usta, któ­re z pew­no­ścią odzie­dzi­czy­ła po ojcu. Jed­nak praw­dzi­wą wizy­tów­kę sta­no­wi prze­rwa mię­dzy zęba­mi. Kto wie, może przy­nie­sie Geo­r­gii suk­ces, podob­ny do tego, jaki uda­ło zdo­być się np. Larze Strong. Ponoć moda na dia­ste­mię powra­ca.

jagger z www.fashiongonerogue.com

Rese­rved od lat anga­żu­je do swo­ich kam­pa­nii wiel­kie nazwi­ska świa­ta mody. Z pol­ską mar­ką współ­pra­co­wa­ły już Fri­da Gusta­vs­son, Fre­ja Beha Erich­sen, Cara Dele­vi­gne, Julia Ste­gner, Anna Vyalit­sy­na, Sasha Pivo­va­ro­va, Anna Jago­dziń­ska i Kar­men Peda­ru.

Model­ka sta­nie przed obiek­ty­wem mło­de­go, ale i doświad­czo­ne­go foto­gra­fa – Mate­usza Stan­kie­wi­cza. Szcze­gó­ły sesji nie są dokład­nie zna­ne – na razie fir­ma zdra­dzi­ła jedy­nie, że naj­pew­niej­zo­sta­nie ona zre­ali­zo­wa­na w Lon­dy­nie.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy