22. FESTIWAL FILMOWY WIOSNA FILMÓW

PONAD 80 NAJLEPSZYCH filmów  z NAJWAŻNIEJSZYCH festiwali świata w 9 SEKCJACH 22. Festiwal Filmowy WIOSNA FILMÓW odbędzie się w tym roku w dniach 15 – 24 kwietnia, jak zwykle w Warszawie. Seanse odbywać się będą w kinach PRAHA oraz APOLONIA. Organizatorzy przygotowują prawdziwie królewską ucztę dla kinomanów, a także wiele imprez towarzyszących wydarzeniu.

 

Przez 10 dni Festi­wa­lu widzo­wie będą mie­li moż­li­wość zoba­czyć fil­my doce­nio­ne na naj­lep­szych mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach przez jury, dzien­ni­ka­rzy, a tak­że publicz­ność. W tym roku festi­wa­lo­wi­cze będą mogli wybie­rać z oko­ło 80 tytu­łów. Część z nich będzie moż­na zoba­czyć przed­pre­mie­ro­wo.

Waż­ny­mi ele­men­ta­mi festi­wa­lu będą warsz­ta­ty, semi­na­ria oraz spo­tka­nia z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi gość­mi.

Trzo­nem pro­gra­mu Festi­wa­lu będzie prze­gląd wybra­nych pro­duk­cji z naj­waż­niej­szych festi­wa­li na świe­cie m.in. w Can­nes, Ber­li­nie, Wene­cji, Kar­lo­wych Warach, Locar­no, Mont­re­alu, San Seba­stian, Toron­to czy Sun­dan­ce. Pro­gram uzu­peł­nio­ny zosta­nie pereł­ka­mi z mniej­szych festi­wa­li m.in. z Cot­t­bus, Toron­to, Man­n­he­im, Rzy­mu czy Salo­nik, a tak­że fil­ma­mi wska­za­ny­mi przez Euro­pej­ską Aka­de­mię Fil­mo­wą i Ame­ry­kań­ską Aka­de­mię Fil­mo­wą.

bilety_paw2

WIOSNA FILMÓW jest plat­for­mą umoż­li­wia­ją­cą pol­skiej publicz­no­ści zoba­cze­nie i samo­dziel­ną oce­nę fil­mów, świę­cą­cych trium­fy na naj­waż­niej­szych festi­wa­lach świa­ta. A zatem uczest­nic­two w tym, co wyzna­cza tren­dy w kinie arty­stycz­nym, czę­sto mało obec­nym w głów­nym obie­gu kino­wym w Pol­sce.” – mówi Michał Myśliń­ski, dyrek­tor pro­gra­mo­wy i głów­ny selek­cjo­ner WIOSNY FILMÓW. 

Jako film otwar­cia Festi­wa­lu widzo­wie zoba­czą kome­dio­dra­mat SUBTELNOŚĆ (L’hermine) reż. Chri­stian Vin­cent, nagro­dzo­ny za sce­na­riusz i głów­ną rolę męską na MFF w Wene­cji. Pokaz na Wio­śnie Fil­mów będzie pol­ska pre­mie­rą fil­mu.

Na Festi­wa­lu pre­mie­ro­wo będzie moż­na zoba­czyć tak­że wie­le innych fil­mów, w tym m.in. film otwar­cia ostat­nie­go MFF w Can­nes Z PODNIESIONYM CZOŁEM (La tête hau­te) reż. Emma­nu­el­le Ber­cot z Cathe­ri­ne Deneu­ve w roli głów­nej, a tak­że PYCHĘ (La vani­té) reż. Lio­nel Baier, pre­zen­to­wa­ną na festi­wa­lach w Locar­no i Can­nes uwo­dzi­ciel­ską i peł­ną tajem­nic czar­ną kome­dię, w któ­rej nic nie jest takie, jak się wyda­je.

22. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów program festiwalu.

22. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów GOŚCIE

 

Cena bile­tu:  8 PLN.

 

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy