22. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów w kinach Praha i Apolonia

22. Festi­wal Fil­mo­wy WIOSNA FILMÓW odbę­dzie się w tym roku w dniach 15 – 24 kwiet­nia, oczy­wi­ście w War­sza­wie. Sean­se odby­wać się będą w kinach PRAHA oraz APOLONIA. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją praw­dzi­wie kró­lew­ską ucztę dla kino­ma­nów, a tak­że wie­le imprez towa­rzy­szą­cych. Bile­ty na każ­dy pokaz będą kosz­to­wa­ły TYLKO 8 PLN! Przed­sprze­daż bile­tów rusza 8. kwiet­nia w Kinie Pra­ha.

22_wiosnafilmow_645x395

Pod­czas tego­rocz­nej Wio­sny Fil­mów na ekra­nach kin Pra­ha i Apo­lo­nia będzie moż­na obej­rzeć takie lmy, jak m.in.: „Woj­na” (duń­ska nomi­na­cja do Osca­ra), „Szer­mierz” (nomi­na­cja do Zło­tych Glo­bów), cze­ski kan­dy­dat do Osca­ra w 2015 roku – „Fair Play”, uho­no­ro­wa­ny Zło­tym Niedź­wie­dziem oraz Nagro­dą Jury Eku­me­nicz­ne­go na tego­rocz­nym Ber­li­na­le film „Fuoco­am­ma­re. Ogień na morzu” (Fuoco­am­ma­re) w reży­se­rii mistrza doku­men­tu spo­łecz­ne­go – Gian­fran­co Rosie­go, a tak­że „Fritz Bau­er kon­tra Pań­stwo” czy „Fran­ko­fo­nia”.

Waż­ny­mi ele­men­ta­mi impre­zy będą warsz­ta­ty, semi­na­ria oraz spo­tka­nia z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi gość­mi.

Trzo­nem pro­gra­mu Festi­wa­lu będzie prze­gląd wybra­nych pro­duk­cji z naj­waż­niej­szych festi­wa­li na świe­cie m.in. w Can­nes, Ber­li­nie, Wene­cji, Kar­lo­wych Warach, Locar­no, Mont­re­alu, San Sebas an, Toron­to czy Sun­dan­ce. Pro­gram uzu­peł­nio­ny zosta­nie „pereł­ka­mi” z mniej­szych festi­wa­li m.in. z Cot­t­bus, Toron­to, Man­n­he­im, Rzy­mu czy Salo­nik, a tak­że lma­mi wyróż­nio­ny­mi przez Euro­pej­ską Aka­de­mię Fil­mo­wą i Ame­ry­kań­ską Aka­de­mię Fil­mo­wą.

WIOSNA FILMÓW jest plat­for­mą umoż­li­wia­ją­cą pol­skiej publicz­no­ści zoba­cze­nie i samo­dziel­ną oce­nę fil­mów, świę­cą­cych trium­fy na naj­waż­niej­szych festi­wa­lach świa­ta. A zatem uczest­nic­two w tym, co wyzna­cza tren­dy w kinie arty­stycz­nym, czę­sto mało obec­nym w głów­nym obie­gu kino­wym w Pol­sce.” – mówi Michał Myśliń­ski, dyrek­tor pro­gra­mo­wy i głów­ny selek­cjo­ner WIOSNY FILMÓW.

Jako film otwar­cia Festi­wa­lu widzo­wie zoba­czą kome­dio­dra­mat SUBTELNOŚĆ (L’hermine) reż. Chris an Vin­cent, nagro­dzo­ny za sce­na­riusz i głów­ną rolę męską na MFF w Wene­cji. Pokaz na Wio­śnie Fil­mów będzie pol­ską pre­mie­rą lmu.

Na Festi­wa­lu pre­mie­ro­wo będzie moż­na zoba­czyć tak­że wie­le innych tytu­łów, w tym m.in. lm otwar­cia ostat­nie­go MFF w Can­nes Z PODNIESIONYM CZOŁEM (La tête hau­te) reż. Emma­nu­el­le Ber­cot z Cathe­ri­ne Deneu­ve w roli głów­nej, a tak­że PYCHĘ (La vani­té) reż. Lio­nel Baier – pre­zen­to­wa­ną na fes walach w Locar­no i Can­nes uwo­dzi­ciel­ską i peł­ną tajem­nic czar­ną kome­dię, w któ­rej nic nie jest takie, jakie się wyda­je.

Zapra­sza­my na 22. Festi­wal Fil­mo­wy WIOSNA FILMÓW w Kinach Pra­ha i Apo­lo­nia!

ORGANIZATORZY 22. FESTIWALU FILMOWEGO WIOSNA FILMÓW:

Fun­da­cja Dzia­łań Arty­stycz­nych i Fil­mo­wych „Rucho­me Obra­zy” ul. Pasaż Ursy­now­ski 1/111
02–784 War­sza­wa

Kino Pra­ha
ul. Jagiel­loń­ska 26 03–719 War­sza­wa

Kino Apo­lo­nia
Muzeum Nie­pod­le­gło­ści w War­sza­wie Al. Soli­dar­no­ści 62

Kino Pra­ha
ul. Jagiel­loń­ska 26
03–719 War­sza­wa
Tel. (kasa kina) 22 343 03 10

WWW.KINOPRAHA.PL

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy