Styl życia

Audrey Hepburn jakiej nie znaliśmy, czyli wiosna z Netflix

Czy może być lep­szy spo­sób na roz­po­czę­cie wio­sny, jak radość z pierw­szych dłuż­szych, cie­plej­szych dni? Nie­wąt­pli­wie, w ocze­ki­wa­niu na jej peł­nię, war­to włą­czyć jed­ną z nowo­ści debiu­tu­ją­cych wła­śnie w mar­cu na plat­for­mie Net­flix.  Już w…

Więcej
Moda

Styl sportowy lat 90. - ATHLEISURE od NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­ustan­nie zaska­ku­je. Oprócz ubrań szy­tych w Pol­sce z  z cer­ty­fi­ko­wa­nych, wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, któ­re są przy­ja­zne dla skó­ry i śro­do­wi­ska, NAGO szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca na jakość i prak­tycz­ność ubrań, dzię­ki cze­mu moż­na…

Więcej
Inna

Ogród, który leczy, czyli wyjątkowy projekt w ramach akcji charytatywnej „Praca człowieka dla człowieka”

Ogród, któ­ry leczy: Wspól­ny pro­jekt Archi­tek­tów bez gra­nic (OW SARP), pra­cow­ni archi­tek­to­nicz­nej Tre­mend i Fun­da­cji Daje­my Dzie­ciom Siłę Archi­tek­ci bez gra­nic (OW SARP),  zre­ali­zo­wa­ny w ramach wyjąt­ko­wej akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Pra­ca czło­wie­ka dla czło­wie­ka”, któ­rej inspi­ra­cją sta­ły…

Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki się­ga­ją­cym…

Więcej
UrodaWłosy

Wcierki do włosów - jak działają i  jak ich używać

Wcier­ki do wło­sów pomo­gą roz­pra­wić się z pro­ble­ma­mi taki­mi jak łupież czy wypa­da­nie wło­sów. Regu­lar­nie sto­so­wa­ne wzmoc­nią cebul­ki i popra­wią wygląd całej fry­zu­ry. Nic dziw­ne­go, że wło­so­ma­niacz­ki je uwiel­bia­ją.  Zwy­kle naj­bar­dziej sku­pia­my się na kon­dy­cji…

Więcej
KulturaSztuka

The Art is a therapy

Kocha­cie sztu­kę? Lubi­cie ota­czać się pięk­ny­mi obiek­ta­mi? Ceni­cie sobie kolek­cjo­no­wa­nie i inwe­sto­wa­nie w war­to­ścio­we przed­mio­ty? Jeśli na wszyst­kie pyta­nia odpo­wie­dzie­li­ście twier­dzą­co, to zna­czy, że musi­cie zapo­znać się 
z poniż­szym tek­stem i zaprzy­jaź­nić się, tak jak…

Więcej
Uroda

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy to skład­nik kre­mów, toni­ków i peelin­gów. Się­gnąć po nie­go powin­ny szcze­gól­nie ci z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­mem zanie­czysz­cze­nia cery. Kwas sali­cy­lo­wy bar­dzo dobrze radzi sobie z trą­dzi­kiem, matu­je skó­rę i spły­ca…

Więcej
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć pro­mien­ną,…

Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…

Więcej