Uroda

Poprawny demakijaż krok po kroku

Popraw­ny dema­ki­jaż to klucz do utrzy­ma­nia cery w dobrej kon­dy­cji, bez zanie­czysz­czeń i zmarsz­czek. Sprawdź, jak krok po kro­ku wyko­nać dema­ki­jaż. Dzię­ki naszym radom codzien­ne zmy­wa­nie maki­ja­żu będzie szyb­kie i dokład­ne! Dema­ki­jaż twa­rzy to bar­dzo…

Więcej
Moda

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to szcze­gól­ny dzień i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­czas kola­cji chce­my wyglą­dać wyjąt­ko­wo. Tym­cza­sem, Świę­ta to nie­ła­twy czas pod wzglę­dem wybór ubrań – w każ­dej rodzi­nie panu­ją bowiem inne, świą­tecz­ne tra­dy­cje, dla­te­go…

Więcej
Styl życia

Pomysły na wyjątkowe prezenty dla każdego w ostaniej chwili

Z pew­no­ścią wśród naszych Czy­tel­ni­ków są oso­by, któ­re zaku­py świą­tecz­nych pre­zen­tów odkła­da­ją na ostat­nią chwi­lę. Z pew­no­ścią też mamy w swo­im gro­nie taką rodzi­nę czy przy­ja­ciół, któ­rzy pre­zen­ty trak­tu­ją dość nie­kon­wen­cjo­nal­nie i cięż­ko ich zasko­czyć.…

Więcej
UrodaWłosy

Włosy niskoporowate - jak o nie dbać?

Wło­sy nisko­po­ro­wa­te to naj­zdrow­sze ze wszyst­kich rodza­jów wło­sów. Mają zamknię­te łuski i nie tra­cą wody tak szyb­ko, jak wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te i śred­nio­po­ro­wa­te. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie trze­ba o nie odpo­wied­nio dbać. Wie­le z…

Więcej
Styl życia

Świąteczne prezenty z Elektrownią Powiśle

Jeże­li nie masz jesz­cze pomy­słu na świą­tecz­ne pre­zen­ty, sko­rzy­staj z pro­po­zy­cji Elek­trow­ni Powi­śle, zlo­ka­li­zo­wa­nej mię­dzy uli­ca­mi Dobrą, Zaję­czą, Lesz­czyń­ską i Cen­trum Nauki Koper­nik. Ta wspa­nia­ła prze­strzeń otwar­ta w maju br. mie­ści obec­nie ponad sto skle­pów,…

Więcej
Styl życia

Szykowne prezenty dla Niej na Święta 2020

Kom­ple­to­wa­nie pre­zen­tów w grud­niu z pew­no­ścią nie zakoń­czy się w tłu­mie pośród skle­po­wych półek. Wystar­czy spoj­rzeć na to z innej stro­ny: naj­pięk­niej­sze bożo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty dla Mamy, Żony czy Part­ner­ki, Ciot­ki bądź Sio­stry i Przy­ja­ciół­ki bez…

Więcej
Uroda

Zmarszczki marionetkowe - skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Zmarszcz­ki mario­net­ko­we nazy­wa­ne są tak­że zmarszcz­ka­mi smut­ku. Czę­ściej poja­wia­ją się u tych, któ­rzy mają ten­den­cję do smu­ce­nia się i złosz­cze­nia, a więc kie­ro­wa­nia kąci­ków ust do dołu. Ten­den­cję do ‘mario­ne­tek’ moż­na jed­nak rów­nież odzie­dzi­czyć. Zmarszcz­ki…

Więcej
Uroda

Przebarwienia skórne - rodzaje i jak je rozpoznać 

Prze­bar­wie­nia, ina­czej hiper­pig­men­ta­cja, to miej­sco­we zmia­ny w bar­wie skó­ry. Mogą być jedy­nie kwe­stią este­tycz­ną, jak i mani­fe­sta­cją cho­ro­by, któ­ra toczy się w naszym orga­ni­zmie. Jak je roz­róż­nić? Prze­bar­wie­nia mogą mieć róż­ne kolo­ry i kształ­ty. Zwy­kle…

Więcej
Moda

Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends

  Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go, peł­ne­go swo­bo­dy, ame­ry­kań­skie­go sty­lu – mar­ka Levi’s® jest jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych na świe­cie i nie­ustan­nie pozwa­la wyra­żać nasz oso­bi­sty, indy­wi­du­al­ny styl. Podob­nie jak Levi’s® boga­tą histo­rią może poja­wić się jed­no z…

Więcej
Uroda

Lwia zmarszczka - jak powstaje i jak jej zapobiegać

Podłuż­ne bruz­dy pośrod­ku czo­ła to wła­śnie lwia zmarszcz­ka. Powsta­je, gdy się dzi­wi­my, sku­pia­my, zło­ści­my i eks­pre­syj­nie mówi­my. Jak zmniej­szyć jej widocz­ność?  Wraz z upły­wem cza­su na naszej twa­rzy poja­wia­ją się zmarszcz­ki. To natu­ral­ny pro­ces, z…

Więcej
Uroda

Grunge, Twiggy, lata 60- Chanel 2020/21 Métiers d’art make - up

Naj­now­sza kolek­cja fran­cu­skie­go domu mody to nie­zwy­kłe połą­cze­nie dwóch epok: roman­ty­zmu i rene­san­su, a jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna inter­pre­ta­cja siły kobiet. Tym razem two­rząc maki­jaż do naj­now­sze­go poka­zu Lucia Pica posta­wi­ła na gra­ficz­ny, mrocz­ny, inten­syw­ny, czar­ny mato­wy…

Więcej