Moda

Siła kobiet - Chanel Métiers d’Art 2020/21

Wejdź do nie­zwy­kłe­go świa­ta Kró­lo­wej Fran­cji – Kata­rzy­ny Medy­cej­skiej, sil­nej kobie­ty o ogrom­nym wpły­wie na poli­ty­kę, któ­ra jed­no­cze­śnie nad wszyst­ko fascy­no­wa­ła się kul­tu­rą i sztu­ką – zwłasz­cza archi­tek­tu­rą. Naj­now­sza kolek­cja Cha­nel Métiers d’art 2020/21 stwo­rzo­na…

Więcej
Uroda

W pełni odżywione usta z linią Lips Pat&Rub by Kinga Rusin

Jesie­nią i zimą nasze usta są szcze­gól­nie nara­żo­ne na utra­tę wil­got­no­ści i wysu­sze­nie. Tym­cza­sem, mięk­kie i zadba­ne usta to jeden z atry­bu­tów kobie­co­ści. Dla­cze­go usta to jed­na z naj­wraż­liw­szych czę­ści nasze­go cia­ła, wyma­ga­jąc szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji?…

Więcej
Uroda

Pelavo - moc roślinnych preparatów w walce o silną odporność

Gwał­tow­na zmia­na aury – szcze­gól­nie ta, kie­dy z let­nich, cie­płych wie­czo­rów prze­cho­dzi­my na chłod­ne i wietrz­ne poran­ki – spra­wia, że nasz orga­nizm nara­żo­ny jest na więk­szy stres. Wów­czas dopa­da nas jesien­na chan­dra i naj­chęt­niej marzy­my,…

Więcej
Vers24 Bloguje

Czym jest efekt negatywności?

Wszy­scy mamy ten­den­cję do przy­wią­zy­wa­nia więk­szej wagi do nega­tyw­nych doświad­czeń niż pozy­tyw­nych lub neu­tral­nych doświad­czeń. W psy­cho­lo­gii nazy­wa­ją to efek­tem nega­tyw­no­ści.  Sku­pia­my się na nega­ty­wach nawet jeśli są one mało istot­ne lub w ogó­le nie­istot­ne.…

Więcej
Uroda

Black Friday i lista Indii

Black Fri­day to dobry dzień, by kupo­wać rze­czy taniej. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że nie war­to robić zaku­pów dla same­go kupo­wa­nia, ale sku­pić się na tym, cze­go napraw­dę potrze­bu­je­my.  Przy­go­to­wa­łam dla Was listę pro­duk­tów beau­ty, któ­re sama…

Więcej
Uroda

Cera wrażliwa - jak o nią dbać?

Cera wraż­li­wa nie jest łatwa w pie­lę­gna­cji. Wyma­ga cier­pli­wo­ści, roz­wa­gi w wybie­ra­niu kosme­ty­ków i uważ­no­ści. Zebra­ły­śmy wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w codzien­nym dba­niu o skłon­ną do podraż­nień cerę. Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozo­ru…

Więcej
Uroda

Włosy średnioporowate - charakterystyka i pielęgnacja 

Wło­sy śred­nio­po­ro­wa­te to naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj wło­sów. Moż­na je nazwać wło­sa­mi nor­mal­ny­mi bo nie mają dużej ten­den­cji do prze­su­sza­nia tak jak wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te, ani nie są tak podat­ne na obcią­że­nia jak nisko­po­ry. Nie ozna­cza to jed­nak,…

Więcej
Uroda

W trosce o skórę najbliższych - Eau Thermale Avène 

Już od naj­młod­szych lat war­to zaszcze­piać w dzie­ciach dba­nie o higie­nę i codzien­ną pie­lę­gna­cję. Z naj­now­szą linią der­mo­ko­sme­ty­ków Eau Ther­ma­le Avène dla mamy i dziec­ka, zamie­nisz nud­ną rytu­ję malu­cha w fascy­nu­ją­cą podróż do kra­iny doro­słych.…

Więcej
Uroda

ChitoneCare – hydrożel w codziennej pielęgnacji

Hydro­że­le chi­to­za­no­we Chi­to­Ve­lum PRO to magicz­ny pro­dukt wyko­rzy­sty­wa­ny w pro­duk­tach kosme­tycz­nych i opa­trun­ko­wych w dwóch warian­tach: Chi­to­Ve­lum® (chi­to­zan + woda + kwas orga­nicz­ny np. mle­ko­wy) oraz opa­ten­to­wa­ne­go Chi­to­Ve­lum® PRO (chi­to­zan + woda + dwu­tle­nek węgla).…

Więcej
Moda

Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20 

Czy zrów­no­wa­żo­na, eko­lo­gicz­na moda może być rów­nie szy­kow­na i zaska­ku­ją­ca co regu­lar­ne kolek­cje? Po raz kolej­ny mar­ka H&M udo­wad­nia, że tak. W naj­now­szej kolek­cji Con­scio­us Exc­lu­si­ve AW20 wytwor­ne ele­men­ty zosta­ły bowiem wyko­na­ne z mate­ria­łów pocho­dzą­cych…

Więcej
Uroda

Jak dieta wpływa na skórę

Pra­wi­dło­we odży­wia­nie jest bar­dzo waż­ne dla nasze­go zdro­wia. Nie­zdro­wa die­ta wpły­wa nega­tyw­nie na meta­bo­lizm, powo­du­je przy­rost masy cia­ła, a nawet może uszko­dzić nie­któ­re narzą­dy, takie jak ser­ce czy wątro­ba. To, co jemy, wpły­wa rów­nież na…

Więcej
Moda

Mandel jesień/zima 2020 - Colour your winter 

Cukier­ko­we, nostal­gicz­ne lon­dyń­skie wnę­trza, a w nich małe dzie­ła sztu­ki – toreb­ki Man­del, uchwy­co­ne w obiek­ty­wie Iny Lekie­wicz. Tak powsta­ła naj­now­sza kam­pa­nia Colo­ur your Win­ter, pol­skiej mar­ki stwo­rzo­nej z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, zawie­szo­nej gdzieś…

Więcej
Uroda

Olejek z dzikiej róży - właściwości i zastosowanie

Olej z dzi­kiej róży lub olej z nasion dzi­kiej róży pocho­dzi z krze­wu róży rosa cani­na upra­wia­ne­go głów­nie w Chi­le. W prze­ci­wień­stwie do olej­ku róża­ne­go, któ­ry jest pozy­ski­wa­ny z płat­ków róży, olej z dzi­kiej róży…

Więcej