Uroda

Kultowe, suche olejki Nuxe w nowych, limitowanych odsłonach

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Nuxe – suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® nie tyl­ko nawil­ża, ale dzia­ła tak­że rege­ne­ru­je i dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie. Wystar­czy już jed­na kro­pla suche­go olej­ku, aby  jed­no­cze­śnie ochro­nić naszą skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, zmniej­szyć roz­stę­py…

Więcej
Uroda

Szczotkowanie ciała - jak je wykonać i jakie daje efekty 

Szczot­ko­wa­nie cia­ła to po pro­stu prze­su­wa­nie suchą szczot­ką po cie­le. Ten pro­sty zabieg wyko­ny­wa­ny każ­de­go dnia może dać efek­ty porów­ny­wal­ne do salo­no­wych zabie­gów na cel­lu­lit.  Szczot­ku­jąc cia­ło regu­lar­nie, pozby­wa­my się mar­twe­go naskór­ka i sty­mu­lu­je­my krą­że­nie…

Więcej
Uroda

Biały uśmiech z Rapid White -  Bleaching Power Set

Część z nas decy­du­je się na wybie­la­nie zębów w pro­fe­sjo­nal­nych, spe­cja­li­stycz­nych gabi­ne­tach den­ty­stycz­nych. Tym­cza­sem, prze­wa­ża­ją­ca licz­ba ludzi poszu­ku­je pro­duk­tów do domo­we­go wybie­la­nia zębów w dro­ge­riach. Tam może­my dostać zawro­tu gło­wy – pół­ki ugi­na­ją się aż…

Więcej
Vers24 Bloguje

Jak emocje pomagają w życiu?

W psy­cho­lo­gii emo­cje są defi­nio­wa­ne jako zło­żo­ny stan uczuć, któ­ry powo­du­je zmia­ny fizycz­ne i psy­chicz­ne, któ­re z kolei wpły­wa­ją na nasze myśl i zacho­wa­nie. Emo­cjo­nal­ność wią­że się z sze­re­giem róż­nych pojęć psy­cho­lo­gicz­nych, takich jak tem­pe­ra­ment,…

Więcej
Styl życia

Niezawodne prezenty z okazji Dnia Ojca

Jutro będzie­my świę­to­wać Dzień Ojca, a więc nie tyl­ko ojców, ale tak­że dziad­ków czy mężów i ojców. To napraw­dę nie­wie­le cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent. Jeże­li pla­nu­jesz ten dzień spę­dzić wła­śnie ze swo­im ojcem, być…

Więcej
Styl życia

Nailed It pod znakiem tęczy - Together in Pride

Nailed It, dla któ­re­go nie ist­nie­ją jakie­kol­wiek podzia­ły, od zawsze wyzna­je, że każ­dy – bez wzglę­du na płeć, wyzna­nie czy kolor skó­ry jest rów­ny i ma pra­wo do miło­ści. Tym samym, dziew­czy­ny posta­no­wi­ły stwo­rzyć nie­zwy­kłą…

Więcej
Exclusive

Wywiad z Julią Turewicz założycielką marki NAGO

Świat wstrzy­mał oddech i zamarł, a NAGO tra­fi­ło w samo cen­trum potrzeb zaszy­tych w domach ludzi poszu­ku­ją­cych kom­for­tu w nie­wy­god­nej sytu­acji. Świet­na komu­ni­ka­cja wizu­al­na, wyso­ka jakość pro­duk­tów, przej­rzy­stość i uni­wer­sal­ność, nie­na­gan­na orga­ni­za­cja pra­cy – to…

Więcej
Styl życia

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każ­dy z nas doświad­cza zmę­cze­nia lub bra­ku ener­gii, czę­sto w naj­gor­szych moż­li­wych momen­tach (na przy­kład w pra­cy) lub kie­dy wyko­nu­je­my pro­ste, codzien­ne czyn­no­ści.  Powo­dy czu­cia się zmę­czo­nym i wyczer­pa­nym mogą być róż­ne – zaczy­na­jąc od…

Więcej
Uroda

Kwas azelainowy - dla kogo, jak stosować

Kwas aze­la­ino­wy to jeden z naj­moc­niej­szych kwa­sów sto­so­wa­nych w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Już w kil­ka tygo­dni widocz­nie wygła­dza bli­zny i zmarszcz­ki. Jak go sto­so­wać i dla kogo będzie naj­od­po­wied­niej­szy? Kwas aze­la­ino­wy daje nie­sa­mo­wi­te efek­ty. Czę­sto wymie­nia­ny…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby są jed­nym z naj­bar­dziej korzyst­nych źró­deł biał­ka w die­cie, a oprócz tego dostar­cza­ją wie­lu nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych (takich jak kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 i wita­mi­na D). Jedze­nie ryb wply­wa korzyst­nie nie tyl­ko na naszą masę…

Więcej
Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Let­nia wer­sja kul­to­wej tka­ni­ny Inti­mis­si­mi – Ultra­li­ght z kasz­mi­rem, w 100% natu­ral­ne włók­no cał­ko­wi­cie oży­wi­ło nową linię dzia­nin. Jak powsta­ła nowa baweł­na Ultra­fresh Supi­ma? To efekt nie­zwy­kłej dba­ło­ści mar­ki o natu­ral­ne włók­na i deter­mi­na­cji do…

Więcej