Uroda

Instytut MAÉ w Twoim domu

Zie­lo­na oaza w samym cen­trum War­sza­wy – Insty­tut MAÉ to abso­lut­nie wyjąt­ko­we i pięk­ne miej­sce z holi­stycz­nym podej­ściem do uro­dy i samo­po­czu­cia, dzia­ła­ją­ce w myśl idei natu­ral­nej har­mo­nii cia­ła i umy­słu. Tyl­ko tam, w jed­nym…

Więcej
Exclusive

Królowe nail art - Nailed it

Olga Urbowicz i Kasia Kujko tworzą jeden z najciekawszych salonów manicure w stolicy – Nailed It to bowiem miejsce, w którym spotkacie nie tylko business woman, dziennikarki, prawniczki, piosenkarki, tancerki czy modelki, ale także mężczyzn, dzieci i … zwierzaki! Dziewczyny tworzą wspólnie salon, w którym bez skrępowania możecie przy pysznej kawie, najlepszej muzyce i w miłej atmosferze zadbać o swoje dłonie. Poprosiłyśmy dziewczyny, aby opowiedziały nam trochę o swoich początkach, Nowojorskim Tygodniu Mody i o tym, jak ich praca wygląda na co dzień, ale także o marzeniach i planach na przyszłość.

 

 

Więcej
ModaNewsroom

H&M w walce z COVID-19

Nale­ży zda­wać sobie spra­wę, że koro­na­wi­rus ma ogrom­ny wpływ na każ­de­go z nas i to bez wzglę­du na to, czy zetknę­li­śmy się z nim bez­po­śred­nio, czy też nie. To dla­te­go gru­pa H&M, podob­nie jak wie­le…

Więcej
NewsroomUroda

Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego FILLDERMA FILLERS od Mediderma

Syn­te­za kwa­su hia­lu­ro­no­we­go przez orga­nizm zaczy­na spa­dać już po 25. roku życia. Następ­stwa­mi tego nie­uchron­ne­go pro­ce­su są pierw­sze zmarszcz­ki, utra­ta jędr­no­ści skó­ry oraz natu­ral­ne­go bla­sku. Czy przy­wró­ce­nie mło­dzień­cze­go wyglą­du jest moż­li­we? TAK! Odpo­wie­dzią na potrze­by…

Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Mar­ka JOICO stwo­rzo­na w Los Ange­les przez fry­zje­ra – che­mi­ka od 50 lat two­rzy naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów, dba­jąc o odbu­do­wę ich struk­tu­ry. JOICO korzy­sta wyłącz­nie z naj­lep­szych, cenio­nych na całym świe­cie, natu­ral­nych skład­ni­ków,…

Więcej
ModaNewsroom

Zwariowane melodie - kolekcja Tommy Jeans Looney Tunes®

Ame­ry­kań­ska mar­ka Tom­my Hil­fi­ger oraz War­ner Bros. Con­su­mer Pro­ducts po raz kolej­ny łączą siły i przed­sta­wia­ją kap­su­ło­wą kolek­cję Tom­my Jeans Looney Tunes® stwo­rzo­ną zarów­no z myślą o doro­słych, jak i dzie­ciach.  To nie­by­wa­łe połą­cze­nie mody…

Więcej
NewsroomUroda

Czy hybryda niszczy paznokcie?

Dziś wie­le z nas nie wyobra­ża sobie już malo­wa­nia paznok­ci zwy­kłym lakie­rem. Nic dziw­ne­go, lakier hybry­do­wy wyglą­da i trzy­ma się o wie­le lepiej. Jed­nak, czy aby na pew­no nie szko­dzi paznok­ciom? Coraz czę­ściej usły­szeć moż­na…

Więcej
KsiążkiKultura

Empik Premium przez 60 dni dla wszystkich

Na pomoc wszyst­kim, któ­rzy od kil­ku dni roz­kosz­nie oko­pu­ją się w zaci­szu wła­sne­go domu i sta­ra­ją się prze­or­ga­ni­zo­wać swo­je życie, dzie­ląc je pomię­dzy pry­wat­ne a zawo­do­we, z pomo­cą przy­cho­dzi Empik.  W cią­gu naj­bliż­szych dwóch  mie­się­cy…

Więcej
Polecane

5 ćwiczeń, które z powodzeniem wykonasz w domu

Zamknię­te siłow­nie i szko­ły yogi wca­le nie muszą ozna­czać rezy­gna­cji z aktyw­no­ści fizycz­nej. Tym bar­dziej, że wio­sna zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, waka­cje coraz bli­żej i każ­de­mu z nas zale­ży, aby zacho­wać jak naj­lep­szą kon­dy­cję fizycz­ną.…

Więcej