NewsroomUroda

Totalny remodeling ciała w Klinikach La Perla!

To  zupeł­nie nowy kie­ru­nek! Kli­ni­ka La Per­la otwie­ra się na nowe ryn­ki i moż­li­wo­ści! O czym mowa? Oprócz pręż­nie roz­wi­ja­ją­cych się kli­nik w całej Pol­sce, spół­ka reali­zu­je tak­że dys­try­bu­cję nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wyszczu­pla­ją­cych zna­nych na całym…

Więcej
NewsroomUroda

Peelingi chemiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Temat peelin­gów che­micz­nych i kwa­sów w sezo­nie jesien­no-zimo­wym co roku wra­ca jak bume­rang. I nic dziw­ne­go, bo to naj­lep­szy czas na tego typu zabie­gi. Skó­ra potrak­to­wa­na kwa­sem nie może być eks­po­no­wa­na na dzia­ła­nie pro­mie­ni sło­necz­nych,…

Więcej
MakijażUroda

Marka kosmetyków Nudestix już dostępna w Polsce!

Stwo­rzo­na przez mat­kę i dwie cór­ki, kana­dyj­ska mar­ka Nude­stix chce zmie­nić spo­sób maki­ja­żu wszyst­kich Polek. Chce im udo­wod­nić, że moż­na go zro­bić za pomo­cą jed­ne­go-dwóch kosme­ty­ków trzy­ma­nych w czar­nym, poręcz­nym pudeł­ku. Zamiast zakry­wać nasze wady,…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Nowy zapach marki Jo Malone London

Kolek­cja Colo­gne Inten­se mar­ki Jo Malo­ne Lon­don podró­żu­je po całym świe­cie zbie­ra­jąc dro­go­cen­ne skład­ni­ki, z któ­rych nastę­pie stwo­rzo­ne zosta­ną boga­te i nie­ba­nal­ne per­fu­my. Naj­now­szy zapach w ramach tej kolek­cji to Veti­ver & Gol­den Vanil­la, czy­li…

Więcej
ModaTrendy

Prezent na Walentynki?

Alarm dla wszyst­kich zako­cha­nych: Walen­tyn­ki zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Z pew­no­ścią niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać, że bez wzglę­du na to, czy nale­ży do zwo­len­ni­ków tego świę­ta, czy może wręcz prze­ciw­nie, zamiast Świę­ta Zako­cha­nych uwa­ża je…

Więcej
ModaMust haveNewsroomPolecane

Najpiękniejsze kardigany na wiosnę

Jak utrzy­mać cie­pło w pierw­sze, wio­sen­ne wie­czo­ry? Owszem – spo­sób, w jaki naj­czę­ściej nosi­my kar­di­gan nie­ko­niecz­nie zapew­nia odpor­ność na chłód, jed­nak nie do koń­ca o to cho­dzi. Kie­dy dni sta­ją się cie­plej­sze, wystar­czy, że będziesz nosić…

Więcej
UrodaZdrowie

Naturalne olejki, które pomogą Ci zasnąć

Czas zimo­wy i krót­ki dzień spra­wia­ją, że rano zwy­kle cięż­ko nam wstać. Mimo to, wie­czo­rem nie zawsze potra­fi­my zadbać o pra­wi­dło­wą higie­nę snu. W dobie Net­fli­xa i smart­fo­nów, z któ­ry­mi zwy­kle zasy­pia­my, eks­per­ci biją na…

Więcej
NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

  To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną obję­tość,…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Nowe wcie­le­nie Bau­hau­su! Naj­now­sza wio­sen­na kolek­cja EDITED ‘Pop Mini­ma­lism’ inter­pre­tu­je na nowo styl Bau­hau­su i mik­su­je go z tren­da­mi lat 80. i 90. Połą­cze­nie rze­mieśl­ni­czych cięć i arty­stycz­ne­go desi­gnu nada­je róż­no­rod­no­ści oraz świe­żo­ści w miej­skich…

Więcej