UrodaVers24 favorites

 Atopowe zapalenie skóry a stres

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry jest cho­ro­bą aler­gicz­ną o pod­ło­żu gene­tycz­nym. Gdy obo­je rodzi­ców jest aler­gi­ka­mi – praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia AZS u dziec­ka jest bar­dzo wyso­kie. Na uwa­run­ko­wa­nie AZS wpły­wa­ją tak­że czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we oraz… stres. Co cie­ka­we –…

Więcej
NewsroomUroda

Idealne ciało przez cały rok?

Pięk­ne cia­ło nigdy nie wycho­dzi z mody. To nie jest tak, że po sezo­nie biki­ni może­my odpu­ścić i zro­bić sobie prze­rwę od die­ty i ćwi­czeń. Nie­ste­ty czę­sto pomi­mo ogrom­ne­go wysił­ku wło­żo­ne­go w pra­cę nad syl­wet­ką…

Więcej
NewsroomUroda

Kultowy zapach Victoria’s Secret Bombshell w nowej odsłonie

Zmy­sło­wy, inten­syw­ny i nie­zwy­kle kobie­cy – poznaj­cie naj­now­szą, limi­to­wa­ną odsło­nę kul­to­wej per­fu­my Victoria’s Secret – Bomb­shell Inten­se. Czer­wo­ny, ele­ganc­ki fla­kon sym­bo­li­zu­je pasję, kobie­cość i moc, a zamknię­ty w nim zapach to połą­cze­nie soczy­stej wiśni i …

Więcej
Uroda

Nadmierne wypadanie włosów – jak skutecznie walczyć z tym problemem? 

Może mieć pod­ło­że hor­mo­nal­ne, wyni­kać z inten­syw­nych zmian łojo­to­ko­wych skó­ry czy zabu­rzeń wchła­nia­nia – nie­za­leż­nie od przy­czyn nad­mier­ne­go wypa­da­nia wło­sów, trak­tu­je­my je jako pro­blem este­tycz­ny. Choć prze­waż­nie sta­ra­my się wal­czyć z nim na wła­sną rękę,…

Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…

Więcej
Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch sto­no­wa­nych…

Więcej
Uroda

Świąteczne karty upominkowe w Instytucie MAÉ

MAÉ /前/ po japoń­sku ozna­cza ‘przed­tem, zanim’. To sło­wo jest kwin­te­sen­cją filo­zo­fii zdro­wia i pięk­na w Insty­tu­cie MAÉ. Eks­per­ci MAÉ dzia­ła­ją w zgo­dzie z natu­ral­nym ryt­mem ludz­kie­go orga­ni­zmu, wzmac­nia­jąc go od wewnątrz i dosko­na­ląc z…

Więcej
PolecaneZdrowie

Czym jest dysmorfofobia i jak sobie z nią radzić

Zabu­rze­nie dys­mor­ficz­ne cia­ła cha­rak­te­ry­zu­je się obse­syj­nym myśle­niem o okre­ślo­nej czę­ści twa­rzy lub cia­ła, któ­rej wygląd w umy­śle jest prze­sa­dzo­ny w umy­śle i nie­zau­wa­żal­ny dla niko­go inne­go. Obja­wy tych zabu­rzeń obej­mu­ją obse­syj­ne spraw­dza­nie wady, pró­bę zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia…

Więcej
ModaNewsroom

Pierwsza kolekcja marki aporeei

apo­re­ei to mar­ka modo­wa bez sztyw­nych toż­sa­mo­ści, w płyn­nej rela­cji z wie­lo­ścią dostęp­nych nar­ra­cji. Chcąc wnieść coś spe­cjal­ne­go w codzien­ny rytu­ał ubie­ra­nia się, Beata Modrzyń­ska two­rzy pro­duk­ty o opły­wo­wych liniach i este­ty­ce, któ­ra nie wyklu­cza.…

Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…

Więcej
Moda

BEATA KOZIDRAK GWIAZDĄ ŚWIĄTECZNEGO DANCINGU ZALANDO

Zalan­do, wio­dą­ca plat­for­ma modo­wo-life­sty­lo­wa w Euro­pie, przed­sta­wia lokal­ną war­stwę swo­jej świą­tecz­nej kam­pa­nii „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od sty­lu”. Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym akty­wa­cji jest wyda­rze­nie mają­ce miej­sce 16 grud­nia 2019 r., któ­re­go gwiaz­dą będzie iko­na pol­skiej sce­ny…

Więcej