Uroda

Marcelina Zawadzka ambasadorką marki Kabos

Siła i wraż­li­wość – Mar­ce­li­na Zawadz­ka amba­sa­dor­ką mar­ki Kabos. Dla eks­per­ta w pie­lę­gna­cji i zdo­bie­niu paznok­ci Zawadz­ka zamie­ni­ła się w Bal­la­dy­nę 2020. Świat bez kom­pro­mi­sów, wraż­li­wy i pełen sza­cun­ku dla oto­cze­nia i natu­ry, ale z cha­rak­te­rem, bły­skiem i siłą.…

Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby poprawić odporność

Układ odpor­no­ścio­wy aby dobrze funk­cjo­no­wać wyma­ga rów­no­wa­gi i har­mo­nii. Naukow­cy wciąż bada­ją wpływ die­ty, aktyw­no­ści fizycz­nej, wie­ku, stre­su oraz innych czyn­ni­ków na odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­ną. Pierw­szym kro­kiem do wzmoc­nie­nia ukła­du odpor­no­ścio­we­go jest wybór zdro­we­go sty­lu życia.…

Więcej
Zdrowie

Herbata na jesienne wieczory

Her­ba­ta jest dosko­na­łym napo­jem na każ­dą porę roku. Jesie­nią i zimą roz­grze­wa nas swo­im cie­płem, a latem, poda­na w for­mie mro­żo­nej, przy­nie­sie nam przy­jem­ne orzeź­wie­nie. Wie­le badań wska­zu­je, że picie her­ba­ty może przy­nieść nam wie­le…

Więcej
ModaNewsroom

All I want is Chanel – świąteczna kolekcja biżuterii

Dom mody Cha­nel, aby uczy­nić świą­tecz­ny czas jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wym pre­zen­tu­je naj­now­szą, spe­cjal­ną kolek­cję biżu­te­rii. Cométe & J12 to wyjąt­ko­we i kla­sycz­ne cera­micz­ne i sta­lo­we zegar­ki w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych – bia­łym i czar­nym, w…

Więcej
UrodaVers24 favorites

EKSKLUZYWNA PIELĘGNACJA SKÓRY POD OCZAMI

Każ­dej z nas zale­ży na jak naj­dłuż­szym mło­dym wyglą­dzie skó­ry, a ozna­ki sta­rze­nia się widocz­ne są naj­czę­ściej w oko­li­cach oczu. Skó­ra w tym miej­scu jest deli­kat­na i bar­dzo cien­ka przez co wyma­ga wyjąt­ko­we­go trak­to­wa­nia i…

Więcej
NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Świąteczna edycja kolekcji Chanel N°5

W 1921 roku Coco Cha­nel posta­no­wi­ła stwo­rzyć zapach odróż­nia­ją­cy się od wszyst­kich innych. Śmia­ły, boga­ty, abs­trak­cyj­ny i tajem­ni­czy bukiet pozba­wio­ny domi­nu­ją­cych nut. Rady­kal­na zmia­na i nie­spo­ty­ka­ne wyko­rzy­sta­nie alde­hy­dów spra­wi­ło, że Gabriel­le nada­ła mu tajem­ni­czą nazwę, …

Więcej
ModaNewsroom

„ŚWIĘTA ZAWSZE RAZEM. NIEZALEŻNIE OD STYLU” - ZALANDO

W nowej kam­pa­nii „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od sty­lu.” Zalan­do zwra­ca uwa­gę na to, co w tym szcze­gól­nym cza­sie jest naj­waż­niej­sze – wię­zi rodzin­ne i przy­ja­ciel­skie, cele­bro­wa­ne przez wspól­ne, rado­sne spę­dza­nie cza­su – czy­li war­to­ści,…

Więcej
Exclusive

Jak wyjątkowo śnić, czyli Katarzyna Kander – Wojnicka w ogniu pytań – wywiad z założycielką marki HIBOU

Katarzyna Kander-Wojnicka – niezwykle skromna i kreatywna założycielka polskiej  marki HIBOU znanej z przyjaznych dla ciała i uroczych ubrań  oraz akcesoriów do spania, dzięki którym będziesz się czuła wyjątkowo nawet wtedy, kiedy śpisz. W jedynym takim wywiadzie Kasia opowiedziała nam nie tylko o swojej marce, ale przede wszystkim o swojej pasji do mody, sukcesie i rodzinie.

Więcej