KsiążkiKultura

Empik znów daje tysiąc powodów, by czytać

  10 000 ksią­żek, któ­re zapeł­nią biblio­tecz­ne pół­ki w 10 pod­sta­wów­kach. To pula nagród w kon­kur­sie Empi­ku „Tysiąc powo­dów by czy­tać”. 30 wrze­śnia star­tu­je kolej­na edy­cja tej corocz­nej akcji, w któ­rej mogą wziąć udział biblio­te­ki…

Więcej
NewsroomUroda

Jak pielęgnować cerę?

Jesień, mimo że w Pol­sce okre­śla­na jako pięk­na i zło­ta bez­po­śred­nio po lecie zazwy­czaj jest sza­ra i mgli­sta. Spa­dek ciśnie­nia spra­wia, że nie jest to dobry okres dla nasze­go samo­po­czu­cia. Podob­nie jak my czu­je się…

Więcej
ModaMust havePolecane

9 rzeczy marki H&M, które warto kupić tej  jesieni

Dni sta­ją się coraz krót­sze, a wie­czo­ry chłod­niej­sze – to znak, że nasta­ła już jesień. Nie­rzad­ko dopie­ro wte­dy zasta­na­wia­my się nad kom­ple­to­wa­niem jesien­no-zimo­wej gar­de­ro­by. Poszu­ku­je­my, cie­płych swe­trów, ide­al­nych na jesien­ną sło­tę butów czy wygod­nych kur­tek.…

Więcej
Uroda

Innowacyjne nakładki ortodontyczne od :beyli

Żyje­my dyna­micz­nie, w pośpie­chu, a jed­nak mimo codzien­ne­go zabie­ga­nia chce­my zro­bić wszyst­ko na sto pro­cent, z uśmie­chem na twa­rzy. Czy na pew­no zawsze może­my pozwo­lić sobie na szcze­ry, sze­ro­ki uśmiech od ucha do ucha, nie­za­leż­nie…

Więcej
ModaNewsroom

Intimissimi prezentuje BRA TWIST

Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je BRA TWIST – nową kam­pa­nię, w któ­rej Sarah Jes­si­ca Par­ker zmie­nia się z aktor­ki w cho­re­ograf­kę, w towa­rzy­stwie nowych, nie­sa­mo­wi­tych oso­bo­wo­ści, kóre wciąż cze­ka­ją na odkry­cie. Inti­mis­si­mi po raz kolej­ny pod­bi­ja świat dam­skiej…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

 Twoja skóra może więcej!

Skó­ra nie­sie w sobie nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał – mimo tego, że na każ­dą z jej komó­rek dzia­ła­ją pro­ce­sy sta­rze­nia się, to odpo­wied­nio ją wzmac­nia­jąc, może­my mieć wpływ na zacho­wa­nie mło­de­go wyglą­du na lata. Klu­czem do suk­ce­su…

Więcej
ModaNewsroom

LuiStore i 4 nowe kolekcje

Les Coy­otes de Paris W kolek­cji na nad­cho­dzą­cy sezon widzi­my sil­ne inspi­ra­cje lata­mi osiem­dzie­sią­ty­mi. Moc­ne kolo­ry, sze­ro­kie ramio­na oraz kro­je over­si­ze to naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy nowej kolek­cji. Znaj­dzie­my w niej rów­nież moty­wy zwie­rzę­ce, któ­re nie­prze­rwal­nie…

Więcej
ArchitekturaDesignStyl życia

Mieszkania projektu pracowni Madama

Podró­że to dla wie­lu ludzi nie tyl­ko pasja, ale rów­nież styl życia. Współ­cze­śni noma­dzi czę­sto jed­nak szu­ka­ją jed­nak azy­lu – miej­sca, do któ­re­go będą wra­cać, w któ­rym ode­tchną i zapla­nu­ją kolej­ne wyciecz­ki. Wła­śnie takie jest…

Więcej
ModaNewsroom

KAMPANIA UNDRESS CODE NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019/20

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa Soni Szó­stak to cele­bra­cja pięk­na roz­ma­ito­ści kobie­cych cha­rak­te­rów. Trzy wyjąt­ko­we model­ki – Maja Sala­mon, Zuzan­na Krzą­ta­ła i Ali­cja Seku­ła odkry­ły swo­je praw­dzi­we obli­cza, pod­kre­śla­jąc, że jedy­ną dro­gą do…

Więcej
NewsroomUroda

Regenerujący krem ochronny - Avène Cicalfate+

Inspi­ro­wa­ny nie­daw­nym odkry­ciem ludz­kie­go mikro­bio­mu, nowy Cical­fa­te+ rege­ne­ru­ją­cy krem ochron­ny to jesz­cze więk­sza sku­tecz­ność i szyb­sze dzia­ła­nie. Jego głów­nym zada­niem jest przy­nieść uko­je­nie powierz­chow­nym podraż­nie­niom, na któ­re nasza skó­ra nara­żo­na jest codzien­nie. Bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek ucie­le­śnia…

Więcej