MakijażUroda

Nowe pędzle od Real Techniques

Jesień zawsze nie­sie ze sobą duże zmia­ny. Nie tyl­ko w naszych sza­fach, ale tak­że w akce­so­riach! Mar­ka Real Tech­ni­qu­es prze­szła gene­ral­nie odświe­że­nie – od logo­ty­pu poprzez kolo­ry­sty­kę pędz­li. Wyso­ka jakość ich wyko­na­nia i przy­jem­ność z…

Więcej
ModaNewsroom

Calzedonia – jesień/zima 2019 

Cal­ze­do­nia w sezo­nie jesien­nym inspi­ru­je się męskim kra­wiec­twem nawią­zu­jąc do żakar­do­wych nadru­ków. Zarów­no w leg­gin­sach, jak i raj­sto­pach, znaj­dzie­my rów­nież kra­ty, m.in.: kla­sycz­ną, kurzą stop­kę, księ­cia Walii, a tak­że tar­ta­no­wą (w tej wer­sji dostęp­na w…

Więcej
NewsroomUroda

SERUM SERUM SERUM od FOREO

Po waka­cjach skó­ra czę­sto jest odwod­nio­na i prze­su­szo­na, potrze­bu­je sil­nej daw­ki sub­stan­cji, któ­re szyb­ko zadba­ją o popra­wę jej sta­nu. Na ratu­nek przy­cho­dzi SERUM SERUM SERUM od FOREO, któ­re dzia­ła trój­fa­zo­wo – odży­wia, nawil­ża i odmła­dza. …

Więcej
ModaNewsroom

INTIMISSIMI jesień/zima 2019-20

Na jesień/zimę 2019–20, Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je nową, bez­pre­ce­den­so­wą uwo­dzi­ciel­skość. W kolek­cji zna­la­zło się wie­le inspi­ra­cji. W Retro Futu­re domi­nu­ją zesta­wy w paste­lo­wych kolo­rach z flu­ore­scen­cyj­ny­mi akcen­ta­mi. Z kolei Natu­re Sau­va­ge to wspa­nia­łe połą­cze­nie zwie­rzę­cych nadru­ków, moty­wów…

Więcej
DesignStyl życia

Jak rozpoznać dorobek Bauhaus?

Tego roku obcho­dzi­my set­ną rocz­ni­cę Bau­hau­su. Rewo­lu­cyj­na nie­miec­ka szko­ła sztu­ki i pro­jek­to­wa­nia zało­żo­na przez archi­tek­ta Wal­te­ra Gro­piu­sa, przy­czy­ni­ła się do naro­dzin moder­ni­zmu. Jej idee nie zesta­rza­ły się mimo upły­wu lat i wciąż sta­no­wią inspi­ra­cje dla pro­jek­tan­tów.…

Więcej
ModaNewsroom

RICHARD ALLAN x H&M

H&M ogła­sza współ­pra­cę z eklek­tycz­ną bry­tyj­ską mar­ką Richard Allan, zało­żo­ną w 1962 roku i zna­ną z cha­rak­te­ry­stycz­nych prin­tów, abs­trak­cyj­nych wzo­rów oraz inten­syw­nych kolo­rów. Kolek­cję dla kobiet zapro­jek­to­wał wewnętrz­ny zespół dizaj­ne­rów H&M wyko­rzy­stu­jąc kul­to­we nadru­ki Richar­da…

Więcej
NewsroomUroda

FOREO LUNA mini 3

FOREO wpro­wa­dza urzą­dze­nie, dzię­ki któ­re­mu poko­cha­my potre­nin­go­wą pie­lę­gna­cje! 30-sekun­do­wy zabieg Glow Boost, apli­ka­cja „Find My Luna” – czym jesz­cze zasko­czy nas LUNA mini 3? Mar­ka FOREO, będą­ca lide­rem tech­no­lo­gicz­nej pie­lę­gna­cji nie zwal­nia tępa! Po tego­rocz­nej…

Więcej
ModaNewsroom

Torebki Levi’s® L-Bag

Debiu­tanc­ka kolek­cja tore­bek Levi’s® L‑Bag zapro­jek­to­wa­na w San Fran­ci­sco i wyko­na­na we Wło­szech obej­mu­je pięć ręcz­nie robio­nych ponad­cza­so­wych toreb ze skó­ry, któ­re sta­ną się per­fek­cyj­nie dobra­nym i nie­zbęd­nym dodat­kiem do two­jej ulu­bio­nej pary jean­sów. Pro­duk­ty Levi’s® to…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

CollaGenowa rewolucja w codziennej pielęgnacji!

Mar­ka KLAPP Cosme­tics z nowym pro­duk­tem Fill-Up The­ra­py 24h Cre­am z serii Col­la­gen i zabie­giem gabi­ne­to­wym!  Seria Col­la­Gen zawie­ra war­to­ścio­wy kola­gen, cenio­ny w prze­my­śle kosme­tycz­nym za swo­ją zdol­ność do wią­za­nia wody oraz nada­wa­nia skó­rze obję­to­ści…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki z apteki - sekret niezawodnej pielęgnacji

Jeże­li do tej pory do apte­ki zaglą­da­łaś jedy­nie w sytu­acjach „awa­ryj­nych”, naj­wyż­szy czas to zmie­nić. Dotych­czas utoż­sa­mia­na głów­nie z leka­mi i koja­rzo­na z cho­ro­ba­mi apte­ka to tak­że wiel­ka skarb­ni­ca pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych i kosme­tycz­nych. W dodat­ku…

Więcej
Styl życia

Champagne Bar Belle Epoque, podążaj za ważką

Zło­ta waż­ka, widocz­na na pierw­szym pla­nie obra­zu Józe­fa Meho­fer­ra, zapra­sza w głąb tytu­ło­we­go „Dziw­ne­go Ogro­du”. W Hote­lu Bri­stol, War­saw jest ona intry­gu­ją­cym sym­bo­lem cham­pa­gne baru Bel­le Epo­que, z któ­re­go roz­cią­ga się prze­pięk­ny widok na Trakt…

Więcej