ModaNewsroomPolecane

KAMPANIA COS JESIEŃ-ZIMA 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA

COS przed­sta­wia kam­pa­nię wize­run­ko­wą jesień-zima 2019, któ­rej auto­rem jest foto­graf Mark Bor­th­wick. Wse­sji zdję­cio­wej pre­zen­to­wa­na jest nowa kolek­cja mar­ki, boga­ta w kon­tra­stu­ją­ce for­my i zmy­sło­we tkaniny.Występują w niej model­ki Lina Zhang i Gie­dre Dukau­ska­ite oraz…

Więcej
UrodaVers24 favorites

KREM PRZECIWSTARZENIOWY EMBRYOLISSE

Z bie­giem lat potrze­by skó­ry ule­ga­ją zmia­nom. Cera doj­rza­ła wyma­ga już innej pie­lę­gna­cji, dosto­so­wa­nej jej pro­ble­mów. Nowy, glo­bal­ny krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy od Embry­olis­se, to dosko­na­ła kura­cja rege­ne­ra­cyj­no-odżyw­cza, stwo­rzo­na z myślą o doj­rza­łej kobie­cie.   Skó­ra zaczy­na…

Więcej
PolecaneStyl życiaVers24 Bloguje

Kryzys – najlepsza motywacja?

Zazwy­czaj kry­zys trak­tu­je­my jako coś nie­bez­piecz­ne­go, cze­go chcie­li­by­śmy unik­nąć. W rozu­mie­niu tego poję­cia wyprze­dza­ją nas kra­je Wscho­du – chiń­skie sło­wo „kry­zys” posia­da bowiem dwa zna­ki. Pierw­szy z nich ozna­cza nie­bez­pie­czeń­stwo, nato­miast dru­gi – oka­zję. Zatem „kry­zys”…

Więcej
Design

Systemy przesuwne/Przestrzeń podzielona

O sys­te­mach prze­suw­nych Rima­de­sio mówi się jako o naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej pre­cy­zyj­nie wyko­na­nych na świe­cie. Nie ma się co dzi­wić – fan­ta­stycz­nie pod­kre­śla­ją pięk­no archi­tek­tu­ry i umie­jęt­nie łączą się ze współ­cze­snym desi­gnem. Zachwy­ca­ją zarów­no kunsz­tem…

Więcej
NewsroomUroda

Najnowsze szczotki Compact Styler od Tangle Teezer

Mistycz­na postać, któ­ra według legen­dy swo­im pięk­nym gło­sem uwo­dzi­ła mary­na­rzy. Była pięk­na, przede wszyst­kim dzię­ki ogo­no­wi, na któ­rym łuski poły­ski­wa­ły w naj­róż­niej­szych kolo­rach. Motyw ten niczym syre­na, nad­pły­nął wła­śnie na kul­to­we szczot­ki Tan­gle Teezer Com­pact…

Więcej
ModaNewsroom

Victoria's Secret FALL PREVIEW 2019

 Odkryj naj­bar­dziej zmy­sło­wą bie­li­znę w histo­rii mar­ki! Naj­now­sza kolek­cja łączy kobie­ce, kla­sycz­ne faso­ny, z nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi i fine­zyj­ny­mi akcen­ta­mi, taki­mi jak: mięk­kie, ażu­ro­we sia­tecz­ki, pozła­ca­ne deta­le, sek­sow­ne tasiem­ki czy deli­kat­ne oraz naj­wyż­szej jako­ści koron­ki.  Dostęp­ne roz­mia­ry: 32C-DD, 34B-DD, 36D-DD. Ceny…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Kolekcja Reebok x Victoria Beckham

Reebok wpro­wa­dza do sprze­da­ży nową kolek­cję stwo­rzo­ną we współ­pra­cy z iko­ną sty­lu – Vic­to­rią Bec­kham. To już dru­gi wspól­ny pro­jekt mar­ki z gwiaz­dą. Doświad­cze­nie Vic­to­rii jako pro­fe­sjo­nal­nej tan­cer­ki oraz jej żywio­ło­wość i zami­ło­wa­nie do spor­tu…

Więcej
Styl życia

Hotel Bristol, Warsaw w Top 100 najlepszych hoteli na świecie

Co roku czy­tel­ni­cy por­ta­lu TRAVEL + LEISURE dzie­lą się swo­imi doświad­cze­nia­mi zpo­dró­ży do róż­nych zakąt­ków świa­ta i two­rzą listę naj­lep­szych hote­li na świe­cie. Hote­le oce­nia­ne są nie tyl­ko ze wzglę­du na naj­wyż­sze stan­dar­dy obsłu­gi, wystrój…

Więcej
ModaNewsroom

JAK PRZYGOTOWAĆ SWOJĄ SZAFĘ NA JESIEŃ 2019?

Cho­ciaż lato trwa na całe­go, to waka­cyj­ne wyprze­da­że mogą sta­no­wić dosko­na­łą oka­zję na zapla­no­wa­nie jesien­nej gar­de­ro­by. Zobacz­cie, na co war­to wygo­spo­da­ro­wać miej­sce w swo­jej sza­fie i jakie must-have’s sezo­nu będą kró­lo­wać w kolej­nym sezo­nie!  JESIENNA…

Więcej
NewsroomPolecaneUroda

N°5 L’EAU Chanel

Fran­cu­ski dom mody Cha­nel pre­zen­tu­je zupeł­nie nową kolek­cję – N°5 L’EAU, któ­ra jest uzu­peł­nie­niem codzien­ne­go, zapa­cho­we­go rytu­ału. W jej skład wcho­dzi żel pod prysz­nic w wer­sji mini, spray, bal­sam do cia­ła, krem do rąk oraz…

Więcej
NewsroomUroda

Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Alo­es jest darem natu­ry da ludz­ko­ści i jed­nym z naj­star­szych pro­duk­tów lecz­ni­cze­go pocho­dze­nia roślin­ne­go. Pro­duk­ty SKIN NATURAL zawie­ra­ją eks­trakt z Aloe Vera Bar­ba­den­sis, któ­ry pocho­dzi z bio­lo­gicz­nie kon­tro­lo­wa­nych upraw w Mek­sy­ku, a jego uzdra­wia­ją­cą moc…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Powrót do lat 90 - Baguette bag

Poznaj­cie nową it-bag. Bagu­et­te od Fen­di, bo o niej mowa, to toreb­ka iko­na, któ­ra zasły­nę­ła m.in. dzię­ki seria­lo­wi „Seks w wiel­kim mie­ście” i wła­śnie zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność. Więk­szą, niż w poprzed­niej deka­dzie. To nie…

Więcej