Styl życia

Wyprzedaż Zara Home – co kupić?

Sieć skle­pów Zara to nie tyl­ko kolek­cje ubrań – jesz­cze do nie­daw­na jed­ną z naj­le­piej strze­żo­nych tajem­nic mar­ki była linia Zara Home. Mar­ka zna­na dotąd naj­praw­do­po­dob­niej głów­nie ze swo­je­go odważ­ne­go i nie­dro­gie­go podej­ścia do mody…

Więcej
ModaNewsroom

Ponadczasowość i pochwała minimalizmu – Ania Kuczyńska Limoncello 19

Ania Kuczyń­ska to gorą­ce nazwi­sko w świe­cie pol­skiej mody, a zara­zem jed­na z naj­bar­dziej cenio­nych, rodzi­mych pro­jek­tan­tek, któ­rą pre­sti­żo­we por­ta­le tj. Vogue.co.uk okrzyk­nę­ły już „nadzie­ją Wscho­du”. Nic dziw­ne­go, bo Kuczyń­ska od lat kon­se­kwent­nie budu­je swo­ją cha­rak­te­ry­stycz­ną…

Więcej
NewsroomUroda

Sprawdzony bestseller – zabieg Icoone!

Pod wpły­wem roz­wo­ju tech­no­lo­gii w medy­cy­nie este­tycz­nej nie­trud­no o nowo­ści, o któ­rych mówi się jedy­nie w super­la­ty­wach. Mimo wszyst­ko nie słab­nie popyt na tech­no­lo­gie spraw­dzo­ne i przy tym sku­tecz­ne, któ­rych obec­ność na ryn­ku nie jest…

Więcej
ModaNewsroom

Wachlarzy - kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories

Nie ma bar­dziej sty­lo­we­go i prak­tycz­ne­go dodat­ku na lato niż wachlarz. W prze­szło­ści wyko­rzy­sty­wa­no go do prze­ka­zy­wa­nia tajem­nych wia­do­mo­ści, a to tyl­ko doda­je mu deka­den­cji. Nowa kolek­cja spe­cjal­na & Other Sto­ries to pięć mode­li tych…

Więcej
Moda

ZALANDO - EKOLOGICZNE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE DO 2020 ROKU

Zalando​, wio­dą­ca plat­for­ma modo­wo-life­sty­lo­wa, podej­mu­je kolej­ny waż­ny krok w celu mini­ma­li­zo­wa­nia swo­je­go wpły­wu na śro­do­wi­sko – pla­sti­ko­we tor­by na pro­duk­ty z ofer­ty Beau­ty zosta­ją od teraz zastą­pio­ne papie­ro­wy­mi co pozwo­li na zre­du­ko­wa­nie zuży­cia pla­sti­ku nie­mal…

Więcej
PolecaneStyl życia

Jak mądrze kupować i korzystać z wyprzedaży?

Począ­tek lata to nie tyl­ko dla pro­jek­tan­tów, ale i dla skle­pów emo­cjo­nu­ją­cy i gorą­cy okres. To nie tyl­ko wpro­wa­dza­nie i pre­zen­to­wa­nie nowych, jesien­no-zimo­wych kolek­cji, ale przede wszyst­kim począt­ki pierw­szych, let­nich wyprze­da­ży. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że…

Więcej
UrodaVers24 favorites

MAGICSTRIPES DEEP DETOX – MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA

Połą­cze­nie ultra-drob­nych czą­ste­czek detok­su­ją­cej glin­ki z mikro-włók­ni­stym pła­tem masecz­ki nie tyl­ko dosko­na­le oczysz­cza, ale rów­nież napi­na i mode­lu­je skó­rę twa­rzy. Zasto­so­wa­ne połą­cze­nie sta­no­wi naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gicz­nie i nauko­wo meto­dę oczysz­cza­nia i napi­na­nia skó­ry. Kura­cja głę­bo­ko…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja jagg. i jagg. vintage

Naj­now­sza kam­pa­nia jagg. prze­no­si nas do sen­su­al­ne­go świa­ta. Zmy­sło­wa kobie­ta na tle eklek­tycz­nych wnętrz opo­wia­da fil­mo­wą histo­rię. Cie­płe, malar­skie świa­tło nada­je zdję­ciom mięk­ko­ści. Roman­tycz­ne sty­li­za­cje oraz natu­ral­ny maki­jaż pod­kre­śla­ją biżu­te­rię, któ­ra wydo­by­wa kobie­cość. Zdję­cia wyglą­da­ją,…

Więcej
ModaNewsroom

HERSEASONS - z miłości do piękna i designu 

HERSEASONS to nowa, pol­ska mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ścią do pięk­na i desi­gnu. W kolek­cji na próż­no szu­kać krzy­kli­wych kolo­rów czy abs­trak­cyj­nych faso­nów. Są za to sukien­ki i spód­ni­ce w kla­sycz­nych,  ponad­cza­so­wych odcie­niach, a więc:…

Więcej
Styl życia

WARSZTATY– JAK ROZWINĄĆ BIZNES DZIĘKI INSTAGRAMOWI I SEO?

  Wła­śnie zało­ży­łeś lub pla­nu­jesz zało­żyć blo­ga modowego/urodowego/lifestyle’owego czy mar­kę odzieżową/kosmetyczną bądź salon uro­dy? Zasta­na­wiasz się, jak roz­wi­nąć biz­nes na Insta­gra­mie i  zwięk­szyć zasię­gi dzię­ki SEO, ale nie wiesz od cze­go zacząć, a infor­ma­cje zna­le­zio­ne…

Więcej
ModaNewsroom

Okulary Muscat - nowe modele

Mimo waka­cyj­nych nastro­jów, Muscat nie zwal­nia tem­pa. Wręcz prze­ciw­nie! Mar­ka nie­usta­ją­co posze­rza swo­ją ofer­tę o nowe pro­duk­ty i kolo­ry opra­wek zarów­no dla star­szych jak i naj­młod­szych fashio­ni­stów.      Lato w peł­ni, więc w Muscat…

Więcej
ModaMust havePolecane

Przepiękna biżuteria na lato

Jeże­li do tej pory let­nia biżu­te­ria koja­rzy­ła Ci się wyłącz­nie z bran­so­let­ka­mi z let­nich obo­zów czy muszel­ka­mi, czas ją odcza­ro­wać, mimo, że biżu­te­ria z nimi powra­ca w tym sezo­nie. Tego lata biżu­te­ria weszła na zupeł­nie…

Więcej