UrodaVers24 favorites

Olejki do demakijażu - pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej pory koja­rzy­ły się głów­nie z zasa­da­mi kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, mają znacz­nie…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

CZARNA SUKIENKA NA LATO – JAKĄ WYBRAĆ?

Wbrew pozo­rom, czar­ny kolor sukien­ki nie jest zare­zer­wo­wa­ny tyl­ko i wyłącz­nie na jesien­no-zimo­we pory roku. Jeśli posta­wi­my na funk­cjo­nal­ną, prze­wiew­ną i przy­ja­zną dla skó­ry tka­ni­nę, z któ­rej jest wyko­na­na, może­my nosić ją latem, i w…

Więcej
Styl życia

Premiera nowej Fantasi we wspolpracy z Femi Stories

MARKA FANTASIA PREZENTUJE PIERWSZE W EUROPIE PRODUKTY O SMAKACH ŁĄCZĄCYCH OWOCE EGZOTYCZNE Z NUTAMI KWIATOWYMI I NAWIĄZUJE PRZY TYM NIEZWYKŁĄ WSPÓŁPRACĘ Z MARKĄ ODZIEŻOWĄ FEMI STORIES. Kolo­ro­wa, pach­ną­ca, deli­kat­na – czy ist­nie­je bar­dziej kobie­ca i…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Vault by Vans x Ralph Steadman

Tej wio­sny legen­dar­ny arty­sta Ralph Ste­ad­man i linia pre­mium mar­ki Vans, Vault by Vans, podej­mu­ją współ­pra­cę w misji pod­nie­sie­nia świa­do­mo­ści o zagro­żo­nych gatun­kach zwie­rząt i ich wygi­nię­ciu. Ste­ad­man, zna­ny bry­tyj­ski ilu­stra­tor kary­ka­tur, kre­skó­wek i ksią­żek,…

Więcej
ArchitekturaDesignStyl życia

Wnętrze Roku SAW 2019. Niezależny konkurs dla architektów wnętrz

Sto­wa­rzy­sze­nie Archi­tek­tów Wnętrz pod­ję­ło się stwo­rze­nia kon­kur­su, któ­re­go celem jest wyło­nie­nie, a następ­nie pre­zen­ta­cja naj­lep­szych pro­jek­tów pol­skich archi­tek­tów wnętrz, zre­ali­zo­wa­nych w latach: 2015 – 2018. Łącz­na pula nagród w dwóch kate­go­riach kon­kur­so­wych: wnę­trze publicz­ne oraz…

Więcej
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…

Więcej
ModaNewsroom

Sen nocy letniej według Paris+Hendzel SS19 - Above the springs

Blask słoń­ca, jezio­ro, kli­ma­tycz­na weran­da gdzieś w ogro­dzie Domu nad Źró­dła­mi, a w obiek­ty­wie Doro­ty Poręb­skiej dwie model­ki. To naj­now­sza sce­ne­ria kolek­cji wio­sna – lato 2019 Paris+Hendzel. Paris+Hendzel, pol­ska mar­ka ręcz­nie pro­du­ku­ją­ca nakry­cia gło­wy  powra­ca…

Więcej
ModaNewsroom

Przepiękna współpraca: Converse x Shrimps

Lon­dyń­ska mar­ka odzie­żo­wa Shrimps jest zna­na z two­rze­nia uni­kal­nych, pięk­nie wyko­na­nych pro­duk­tów, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się wyra­zi­sty­mi wzo­ra­mi i tek­stu­ra­mi. Twór­cy mar­ki stwo­rzy­li wspól­nie z Conver­se swo­bod­ną i jed­no­cze­śnie ele­ganc­ką kolek­cję, w któ­rej kon­ty­nu­ują zaba­wę kolo­ra­mi i…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Zwy­kle w łazien­ce mamy pod ręką set­ki kosme­ty­ków i pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów czy skó­ry. Ale czy wśród nich znaj­du­je się dobry peeling do twa­rzy i cia­ła? Peelin­gi są nie­zbęd­ne, jeśli zale­ży Ci na utrzy­ma­niu…

Więcej
ModaNewsroom

Biżuteria Rosa Gold Chains wiosna-lato 2019

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii, Rosa Gold Cha­ins w zale­d­wie kil­ka lat zyska­ła ugrun­to­wa­ną pozy­cję na ryn­ku nie tyl­ko w kra­ju, ale i za gra­ni­cą. Agniesz­ka Rosa oso­bi­ście czu­wa, by wszyst­kie jej pro­jek­ty były wyko­ny­wa­ne ręcz­nie z…

Więcej
ModaNewsroom

Nowy numer COS magazine

Mar­ka COS ma przy­jem­ność przed­sta­wić nowy numer COS maga­zi­ne na sezon wio­sna-lato 2019. Jest to pierw­sze­wy­da­nie maga­zy­nu w nowej, wyłącz­nie cyfro­wej posta­ci. Inno­wa­cyj­na for­mu­ła pozwa­la publi­ko­wać tre­ści­mul­ti­me­dial­ne i inte­rak­tyw­ne – pierw­szą z nich jest nowa…

Więcej
ModaNewsroom

Omega Constellation 2019

Od 1952 roku sym­bo­lem linii Con­stel­la­tion mar­ki Ome­ga nie­zmien­nie pozo­sta­wa­ło inspi­ru­ją­ce „Obser­wa­to­rium pod gwiaz­da­mi” w Gene­wie, któ­re zdo­bi­ło meda­lion zato­pio­ny w deklu zegar­ka. Osiem gwiazd ponad jego kopu­łą nawią­zy­wa­ło do dwóch rekor­dów świa­ta usta­no­wio­nych w…

Więcej