ModaNewsroom

Natura w sercu miasta - H&M Conscious Exclusive 2019

Linia Con­scio­us Exc­lu­si­ve to poja­wia­ją­ce się cyklicz­nie kolek­cje zapro­jek­to­wa­ne z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, któ­re odzwier­cie­dla­ją aktu­al­ne tren­dy, a jed­no­cze­śnie poka­zu­ją zmie­nia­ją­cą się, zrów­no­wa­żo­ną  modę. I tak obok polie­stru i pla­sti­ku z recy­klin­gu, orga­nicz­nej baweł­ny czy…

Więcej
MakijażUroda

Wiosenny, koralowy makijaż z IsaDora

Isa­Do­ra to szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu powsta­ła w 1983 roku w Mal­mo. Odpo­wied­nia dla kobiet w każ­dym wie­ku – dla tych, któ­re cenią sobie wyso­ką jakość kosme­ty­ków, a jed­no­cze­śnie na bie­żą­co chcą podą­żać za…

Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

Najskuteczniejsze kremy nawilżające

Jesie­nią i zimą suche, kli­ma­ty­zo­wa­ne pomiesz­cze­nia, wio­sną i latem wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry oraz opa­la­nie– wszyst­ko to źle odbi­ja się na sta­nie naszej skó­ry, któ­ra szyb­ko wysy­cha a jej włók­na kola­ge­no­we ule­ga­ją uszko­dze­niu. Na kon­dy­cję naszej cery nega­tyw­ny wpływ…

Więcej
ModaNewsroom

MANDEL - pięknie opakowana funkcjonalność

Mini­ma­lizm, sto­no­wa­ny design, prak­tycz­ność i moż­li­wość per­so­na­li­za­cji – to naj­waż­niej­sze cechy pro­duk­tów Man­del. Mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2016 roku z ini­cja­ty­wy Moni­ki Kali­ciń­skiej, od same­go począt­ku sta­wia na funk­cjo­nal­ność. Toreb­ki Man­del, wyko­na­ne ręcz­nie w Pol­sce…

Więcej
ModaNewsroom

MOHITO CARES

MOHITO CARES. Wybie­ra­my zrów­no­wa­żo­ną modę. Pro­jek­tu­je­my ubra­nia z recy­klin­go­wal­nych mate­ria­łów, a za każ­dą sprze­da­ną sztu­kę zasa­dzi­my drze­wo w imie­niu naszych Klien­tek!*   MOHITO sta­wia na eko­lo­gię i natu­ral­ne surow­ce. Do sprze­da­ży tra­fi­ła wła­śnie pierw­sza kolek­cja…

Więcej
MakijażPolecaneUroda

Naturalność według Chanel – Les Beiges 2019

Tak sub­tel­nej i natu­ral­nej kolek­cji kosme­ty­ków do maki­ja­żu mar­ki Cha­nel jesz­cze nie było – zain­spi­ro­wa­na lek­ko­ścią powie­trza na skó­rze linia Les Beiges już od kil­ku sezo­nów zupeł­nie odmie­nia postrze­ga­nie pięk­na. To kosme­ty­ki nie­mal nie­wi­docz­ne na…

Więcej
PolecaneVers24 Bloguje

Odporność psychiczna – jak ją trenować?

Bada­nia poka­zu­ją, że klu­czem do osią­gnię­cia suk­ce­su jest nie tyl­ko talent i inte­li­gen­cja, ale rów­nież odpor­ność psy­chicz­na. Oso­by o więk­szym stop­niu odpor­no­ści emo­cjo­nal­nej są w sta­nie radzić sobie ze stre­sem sku­tecz­niej i łatwiej zarzą­dza­ją kry­zy­sa­mi,…

Więcej
NewsroomUroda

Piękno bez skalpela – EASY FAT

Kano­ny pięk­na zmie­nia­ją się od lat, dla­te­go tak cięż­ko za nimi nadą­żyć. Obec­nie medy­cy­na este­tycz­na pro­po­nu­je coraz to nowe, sku­tecz­niej­sze zabie­gi, z któ­rych każ­dy zbli­ża nas do czę­sto wyima­gi­no­wa­ne­go „ide­ału”. Rów­nież w Pol­sce, na prze­strze­ni…

Więcej