ModaNewsroom

Lee Dla Niej na Wiosnę-Lato 2019

Nasza naj­now­sza kolek­cja na sło­necz­ne let­nie dni już tu jest i tym razem do jej stwo­rze­nia zain­spi­ro­wa­ły nas uli­ce Nowe­go Jor­ku w latach 80.  W cza­sach, gdy hip hop budził się do życia, kul­to­we ubra­nia…

Więcej
KulturaSztuka

Targi Sztuki Dostępnej już w ten weekend – program targów

W ostat­nich latach w Pol­sce zauwa­ża­my wzrost zain­te­re­so­wa­nia sztu­ką – tak­że wśród osób, któ­re nigdy dotąd nie zaj­mo­wa­ły się tą dzie­dzi­ną. Jako spo­łe­czeń­stwo doj­rze­li­śmy do eta­pu, w któ­rym zwy­kłe, maso­wo pro­du­ko­wa­ne dobra mate­rial­ne są już…

Więcej
ModaNewsroom

DUA LIPA GLOBALNA AMBASADORKA MARKI PEPE JEANS LONDON

Legen­dar­na bry­tyj­ska mar­ka Pepe Jeans, ma przy­jem­ność ogło­sić począ­tek współ­pra­cy z Duą Lipą – jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych woka­li­stek i ikon sty­lu swo­je­go poko­le­nia. Tak jak inne legen­dy sty­lu i gwiaz­dy Hol­ly­wo­odu, Dua Lipa roz­pocz­nie­peł­nić…

Więcej
NewsroomUroda

LUNA fofo – inteligentna szczoteczka do twarzy

Oto wiel­ki krok w dzie­dzi­nie uro­dy i sper­so­na­li­zo­wa­nej pie­lę­gna­cji. Inte­li­gent­na szczo­tecz­ka do oczysz­cza­nia twa­rzy i ana­li­zy skó­ry odFO­REO zna two­ją cerę jesz­cze lepiej, niż Ty sama! Naj­now­szy pro­dukt szwedz­kiej fir­my to pierw­sza na świe­cie inte­li­gent­na…

Więcej
MakijażUroda

M.A.C Cosmetics nowa kolekcja #MACBoomBoomBloom

Tej wio­sny daj się ponieść kwia­to­wej, limi­to­wa­nej kolek­cji inspi­ro­wa­nej płat­ka­mi Kwit­ną­cych Wiśni. Świe­że odcie­nie, Prep+Prime Fix+ pach­ną­cy kwia­ta­mi wiśni, pale­ta cie­ni do powiek rodem z Azji oraz soczy­ste pomad­ki i błysz­czy­ki wpro­wa­dzą powiew wio­sen­nej rado­ści do…

Więcej
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Wrangler ICONS

Dreszcz emo­cji, pod­eks­cy­to­wa­ny tłum, potę­ga muzy­ki. Histo­ria Wran­gler od zawsze prze­pla­ta­ła się z naj­więk­szy­mi arty­sta­mi sce­ny muzycz­nej. Zain­spi­ro­wa­ni ich twór­czo­ścią i cha­ry­zmą stwo­rzy­li­śmy kolek­cję ICONS, a w niej sześć legen­dar­nych faso­nów w nowo­cze­snej odsło­nie. Lon­dyn,…

Więcej
ModaNewsroom

Vans prezentuje kultowy model Era z motywem tie-dye

Przez dzie­się­cio­le­cia meto­da far­bo­wa­nia tie-dye zdo­bi­ła uli­ce dziel­ni­cy Haight & Ash­bu­ry w San Fran­ci­sco, poja­wia­jąc się na ubra­niach i sta­jąc się naj­go­ręt­szym tren­dem na wio­snę. Vans zade­biu­to­wał z buta­mi w motyw tie-dye w póź­nych latach…

Więcej
ModaNewsroom

INTIMISSIMI - trendy na sezon wiosna/lato 2019

W sezo­nie wio­sen­nym Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je kalej­do­skop wra­żeń w świe­żych kolo­rach i wyra­fi­no­wa­nym sty­lu cha­rak­te­ry­zu­ją­cym nową kolek­cję. Zesta­wy bie­li­zny pre­zen­tu­ją swo­ją wie­lo­wy­mia­ro­wą natu­rę od naj­dzik­szych, w per­fek­cyj­nym połą­cze­niu tren­dów, po naj­żyw­sze, tęt­nią­ce jasny­mi kolo­ra­mi. Ta podróż…

Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

ZOOM ON Herbivore Botanicals

Zało­żo­na przez Julię Wills i Ale­xan­dra Kum­me­ro­wa w 2011 roku w kuch­ni w Seat­tle mar­ka Her­bi­vo­re ofe­ru­je pro­duk­ty bez­piecz­ne, nie­tok­sycz­ne i jed­no­cze­śnie sku­tecz­ne. Wie­rzy­my w nama­cal­ne efek­ty dzię­ki siłom natu­ry, któ­re możesz nie tyl­ko zoba­czyć,…

Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kul­to­wy­krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se uży­wa już trze­cie poko­le­nie pary­ża­nek. For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez leka­rza­spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w dzie­dzi­nie pato­lo­gii skó­ry – aby chro­nić skó­rę…

Więcej