NewsroomUroda

VICHY LIFTACTIV SPECIALIST - NOWOŚĆ!

Każ­de­go dnia skó­ra tra­ci jeden ze swo­ich naj­waż­niej­szych skład­ni­ków: kola­gen, któ­ry okre­śla­ny jest mia­nem biał­ka mło­do­ści. Zdol­ność skó­ry do jego wytwa­rza­nia zmniej­sza się wraz z wie­kiem o 75%. Dodat­ko­wo przy­spie­sza się jego degra­da­cja¹. Utra­ta kola­ge­nu…

Więcej
ModaNewsroom

PASJA DO PIĘKNA I MODY UCHWYCONA PRZED OBIEKTYWEM

Ilo­na Jawor­ska, Sty­list­ka Mody, Ilo­na Cza­r­nik-Nawro­c­ka, Maki­ja­żyst­ka,  Kamil Bana­szek, Foto­graf, Eli­za Bia­ło­grodz­ka, Model­ka, na łamach Vers-24 dzie­lą się z Wami sesją zdję­cio­wą, swo­imi inspi­ra­cja­mi i doświad­cze­nia­mi. Od gar­de­ro­by Kathe­ri­ne Hep­burn, przez nowa­tor­skie roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie foto­gra­fii, aż po inno­wa­cyj­ny…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa odsłona kampanii Converse Rated One Star

Mło­dość, pasja i indy­wi­du­alizm to cechy, łączą­ce uczest­ni­ków kolej­nej edy­cji kam­pa­nii „RatedOneStar”.Wyrażają oni sie­bie poprzez kre­atyw­ne, odważ­ne i bez­kom­pro­mi­so­we dzia­ła­nia. Ich posta­wie wio­sną 2019 hoł­du­je naj­now­szy One Star Dark Star – zamszo­wy sne­aker z cha­rak­te­ry­stycz­ną…

Więcej
Inna

Poznaj nową szczotkę Tangle Teezer The Ultimate

Masz rano duży pro­blem ze spię­ciem, zwią­za­niem wło­sów dokład­nie tak jak dziew­czy­ny na Insta­gra­mie? Kosmy­ki odsta­ją, a żaden grze­bień ani szczot­ka nie poma­ga? To za chwi­lę będzie histo­ria. Tan­gle Teezer przed­sta­wia nową szczot­kę z rącz­ką,…

Więcej
ModaNewsroom

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Pat­chwork Pack debiu­tu­je tej wio­sny z trze­ma mode­la­mi butów w sty­li­sty­ce retro. Wyko­rzy­stu­jąc buty jako płót­no, pro­jek­tan­ci Vans na nowo zin­ter­pre­to­wa­li mode­le Era, Sk8-Hi i Clas­sic Slip-On, wyko­rzy­stu­jąc miks skór, tka­nin i zamszo­wych ele­men­tów,…

Więcej
NewsroomUroda

NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

Co to jest: Sys­tem podwój­ne­go wspar­cia – na dzień, ze świe­żą wita­mi­ną C (kwas askor­bi­no­wy 10%) i na noc, ze świe­żą wita­mi­ną A (reti­nol). For­mu­ły wza­jem­nie uzu­peł­nia­ją się zapew­nia­jąc efek­ty jak w wio­dą­cych for­mu­łach na…

Więcej
ModaNewsroom

&Other Stories przedstawia kampanię w stylu lat 70.

Mar­ka & Other Sto­ries świę­tu­je począ­tek 2019 roku nową kam­pa­nią w sty­lu lat 70. Wystę­pu­je w niej DJ-ka i muza świa­ta mody – Alix Brown. Na pla­nie sesji zdję­cio­wej podzie­li­ła się z nami swo­im zda­niem…

Więcej
ModaNewsroom

Botanica - nowa kolekcja od EDITED

Cie­płe natu­ral­ne tony pusty­ni — od pia­sko­wych kolo­rów zie­mi, po odcie­nie kha­ki, spo­ty­ka­ją się z odważ­ny­mi deta­la­mi i for­ma­mi w naj­now­szej wio­sen­nej kolek­cji EDITED „Bota­ni­ca”. W rezul­ta­cie otrzy­mu­je­my świe­ży, mini­ma­li­stycz­ny look, któ­ry spa­ja nie­prze­mi­ja­ją­ce kla­sy­ki…

Więcej