ModaNewsroom

Nowa kolekcja HIBOU

Pięk­ne sny nie bio­rą się zni­kąd. Wie­rzy­my, że two­rzy je odpo­wied­nia opra­wa. Dla­te­go pro­jek­ty HIBOU spra­wia­ją, że kobie­ty czu­ją się wyjąt­ko­wo – nawet kie­dy śpią.  HIBOU Sle­epwe­ar to przede wszyst­kim przy­ja­zne dla cia­ła ubra­nia i…

Więcej
ModaNewsroom

The Emerald Collection by MOYE

Mar­ka MOYE nawią­zu­jąc do kam­pa­nii The Art of Loun­ge stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną kolek­cję EMERALD. To luk­su­so­we dodat­ki, któ­re powsta­ły z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go w pre­mie­ro­wym kolo­rze – głę­bo­kiej szma­rag­do­wej zie­le­ni. W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zła się…

Więcej
NewsroomUroda

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS. W tym roku mija 10 lat od momen­tu włą­cze­nia się w wolon­ta­riat na rzecz orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych,…

Więcej
ModaNewsroom

Pięknie śnić - 10 marek z najpiękniejszymi piżamami

Jesie­nią i zimą dni sta­ją się krót­sze, bar­dziej ponu­re, a wie­czo­ry oraz poran­ki chłod­niej­sze. Znacz­nie czę­ściej marzy­my wte­dy o leni­wych popo­łu­dniach spę­dza­nych w domo­wym zaci­szu i poszu­ku­je­my przy­tul­nych, wygod­nych piżam. To dzię­ki nim pro­za­icz­ne, wie­czor­ne…

Więcej
ModaNewsroom

Akcesoria EDITED x PICO

Efek­tem naj­now­szej kola­bo­ra­cji EDITED tym razem z duń­ską fir­mą biżu­te­ryj­ną Pico jest uni­ka­to­wa kolek­cja akce­so­riów do wło­sów rodem z lat 90-tych. Prze­pięk­na sesja zdję­cio­wa wyko­na­na przez Nico­la­sa Kan­to­ra jest magicz­na i peł­na sprzecz­no­ści – dziew­czę­ca,…

Więcej
Moda

BLACK FRIDAY - na co warto polować?

Zda­je się, że ame­ry­kań­ski zwy­czaj ma się dobrze rów­nież w Pol­sce. Czar­ny pią­tek to jedy­na, nie­po­wta­rzal­na szan­sa by jesz­cze przed świę­ta­mi sko­rzy­stać z naj­lep­szych pro­mo­cji – mar­ki spryt­nie kuszą nas raba­ta­mi, zachę­ca­jąc do jak zaku­pów.…

Więcej
ModaNewsroom

Vans świętuje 90. urodziny Myszki Mickey, prawdziwej legendy, listopadową kolekcją kapsułową  

W tym mie­sią­cu Vans zaska­ku­je wszyst­kich fanów, nie­za­leż­nie od wie­ku, spe­cjal­ną edy­cją obu­wia i odzie­ży, powsta­łą z oka­zji 90-tych uro­dzin Mysz­ki Mic­key. Kolek­cja tra­fi do ogól­no­świa­to­wej sprze­da­ży 16 listo­pa­da. Kon­ty­nu­ując suk­ce­sy paź­dzier­ni­ko­wej kolek­cji Vans x…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON Montunas

Mon­tu­nas to mar­ka, za któ­rą sto­ją trzy sil­ne kobie­ty: sio­stry Aman­da i Ele­na Hawi­la oraz ich mat­ka, Elke Ruge. Jej nazwa wywo­dzi się od sło­wa mon­tu­na, co ozna­cza tyle co dzi­ka kobie­ta; pocho­dzić z dżun­gli,…

Więcej
ModaTrendy

TOP 5 płaszczy marki COS, które i Ty zapragniesz mieć

COS to mar­ka powsta­ła 11 lat temu, któ­rej syno­ni­mem bez wąt­pie­nia jest mini­ma­lizm, nowo­cze­sność oraz kla­sy­ka. Suro­wość mie­sza się tu z zacho­waw­czym sty­lem, geo­me­trycz­ny­mi kro­ja­mi i prze­my­śla­nym wzor­nic­twem. Wszyst­kie kolek­cje są uni­wer­sal­ne i ponad­cza­so­we, wyko­na­ne…

Więcej