ModaNewsroom

Premiera nowej linii EDITED – Party Collection

Nie­miec­ka mar­ka EDITED, któ­ra w sierp­niu zawi­ta­ła na pol­skim ryn­ku przy­zwy­cza­ja nas do czę­stych i ory­gi­nal­nych mini kolek­cji oraz nie­tu­zin­ko­wych sesji zdję­cio­wych. Czas zaba­wy i bla­sku zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go już 1 listo­pa­da pre­mie­ra…

Więcej
ModaNewsroom

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

PŁASZCZE W DOBRYM STYLU: TRENDY JESIEŃ 2018 Jesie­nią 2018 kró­lu­ją dwu­rzę­do­we płasz­cze w mili­tar­nym sty­lu, dyplo­mat­ki i mode­le o pudeł­ko­wym kształ­cie, pro­mo­wa­ne w latach 60. przez kul­to­wą model­kę Twig­gy. Mod­ne są przede wszyst­kim cie­płe, miłe…

Więcej
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja MUUV - 'COLD STORIES TO TELL'

Cią­gle w ruchu, peł­ne ener­gii i pra­gnie­nia odkry­wa­nia nowych miejsc. Zupeł­nie nowych! Po latach gonie­nia za słoń­cem, morzem i pia­skiem, przy­szedł czas na zmia­ny. No cóż, #muuvgirls, bo o nich mowa, zdą­ży­ły nas już przy­zwy­cza­ić,…

Więcej
DzieciStyl życia

JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM? 

Jeśli­by tak zapy­tać star­sze oso­by, cze­go bra­ko­wa­ło im w dzie­ciń­stwie – zazwy­czaj odpo­wia­da­ją, że cza­su spę­dza­ne­go z rodzi­ca­mi. Codzien­ne obo­wiąz­ki i szyb­kie tem­po życia spra­wia­ją, że cho­ciaż chce­my, to nie jeste­śmy w sta­nie poświę­cić dzie­ciom…

Więcej
NewsroomUroda

CHANEL Fragrance & Beauty Boutique w Warszawie

CHANEL otwie­ra swój pierw­szy butik w Pol­sce, w Gale­rii Moko­tów w War­sza­wie. Wyjąt­ko­wy wystrój tego miej­sca, poświę­co­ne­go zapa­chom oraz pro­duk­tom do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji, na nowo inter­pre­tu­je kody i este­ty­kę CHANEL. Butik ten wpro­wa­dza CHANEL…

Więcej
MakijażUroda

Naturalne szminki Nude by Nature

Praw­dzi­wa rewo­lu­cja na ryn­ku kosme­ty­ków – mar­ka Nude by Natu­re stwo­rzy­ła w 100% natu­ral­ne pomad­ki: bez kar­mi­nu, para­fi­ny, para­be­nów, smo­ły poga­zo­wej i innych sub­stan­cji syn­te­tycz­nych. Spo­śród nie­szko­dli­wych pro­duk­tów do ust w natu­ral­nych a zara­zem kla­sycz­nych…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania Baldowski na sezon jesień/zima 2018/19

Naj­now­sza kam­pa­nia mar­ki Bal­dow­ski na sezon jesień/zima 2018/19 to połą­cze­nie ele­gan­cji i non­sza­lan­cji. Zdję­cia powsta­łe w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni Stu­dia Las przy­po­mi­na­ją uchwy­co­ne na backstage’u momen­ty. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła zachwy­ca­ją­ca natu­ral­no­ścią Alex Kija­nia. Zdję­cia wyko­nał foto­graf…

Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Efekt marmuru na nowych szczotkach Original Tangle Teezer

Naelek­try­zo­wa­ne, suche i łam­li­we – takie są nasze wło­sy jesie­nią. A nasze kosme­tycz­ki? Naj­czę­ściej opa­trzo­ne samy­mi ciem­ny­mi dodat­ka­mi. Czas zacząć trak­to­wać nasze wło­sy tak by błysz­cza­ły nie­za­leż­nie od pory roku, a kosme­tycz­kom dodać cze­goś sty­lo­we­go.…

Więcej
ModaMust have

Polskie marki, w które warto zainwestować

Patrio­tyzm jest ostat­nio w modzie, ale nie tyl­ko ze wzglę­du na miłość do kra­ju powin­naś wybie­rać pol­skie mar­ki – to nie tyl­ko wspar­cie rodzi­me­go prze­my­słu mody i kapi­ta­łu, ale przede wszyst­kim naj­wyż­sza jakość mate­ria­łów, wyko­na­nia…

Więcej
ModaMust have

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY - GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień kró­lu­ją w naszej sza­fie i za radą Fran­cu­zek kupu­je­my je…

Więcej
ModaNewsroom

Romantyczna kolekcja 303 AVENUE - Send me love letters

Sło­necz­na Bar­ce­lo­na – ser­ce Kata­lo­nii, a w samym środ­ku tęt­nią­cej życiem sto­li­cy od poran­nej kawy i papie­ro­sa do wie­czor­ne­go drin­ka przy barze pod­pa­tru­je­my fran­cu­ską it-girl Chloe Leca­reux, twarz naj­now­szej kam­pa­nii „Send me love let­ters” 303…

Więcej