ModaTrendy

MODA MĘSKA – TRENDY JESIEŃ 2018

Dwu­war­stwo­we płasz­cze, dzia­ni­no­we swe­try z gol­fem czy tren­cze? A może tak wszyst­ko na raz! Pod­po­wia­da­my, jakie tren­dy dyk­tu­ją świa­to­wi pro­jek­tan­ci w sfe­rze mody męskiej na jesień 2018. Oto nasz mini prze­wod­nik!  GARDEROBA NOWOCZESNEGO DŻENTELMENA –…

Więcej
ModaNewsroom

Polska marka TOVA. Sezon FW18.

Pol­ska mar­ka TOVA w sezo­nie FW18 rusza na poszu­ki­wa­nie bli­skich świa­tów magicz­nych. Tema­tem sezo­nu FW18 jest pier­wot­ny, towa­rzy­szą­cy ludz­ko­ści od zara­nia dzie­jów zachwyt nad ota­cza­ją­cym nas pięk­nem.  Punk­tem wyj­ścia kam­pa­nii FW18 jest tol­kie­now­ska histo­ria o…

Więcej
ModaTrendy

TKANINY, KTÓRE WARTO WYBIERAĆ JESIENIĄ 2018

Cie­płe, a może też zwiew­ne i lek­kie? Jakie tka­ni­ny nosi­my, by stwo­rzyć jesien­ne sty­li­za­cje 2018?  TKANINY – MODA W JESIENNEJ OPRAWIE Tej jesie­ni kró­lu­je sztruks, któ­ry nosi­my na spodniach z roz­sze­rza­ną nogaw­ką oraz dłuż­szych mio­do­wych…

Więcej
ModaNewsroom

SZYMAŃSKA jesień-zima 2018/19

Kata­rzy­na Szy­mań­ska – zało­ży­ciel­ka mar­ki, któ­ra powsta­ła z miło­ści do ręko­dzie­ła two­rzy nie­zwy­kłe i abso­lut­nie wyjąt­ko­we, ręcz­nie wyko­ny­wa­ne swe­try, któ­re oprócz pięk­ne­go desi­gnu są cie­płe, lek­kie i mięk­kie, wręcz nie­za­stą­pio­ne w sezo­nie jesie­n­no- zimo­wym.  Każ­dy…

Więcej
Design

Aranżacja wnętrz według BoConcept

Dom peł­ni rolę azy­lu. Jest prze­strze­nią oso­bi­stą – miej­scem, w któ­rym czło­wiek czu­je się bez­piecz­nie. Wnę­trze nato­miast, to zbiór ele­men­tów, któ­re opo­wia­da­ją wyjąt­ko­wą, indy­wi­du­al­ną histo­rię. Misją BoCon­cept jest two­rze­nie prze­strze­ni, w któ­rych ludzie mogą czuć…

Więcej
ModaNewsroom

PENNYBLACK obchodzi w tym roku swoją 40. rocznicę!

PENNYBLACK obcho­dzi w tym roku swo­ją 40. rocz­ni­cę. To ide­al­na oka­zja dla mar­ki do reflek­sji nad już prze­by­tą dro­gą, a co za tym idzie, umoc­nie­nia swo­jej toż­sa­mo­ści oraz wkro­cze­nia odważ­nie w przy­szłość ze świe­ży­mi siła­mi,…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Marka, którą musisz znać - SAY MAKEUP

Maki­jaż to sztu­ka, a każ­da artyst­ka ma swo­je ulu­bio­ne narzę­dzie pra­cy – pędz­le. Akce­so­ria, bez któ­rych żaden make-up nie może się udać. Mar­ka SAY MAKEUP dosko­na­le zna zasa­dy per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu, dla­te­go stwo­rzy­ła 12 uni­kal­nych pędz­li…

Więcej
ModaNewsroom

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA JESIEŃ 2018 – VALIANT POPPY I PINK PEACOCK

Poka­zy mody 2018 ofe­ru­ją­ce tren­dy jesien­ne aż kipia­ły od śmia­łej pale­ty kolo­ry­stycz­nej, nie zawsze koja­rzą­cej się z chłod­niej­szym sezo­nem. Tym razem jed­nak, obok kla­sycz­nej czer­ni, bie­li, sza­ro­ści oraz kolo­rów liści: mio­du, kasz­ta­no­we­go, czy zaru­mie­nio­nej czer­wie­ni,…

Więcej
ModaNewsroom

MEMORIES - nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesie­n­no-zimo­­we­­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca i cięż­ka wią­za­na mary­nar­ka, weł­nia­na over­si­zo­wa blu­za, papie­ro­we w chwy­cie…

Więcej
JedzenieStyl życia

Mindful eating – dieta czy styl życia?

To, co jemy i jak jemy ma odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w naszym zdro­wiu, ale i ogól­nym samo­po­czu­ciu. Kon­cep­cja Mind­ful eating, a po pol­sku uważ­ne­go jedze­nia wywo­dzi się z bud­dy­zmu i sta­no­wi ona część prak­ty­ki mind­ful­ness…

Więcej