ModaMust have

Torba na wiosnę

Tej wio­sny duże shop­pe­ry cho­wa­my do sza­fy, ich miej­sce zaj­mą mniej­sze tor­by i koszy­ki, któ­re nosić będzie­my w ręku a nie na ramie­niu. Sprawdź nasze pro­po­zy­cje od popu­lar­nych marek a dowiesz się w jaką tor­bę…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON Ganni

Gan­ni – mar­ka pro­sto z Kopen­ha­gi, któ­ra sztur­mem zawo­jo­wa­ła cały świat mody. Nie­zwy­kłe połą­cze­nie miej­skiej non­sza­lan­cji i ele­gan­cji. Ich naj­now­sza kolek­cja to gra­ficz­ne koszul­ki, wzo­rzy­ste sukien­ki i pięk­ne kostiu­my kąpie­lo­we.   Stwo­rzo­na w 2000 roku…

Więcej
Styl życia

AMETYST – WŁAŚCIWOŚCI KAMIENI SZLACHETNYCH

Ame­tyst to kamień szla­chet­ny i jed­na z pięk­niej­szych odmian kwar­cu wystę­pu­ją­ca w roz­ma­itych odcie­niach fio­le­tu. Wła­śnie w 2018 roku wró­ży­my mu karie­rę w bran­ży modo­wej, bo według PANTONE to kolor Ultra Vio­let jest tym naj­bar­dziej…

Więcej
ModaTrendy

Złote kolczyki - gdzie kupić i jakie wybrać?

Kol­czy­ki w kolo­rze zło­ta to bez wąt­pie­nia jeden z  biżu­te­ryj­nych pod­sta­wo­wych ele­men­tów każ­dej gar­de­ro­by.  Teraz nie liczy się ich wiel­kość – waż­ne by były widocz­ne i zwra­ca­ły uwa­gę swo­ją for­mą i zdo­bie­niem. Sprawdź, jakie pro­po­zy­cje…

Więcej
MakijażUroda

Chanel Beauty Talks

Chce­cie poznać naj­now­sze tren­dy beau­ty pro­sto od maki­ja­ży­stów fran­cu­skie­go domu mody? Tym razem mar­ka wspól­nie z Lucią Pią, glo­bal­ną dyrek­tor kre­atyw­ną i pro­jek­tant­ką kolo­rów Cha­nel oraz amba­sa­dor­ką, aktor­ką i model­ką Lily-Rose Depp stwo­rzy­ła film video…

Więcej
ModaMust have

MUST HAVE: BODY

Kobie­ce i wygod­ne – takie body będzie­my nosić w tym sezo­nie. Naj­le­piej w basi­co­wym kolo­rze, czar­nym lub sza­rym. Poznaj nasze wybo­ry od popu­lar­nych marek. Tekst/kolaż: VERS-24

Więcej
MakijażUroda

Fenomen czerwonych ust Francuzek

Pierw­sza myśl któ­ra przy­cho­dzi Wam do gło­wy, gdy myśli­cie o fran­cu­skim maki­ja­żu? Oczy­wi­ście, że czer­wo­ne usta! Nie od dziś na całym świe­cie per­fek­cyj­nie nie­ide­al­ne Fran­cuz­ki są syno­ni­mem kla­sy, sty­lu i pięk­na. Dla­cze­go tak bar­dzo je…

Więcej
ModaMust have

Powrót lat 90, czyli wielki trend na mikro okulary

Nie­za­stą­pio­ne szcze­gól­nie latem, bo chro­nią nasze oczy przed słoń­cem. Uwiel­bia­my je za to, że ukry­wa­ją nasze zmę­cze­nie i pozwa­la­ją czuć się ano­ni­mo­wo. Naj­go­ręt­szy trend sezo­nu 2018- oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne będzie­my nosić w wer­sji mikro! Być może…

Więcej
ModaNewsroom

Wiosenne zakupy w TK Maxx

Co roku po zimie, kie­dy nakła­da­my na sie­bie mnó­stwo warstw i woli­my raczej ubie­rać się cięż­ko, wybie­ra­jąc sto­no­wa­ne kolo­ry, wszy­scy szu­ka­my ubrań, któ­re doda­dzą nam lek­ko­­­ści- tęsk­ni­my za kolo­ra­mi i szu­ka­my cie­ka­wych wzo­rów. Wraz z…

Więcej
Kultura

JAK SZYBKO SIĘ UCZYĆ?

Poznaj sku­tecz­ne spo­so­by na szyb­kie przy­swa­ja­nie wie­dzy! W szyb­kiej nauce nie­zwy­kle waż­na jest sys­te­ma­tycz­ność i powta­rza­nie zdo­by­tej wie­dzy. Jeśli uczysz się cze­goś póź­nym wie­czo­rem, odśwież infor­ma­cje, czy­ta­jąc mate­riał z rana przed pój­ściem na egza­min. Zro­zum…

Więcej