ModaStyl życia

Co symbolizują kolory?

Kolo­ry, podob­nie jak muzy­ka, taniec, czy malar­stwo wywo­łu­ją  w nas emo­cje. Mogą dzia­łać jak tera­pia: uspo­ka­jać, bądź pobu­dzać i sty­mu­lo­wać sys­tem ner­wo­wy. Cza­sem bywa też i tak, że przez kolor chce­my coś w sobie zmie­nić.…

Więcej
Styl życia

DLACZEGO WARTO BYĆ MINIMALISTKĄ?

Mini­ma­li­zmu abso­lut­nie nie nale­ży mylić ze skrom­no­ścią. Praw­dzi­wa mini­ma­list­ka może kochać luk­sus i pięk­no, jed­nak ota­cza się tyl­ko war­to­ścio­wy­mi rze­cza­mi – taki­mi, któ­rych napraw­dę potrze­bu­je i któ­re spra­wia­ją, że w danej prze­strze­ni czu­je się sobą.…

Więcej
Kultura

Ekskluzywne playlisty Chanel

Czy Wam też za każ­dym razem zapa­da Wam w pamięć muzy­ka z poka­zów mody? Po raz kolej­ny Karl Lager­feld idzie o krok dalej, wyprze­dza­jąc innych pro­jek­tan­tów. Już od 16 lute­go 2018 roku nie będzie­cie mieć…

Więcej
ModaMust have

Idealne niebieskie jeansy na wiosnę - gdzie ich szukać?

Nie­bie­skie jean­sy to nie­zbęd­ny i ponad­cza­so­wy ele­ment każ­dej gar­de­ro­by. Gdzie zna­leźć te o per­fek­cyj­nym kro­ju? Wycho­dzi­my Wam naprze­ciw przed­sta­wia­jąc mode­le popu­lar­nych marek, któ­re naszym zda­niem aspi­ru­ją do mia­na “tych ide­al­nych” na nad­cho­dzą­cą wio­snę.

Więcej
KsiążkiKultura

Nowości od polskich pisarek

Pol­ska lite­ra­tu­ra sta­le się roz­wi­ja – wyda­wa­ne jest coraz wię­cej dobrych ksią­żek. Cięż­ko więc cza­sa­mi odna­leźć to, co na praw­dę nas zain­te­re­su­je, gdy sto­imy już przy pół­ce w księ­gar­ni. My przed­sta­wia­my Wam dwie książ­ki od…

Więcej
ModaNewsroom

ORSAY FASHION INSPIRATION - WIOSNA 2018

W kolek­cji ORSAY wio­sna 2018 kwia­ty ze śmia­ło­ścią wybu­dza­ją się z zimo­we­go snu. Dum­nie roz­kwi­ta­ją na saty­no­wych, leją­cych się tka­ni­nach. Sukien­ki kimo­no, raj­skie moty­wy  i paste­lo­we tła – to dzię­ki nim styl piża­mo­wy ujrzy świa­tło dzien­ne…

Więcej
ModaNewsroom

Badura Icons - Kampania na sezon wiosna/lato 2018

Naj­now­sza kam­pa­nia na wiosnę/lato powsta­ła w zabyt­ko­wych wnę­trzach Pała­cu w Nie­bo­ro­wie. Tym razem mar­ka Badu­ra poka­za­ła zupeł­nie nowe obli­cze, eks­po­nu­jąc buty na tle barw­nej sce­no­gra­fii w nowo­cze­snych, dyna­micz­nych kadrach. Na zdję­ciach wize­run­ko­wych Badu­ry po raz…

Więcej
ModaMust have

Idealny trencz na wiosnę - nasze propozycje

Trencz to ponad­cza­so­wy ele­ment wio­sen­nej gar­de­ro­by. Naj­bar­dziej kla­sycz­ny to ten w kolo­rze beżu i czer­ni, war­to jed­nak przyj­rzeć się też innym – w kolo­rze butel­ko­wej zie­le­ni lub kości sło­nio­wej. Każ­dy z nich będzie ide­al­ną pod­sta­wą…

Więcej
ModaNewsroom

Kampania wiosna-lato 2018 SZYMANSKA

Zapra­szam w  podróż do świa­ta pięk­na i uni­ka­to­we­go designe’u…   Kolek­cja ręcz­nie robio­nych swe­trów SZYMANSKA na sezon wio­­sna-lato 2018 to podróż dooko­ła świa­ta. Uni­ka­to­wa kolek­cja skła­da się z mode­li, któ­re swo­je nazwy mają zaczerp­nię­te od naj­pięk­niej­szych…

Więcej
KsiążkiKultura

Nowości książkowe na luty

Dla­cze­go war­to czy­tać książ­ki nie trze­ba chy­ba niko­mu mówić. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia nowo­ści w dzia­le lite­ra­tu­ry, któ­re naszym zda­niem na praw­dę war­to prze­czy­tać. Życzy­my miłej lek­tu­ry! Karo­li­na Wil­czyń­ska / Per­for­mens „Per­for­mens” to dłu­go ocze­ki­wa­ne wzno­wie­nie…

Więcej
Moda

Najpiękniejsze lunch bag, czyli torebki Simon Miller

Śnia­da­nie, któ­re­go będą zazdro­ścić Ci wszy­scy – poznaj­cie lunch bag, naj­now­szy model tore­bek Simo­na Mil­le­ra. Simon Mil­ler to mar­ka, któ­rej dyrek­to­ra­mi kre­atyw­ny­mi są Daniel Cor­ri­gan i Chel­sea Hans­ford. Powsta­ła w 2008 roku jako mar­ka jean­sów,…

Więcej