JedzenieStyl życia

Trendy dietetyczne 2018

W zeszłym roku dużo sły­sze­li­śmy o biał­ku roślin­nym i zdro­wych tłusz­czach. Nowy rok to nowe wyzwa­nia dla świa­ta die­te­ty­ki i żywie­nia. Skon­cen­tru­je­my się na die­tach, któ­re pomo­gą zapo­bie­gać cho­ro­bie Alzhe­ime­ra popra­wią nasze tra­wie­nie. Kon­fe­ren­cja Food…

Więcej
ModaNewsroom

MOYE na Walentynki

Zmy­sło­wy jedwab, aro­ma­tycz­na świe­ca to tyl­ko nie­któ­re z pro­po­zy­cji, któ­re z myślą o Walen­tyn­kach przy­go­to­wa­ły dla swo­ich klien­tów pro­jek­tant­ki mar­ki MOYE. Walen­tyn­ki coraz bli­żej, a wybór odpo­wied­nie­go pre­zen­tu jest nadal kło­po­tli­wy? Jak zasko­czyć swo­ją dru­gą…

Więcej
Moda

JAKI KOSTIUM KĄPIELOWY WYBRAĆ NA ZIMOWY URLOP?

Uwiel­biasz podró­że dooko­ła świa­ta i pla­nu­jesz urlop zimą? Czas zmie­nić kli­mat i uzu­peł­nić waliz­kę o mod­ny kostium kąpie­lo­wy, któ­ry przy­da się na pla­ży. Tyl­ko jaki i gdzie go zna­leźć, kie­dy na pół­kach bra­ku­je asor­ty­men­tu? Przy­go­to­wa­li­śmy…

Więcej
Uroda

Dzień Australii z Nude by Nature

Z oka­zji Dnia Austra­lii chce­my prze­ka­zać Ci szczyp­tę słoń­ca dzię­ki kosme­ty­kom austra­lij­skiej mar­ki Nude by Natu­re. Per­fec­ting Pri­mer, She­er Glow BB Cre­am, Natu­ral Glow Loose Bron­zer i High­li­ght Stick pomo­gą stwo­rzyć Ci pro­mien­ny, natu­ral­ny maki­jaż.…

Więcej
Newsroom

Nowe studio w Warszawie - 4MC

 To wspa­nia­łe, że coś się koń­czy, by mogła zacząć się nowa przy­go­da, Stu­dio Ver­re z Narbut­ta zosta­ło prze­nie­sio­ne do Lofto­wej prze­strze­ni w ser­cu arty­stycz­nej Pra­gi.     Ate­lier Znaj­du­je na par­te­rze posia­da dwa osob­ne wej­ścia,…

Więcej
ModaTrendy

Czy można kupić suknię ślubną w sieciówce?

Wybór suk­ni ślub­nej to dla każ­dej Pan­ny Mło­dej wyjąt­ko­we prze­ży­cie. Jed­ne marzą o wystaw­nych kre­acjach z gor­se­ta­mi, inne sta­wia­ją na styl boho, a są i takie, któ­re wybie­ra­ją kla­sy­kę. A czy moż­na kupić suk­nię ślub­ną…

Więcej
Styl życia

JAK POKONAĆ LĘK PRZED ODRZUCENIEM?

Kto z nas cho­ciaż raz w życiu nie odczuł lęku przed odrzu­ce­niem? Cza­sa­mi przy­wią­zu­je­my się do danych osób, miejsc i sytu­acji. Kocha­my tak moc­no, że nawet jeśli nie ma ku temu pod­staw, ocza­mi wyobraź­ni widzi­my,…

Więcej
Wywiady

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz - projektantką sukien ślubnych

Jej pro­jek­ty są wyjąt­ko­we, jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne i ponad­cza­so­we, do tego kobie­ce i mini­ma­li­stycz­ne  – dzię­ki temu tak wie­le mło­dych panien zwra­ca się wła­śnie do niej.  Jak sama mówi, prze­szła dłu­gą dro­gę w pro­jek­to­wa­niu, by w…

Więcej
Styl życia

Jak nie zwariować przed ślubem?

Każ­dy dobrze wie, jak powi­nien wyglą­dać dzień Two­je­go ślu­bu. Mama już od dzie­się­ciu lat ma w gło­wie wizję Cie­bie w tra­dy­cyj­nej, bia­łej suk­ni, przed kościel­nym ołta­rzem. Nie mówiąc o tym, że wie rów­nież, jak powi­nien…

Więcej
Styl życia

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Idea „life long lear­ning” zakła­da, że nauka jest pro­ce­sem, a nie tyl­ko roz­dzia­łem w życiu. Prze­bie­ga eta­pa­mi i zale­ży od sys­te­mu edu­ka­cji, tego, jakie masz aspi­ra­cje, mię­dzy jaki­mi ludź­mi prze­by­wasz, jak postrze­gasz świat i czym…

Więcej
JedzenieStyl życia

Co jeść na tydzień przed ślubem?

Na kil­ka tygo­dni przed ślu­bem cięż­ko myśleć o pra­wi­dło­wym odży­wia­niu. Wie­le z nas w ostat­niej chwi­li decy­du­je się na restryk­cyj­ne, mono­ton­ne die­ty, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie słu­żą orga­ni­zmo­wi, gdyż potrze­bu­je on zbi­lan­so­wa­nej die­ty dostar­cza­ją­cej dużej ilo­ści…

Więcej
Styl życia

PSYCHOLOGIA KOLORÓW

Chodź, poma­luj mój świat na żół­to i na nie­bie­sko”. Ta kul­to­wa pio­sen­ka to naj­lep­szy wstęp do tego, by uka­zać siłę i emo­cje, jakie skry­wa­ją w sobie kolo­ry. Poznaj ich zna­cze­nie! KOLORY TO EMOCJE Bar­wy to…

Więcej
Styl życia

Jak zorganizować niezapomniany wieczór panieński?

Two­ja naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka wycho­dzi za mąż. Od mie­się­cy myśli zaprzą­ta jej suk­nia, welon, kolor kwia­tów i wzór zapro­szeń. Chcia­ła­byś jej pomóc, ale wiesz, że ślub musi zro­bić po swo­je­mu, razem z przy­szłym mężem. Jest jed­nak…

Więcej