Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…

Więcej
Styl życia

Świąteczny spot IKEA

Naj­now­szy, świą­tecz­ny spot Ikei w przej­mu­ją­cy i wzru­sza­ja­cy spo­sob uświa­da­mia nam, jak bar­dzo zatra­ci­li­śmy się w wir­tu­al­nym świe­cie zanie­dbu­jąc praw­dzi­we rela­cje rodzin­ne. To impuls, by tego­rocz­ne świę­ta przy wigi­lij­nym sto­le spę­dzić na szcze­rych roz­mo­wach z…

Więcej
Styl życia

Prezenty na ostatnią chwilę

Świę­ta coraz bli­żej. Przy­po­mi­na­ją nam o tym pio­sen­ki pusz­cza­ne w cen­trach han­dlo­wych i sły­sza­ne w radiu, pięk­ne ozdo­by, cho­in­ki i prze­peł­nio­ne cen­tra han­dlo­we. Dla wszyst­kich tych, któ­rzy świą­tecz­ne zaku­py zosta­wi­li na ostat­nią chwi­lę, redak­cja Vers-24…

Więcej
Exclusive

Rozmowa z Kamilą Burchardt

Kami­la Bur­chardt to kre­atyw­na i przed­się­bior­cza dziew­czy­na, któ­ra na swo­im kon­cie ma już dwa wiel­kie suk­ce­sy – sklep z rośli­na­mi Plan­ta­rium oraz mar­kę jubi­ler­ską Lenoa. Este­ty­ka, któ­rą two­rzy wokół sie­bie i w swo­ich biz­ne­sach inspi­ru­je tysią­ce ludzi. Wła­śnie otwo­rzy­ła nowy butik na Moko­tow­skiej, naj­mod­niej­szej uli­cy w War­sza­wie. W nim znaj­dzie­my rośli­ny i akce­so­ria do wnę­trza oraz prze­pięk­ną biżu­te­rię, któ­rej nie może się oprzeć żad­ne kobie­ce oko.

- Nat Kon­trak­te­wicz

 

Więcej
Styl życia

Pomysł na prezent - najpiękniejsze aromatyczne świece

Dziś nie są wytwa­rza­ne jedy­nie z potrze­by użyt­ko­wej. Ocie­pla­ją i zdo­bią wnę­trze, stwa­rza­ją nastrój, doda­ją przy­tul­no­ści, a przede wszyst­kim obłęd­nie pach­ną- naj­pięk­niej­sze aro­ma­tycz­ne świe­ce. Po cięż­kim dniu nie ma nic lep­sze­go niż relaks w domo­wym…

Więcej
ModaNewsroom

Sensualité – zmysłowe koronki w najnowszej kolekcji marki LOUIE

Deli­kat­na, sub­tel­na, dziew­czę­ca, a jed­no­cze­śnie kobie­ca – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać nową kolek­cję Sen­su­ali­té. Naj­now­sza kolek­cja przy­pad­nie do gustu miło­śnicz­kom zmy­sło­wej koron­ki i nie­zwy­kłych deta­li. Tej zimy pod­kreśl swo­ją kobie­cość i natu­ral­ne pięk­no…

Więcej
ModaNewsroom

Chanel Métiers D’art 2018/19

Od kie­dy w 2002 roku pierw­sza kolek­cja poświę­co­na rze­mio­słu domu mody Cha­nel ujrza­ła świa­tło dzien­ne, po Dal­las, Sal­zbur­gu, Rzy­mie, Pary­żu i Ham­bur­gu przy­szła pora, by pokaz Cha­nel Métiers D’art odbył się w mie­ście, któ­re nigdy…

Więcej
Vers24 Bloguje

Sezonowe zaburzenie afektywne - co to jest?

Gdy dni są krót­kie i zim­ne czę­ściej czu­je­my się melan­cho­lij­ni i przy­gnę­bie­ni. Dla nie­któ­rych osób zmia­ny sezo­no­we pocią­ga­ją za sobą coś poważ­niej­sze­go niż zwy­kłe obni­że­nie nastro­ju – sezo­no­we zabu­rze­nie afek­tyw­ne (SAD) to for­ma depre­sji, któ­ra…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja COS Kids

Mar­ka COS przed­sta­wia roz­sze­rzo­ną kolek­cję dzie­cię­cą. Ofer­ta obej­mu­je teraz odzież i akce­so­ria w roz­mia­rach odpo­wied­nich dla dzie­ci od nowo­rod­ków do dzie­się­cio­lat­ków. Powsta­je zupeł­nie nowa kate­go­ria dzia­łal­no­ści­mar­ki: COS Kids. Kolek­cję dla dzie­ci, w wie­ku od roku…

Więcej
ModaNewsroom

“Stand up & Stand out” - & Other Stories świętuje obecność kobiet we współczesnej komedii

Wśród zimo­we­go mro­zu, cho­in­ko­wych świa­teł i dłu­gich świą­tecz­nych wie­czo­rów, mar­ka & Other Sto­ries przed­sta­wia spe­cjal­ny show z udzia­łem gwiazd współ­cze­snej kome­dii: Apar­ny Nan­cher­li i Jen Kirk­man. Nakrę­co­ny w jed­nym z kul­to­wych teatrów Los Ange­les, występ…

Więcej