ModaMust have

Gdzie znaleźć perfekcyjną małą czarną?

O tym jak kla­sycz­na i nie­zbęd­na jest mała czar­na w każ­dej kobie­cej sza­fie niko­mu chy­ba przy­po­mi­nać nie trze­ba. Nie­za­stą­pio­na w każ­dej sytu­acji, nie raz rato­wa­ła nasze wyj­ścio­we sty­li­za­cje. To wła­śnie dzię­ki Coco Cha­nel i jej…

Więcej
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…

Więcej
Styl życia

Dlaczego nie warto bać się zmian?

Zmia­ny są pod­sta­wo­wym ele­men­tem nasze­go życia. Gdy­by nie one, sta­li­by­śmy cią­gle w miej­scu, nie roz­wi­ja­li­by­śmy się i nie osią­ga­li coraz to nowych celów. Jed­nak nie­któ­rym zmia­ny przy­cho­dzą dużo łatwiej niż innym. Nie­któ­rym cięż­ko jest pora­dzić…

Więcej
ModaMust have

Ubrania i dodatki  na Święta i Sylwestra od polskich marek

Pol­ska moda ma się coraz lepiej, dla­te­go czę­sto zachę­ca­my Was do poszu­ki­wa­nia ubrań i dodat­ków  u rodzi­mych pro­jek­tan­tów. Spe­cjal­nie dla Was zro­bi­li­śmy prze­gląd zimo­wych kolek­cji i wybra­li­śmy 10 pro­po­zy­cji, któ­re świet­nie spraw­dzą się w świą­tecz­no-syl­we­stro­wych…

Więcej
UrodaVers24 favorites

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skó­ra dło­ni wyma­ga szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji w okre­sie zimo­wym. Jest cien­ka, deli­kat­na i pozba­wio­na tkan­ki tłusz­czo­wej, dla­te­go szyb­ko się prze­su­sza. Dło­nie dodat­ko­wo są nara­żo­ne na nie­ko­rzyst­ne czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wiatr, niska tem­pe­ra­tu­ra oraz kli­ma­ty­za­cja. Zimą…

Więcej
UrodaWywiady

Jak wykonać idealny makijaż świąteczny i sylwestrowy?

Świę­ta to czas, kie­dy zale­ży nam, aby wszyst­ko dooko­ła było napraw­dę pięk­ne i magicz­ne. Dba­my o atmos­fe­rę w domu, dłu­go wybie­ra­my wyjąt­ko­we pre­zen­ty dla naj­bliż­szych, szu­ka­my tak­że pomy­słu na swo­je, świą­tecz­ne sty­li­za­cje. Czę­sto w Inter­ne­cie…

Więcej
ModaNewsroom

Max Mara na wiosnę 2018

Kwin­te­sen­cja wło­skie­go szy­ku i ele­gan­cji w mini­ma­li­stycz­nym wyda­niu – dom mody Max Mara zapre­zen­to­wał wła­śnie kolek­cję na wio­snę 2018, któ­ra jest naj­lep­szą odpo­wie­dzią na pyta­nie, dla­cze­go klien­ci od lat nie­ustan­nie do nie­go powra­ca­ją. Płasz­cze Max…

Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie VERS-24

W czwar­tek, 14 grud­nia w buti­ku TFH Kon­cept w War­sza­wie odby­ło się nasze świą­tecz­ne spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go mogli­ście wybrać pre­zen­ty dla swo­ich bli­skich oraz poznać się i wspól­nie poroz­ma­wiać. Z tego miej­sca dzię­ku­je­my wszyst­kim przy­by­łym…

Więcej
Wywiady

Wywiad z ilustratorem Sebastianem Fabrowiczem

Seba­stian Fabro­wicz, mimo swo­je­go bar­dzo mło­de­go wie­ku, z pew­no­ścią posia­da już swój wła­sny styl, a jego pra­ce wyko­ny­wa­ne akwa­re­la­mi są zja­wi­sko­we i inspi­ru­ją­ce. Jest stu­den­tem dru­gie­go roku Pro­jek­to­wa­nia na war­szaw­skim ASP i ma na swo­im…

Więcej
UrodaVers24 favorites

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pyta­nia i przy oka­zji testu­je­my pro­dukt mar­ki Phe­no­mè. DLACZEGO NAWILŻAĆ SKÓRĘ…

Więcej
Styl życia

Najlepsze prezenty dla przyjaciółki

Świę­ta to wyjąt­ko­wy czas, w któ­rym obda­ro­wu­je­my pre­zen­ta­mi rodzi­nę i naj­bliż­szych. A sko­ro o naj­bliż­szych mowa, nie może­my zapo­mnieć o naszych przy­ja­ciół­kach – to one dzie­lą z nami naj­pierw szkol­ne ław­ki, wkrót­ce pierw­sze miło­ści, łzy…

Więcej