Jedzenie

Produkty, które powinniśmy jeść jesienią

Die­ta na jesień powin­na dostar­czać do nasze­go orga­ni­zmu dużo zdro­wych kalo­rii. Niskie tem­pe­ra­tu­ry i sza­rość dnia spra­wia jed­nak, że czę­ściej niż latem mamy ocho­tę na cia­stecz­ka i pysz­ną, gorą­cą cze­ko­la­dę. Nasze cia­ło potrze­bu­je wię­cej cie­pła…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…

Więcej
MakijażUroda

Podkłady dla suchej cery

Jak bar­dzo wyma­ga­ją­ca potra­fi być sucha cera, naj­le­piej wie­dzą jej posia­dacz­ki. Taka sucha skó­ra potrze­bu­je przede wszyst­kim odpo­wied­nie­go, dogłęb­ne­go nawil­że­nia i o ile w kwe­stii codzien­nej pie­lę­gna­cji do dys­po­zy­cji mamy całej spek­trum odżyw­czych kre­mów, serów…

Więcej
ModaZOOM ON

Biżuteria jak ze snów - REPOSSI

Repos­si to praw­dzi­wa biżu­te­ria z boga­tą tra­dy­cją i dzie­dzic­twem. Zało­ży­ciel mar­ki – Alber­to Repos­si, wnuk twór­cy Domu, został prze­szko­lo­ny w pra­cow­niach przez swo­je­go ojca na rze­mieśl­ni­ka w bran­ży złot­ni­czej, dołą­cza­jąc do nie­go i two­rząc na…

Więcej
Styl życia

Jak stworzyć dobry team?

Umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le to obec­nie jed­na z naj­bar­dziej pożą­da­nych przez pra­co­daw­ców cech. Nic dziw­ne­go, efek­tyw­na pra­ca zespo­ło­wa prze­waż­nie przy­no­si dużo lep­sze rezul­ta­ty niż dzia­ła­nia w poje­dyn­kę. Pozwa­la spoj­rzeć na pro­blem z róż­nych per­spek­tyw i…

Więcej
ModaNewsroom

Osobowość TATUUM - Maja Włoszczowska

Nasza potrze­ba bli­sko­ści z natu­rą jest instynk­tow­na. Przy­ro­da pasjo­nu­je, poma­ga nała­do­wać aku­mu­la­to­ry, daje wewnętrz­ną siłę. Uczy cier­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści zwłasz­cza, jeśli naszym jedy­nym kom­pa­nem w eks­plo­ro­wa­niu jej – jest rower gór­ski. Maja Włosz­czow­ska, amba­sa­dor­ka mar­ki…

Więcej
ModaStyl życia

Co warto kupić na Black Friday?

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 24 listo­pa­da, obcho­dzi­my Black Fri­day. To wywo­dzą­ce się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych świę­to, któ­re roz­po­czy­na sezon przy­go­to­wań do Boże­go Naro­dze­nia. Tego dnia w skle­pach może­my liczyć rów­nież na wyjąt­ko­we obniż­ki. Spe­cjal­nie dla…

Więcej
ModaNewsroom

Anna Dudzińska / FW17 - modern garden

Mięk­kie swe­try, gru­be splo­ty i ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nia: w naj­now­szej kolek­cji Anny Dudziń­skiej znaj­dzie­my to, z cze­go pro­jek­tant­ka zna­na jest naj­bar­dziej. Cho­ciaż otu­la­ją­ce dzia­ni­ny koja­rzą się z dłu­gi­mi, leni­wy­mi wie­czo­ra­mi, te z modern gar­den rów­nie dobrze…

Więcej
ExclusiveWywiady

Gdy praca staje się pasją – rozmowa z założycielką marki Roboty Ręczne

Robo­ty Ręcz­ne to rodzin­na mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła oraz zami­ło­wa­nia do ponad­cza­so­we­go wzor­nic­twa. Pro­jek­tant­ką mar­ki jest Mar­ta Iwa­­ni­­na-Kocha­ń­ska, absol­went­ka ASP w War­sza­wie, stu­dent­ka ASP w Kra­ko­wie oraz Design Insi­tu­te w Lah­ti, sta­żyst­ka w stu­dio pro­jek­to­wym Toma Dixo­na w Lon­dy­nie.  W roz­mo­wie z Vers-24 Mar­ta opo­wia­da, jak…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories przedstawia nową kolekcję inspirowaną Lou Doillon

Muzy­ka, sztu­ka oraz nie­zwy­kłe wyczu­cie sty­lu Lou Doil­lon, zawsze sta­no­wi­ło dla & Other Sto­ries źró­dło inspi­ra­cji. W naj­now­szej kolek­cji „Cele­bra­tion” inspi­ra­cją sta­ła się ona sama. Zdję­cia do kam­pa­nii z Lou powsta­ły w 18 dziel­ni­cy Pary­ża.…

Więcej