ModaNewsroom

Everything must change - KULTA jesień/zima 2017

  Siód­ma odsło­na kolek­cji Kul­ty to nie tyl­ko zna­ne nam już odcie­nie sza­ro­ści, ale tak­że zupeł­nie nowe moty­wy i ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia. Jak co sezon wyróż­nia ją uni­wer­sal­ność oraz wygo­da, a non­sza­lanc­ki cha­rak­ter ubrań jesz­cze bar­dziej…

Więcej
ModaMust have

JDFASHIONFREAK - 5 must have na jesień

JDFASHIONFREAK – pro­fe­sjo­na­list­ka w każ­dym calu, jej blog i insta­gram są bar­dzo spój­ne a wszyst­kie zdję­cia – w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne. Jej styl jest kla­sycz­ny, lek­ko roman­tycz­ny. Lubi włą­czać do swo­ich sty­li­za­cji kolor. Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­ków…

Więcej
ModaTrendy

NAJMODNIEJSZE DODATKI NA JESIEŃ

Dodat­ki odgry­wa­ją ogrom­ną rolą w jesien­nych lookach. To wła­śnie one sta­no­wią wisien­kę na tor­cie sty­li­za­cji. Czy może­cie sobie wyobra­zić Audrey Hep­burn w kul­to­wych fil­mach, gdzie mogła­by się obejść bez naj­mod­niej­szych tore­bek, ręka­wi­czek lub okryć gło­wy?…

Więcej
Vers24 Bloguje

Gdzie szukać inspiracji?

Inspi­ra­cja sta­ła się obec­nie moc­no kon­tro­wer­syj­nym sło­wem. W momen­cie, gdy sie­ciów­ki bez­wstyd­nie kopiu­ją zna­nych pro­jek­tan­tów, pod­rób­ki dostęp­ne są na wycią­gnię­cie ręki, a zna­ne kon­ta na Insta­gra­mie cią­gną za sobą masę iden­tycz­nych, boimy się wszyst­kie­go co…

Więcej
ModaMust haveNewsroom

CHYLAK - KOLEKCJA 05

Naj­pięk­niej­sze, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by, któ­re zasłu­gu­ją na mia­no pol­skich it-bag. Chy­lak to mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2014 i któ­rej dome­ną są przede wszyst­kim skó­rza­ne toreb­ki ale i akce­so­ria, stwo­rzo­na przez absol­went­kę histo­rii sztu­ki któ­ra doświad­cze­nie…

Więcej
Kultura

Mistrz obiektywu - Peter Lindbergh

Zna­ny szcze­gól­nie ze swo­ich kino­wych zdjęć, 73-let­ni dziś Peter Lind­bergh uzna­wa­ny jest  za jed­ne­go z naj­bar­dziej wpły­wo­wych współ­cze­snych foto­gra­fów. Uro­dzo­ny w Lis­se w Niem­czech  w 1944 roku, dzie­ciń­stwo spę­dził w Duis­bur­gu w Nad­re­nii (Pół­noc­na-West­fa­lia). I choć…

Więcej
ModaNewsroom

India i Yanina - It girls dla Lui Store

Zna­cie już Lui Sto­re? To con­cept repre­zen­tu­ją­cy jed­ne z naj­bar­dziej szy­kow­nych i sty­lo­wych marek na świe­cie, mają­cy swo­ją sie­dzi­bę na Moko­tow­skiej, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej uli­cy War­sza­wy. Jeśli wcze­śniej prze­oczy­li­ście, koniecz­nie go odwiedź­cie, a jeśli nie jeste­ście…

Więcej
ModaNewsroom

MOHITO Gold Label Jesień-Zima 2017

W jesien­no-zimo­wym sezo­nie limi­to­wa­na linia MOHITO Gold Label powra­ca w wyjąt­ko­wo wyra­zi­stym wyda­niu. Ubra­nia i dodat­ki zosta­ły zdo­mi­no­wa­ne przez wel­wet w kolo­rze czer­ni. W kolek­cji moż­na zna­leźć spodnie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi, welu­ro­wy gar­ni­tur, sukien­ki z…

Więcej
ModaZOOM ON

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi. Macie ocho­tę na wię­cej deta­li doty­czą­cych życia pro­jek­tan­ta? To dopie­ro…

Więcej
ModaMust have

10 t-shirtów, które chcemy mieć w tym sezonie

Wybrać odpo­wied­ni t‑shirt wca­le nie jest łatwo. Dla­te­go dla Was prze­szu­ka­ły­śmy naj­now­sze kolek­cje zna­nych marek, aby zna­leźć 10 naj­lep­szych mode­li, któ­re chcia­ły­by­śmy mieć w swo­jej sza­fie.   ROHEARTE T‑SHIRT, RODARTE Rodar­te to pocho­dzą­ca z Ame­ry­ki…

Więcej
ModaNewsroom

SZYMAŃSKA - swetry marzeń

Wykła­dow­ca art­craft desi­gnu i pro­jek­to­wa­nia odzie­ży w Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­le Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru, ma za sobą pra­cę dla takich marek jak Zień, La Mania czy 303 Ave­nue- Kata­rzy­na Szy­mań­ska, autor­ka swe­trów marzeń będą­cych urze­czy­wist­nie­niem zmy­sło­wej…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE NA JESIEŃ - @marionawarda

Mario­na War­da – influ­en­cer­ka i fashion blog­ger. W inter­ne­cie nie­co tajem­ni­cza, rzad­ko poka­zu­je swo­ją twarz pre­zen­tu­jąc sty­li­za­cje, oso­bi­ście nie­sa­mo­wi­cie sym­pa­tycz­na. Sku­pia się na deta­lach i pra­wie zawsze sta­wia na war­stwo­wy look. Poznaj­cie jej 5 MUST…

Więcej
NewsroomUroda

Organique skuteczna terapia odmladzająca

Nowa tera­pia na bazie jagód goji jest prze­zna­czo­na do pie­lę­gna­cji skó­ry z ozna­ka­mi sta­rze­nia, zmę­czo­nej, wyma­ga­ją­cej sty­mu­la­cji i odno­wy. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej tera­pii były jago­dy goji, egzo­tycz­ne, choć nie­po­zor­ne owo­ce o nie­oce­nio­nych walo­rach proz­dro­wot­nych i…

Więcej