DesignStyl życia

Doświadczenie i design – 20-lecie marki Muraspec

Kon­kurs na pro­jekt desi­gner­skiej lam­py oraz sen­ty­men­tal­na podróż przez dwie deka­dy wzor­nic­twa i aran­ża­cji wnętrz, to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje, jakie przy­go­to­wa­ła swo­im gościom fir­ma Mura­spec. Obcho­dy 20-lecia dzia­łal­no­ści fir­ma świę­to­wa­ła 21 wrze­śnia br. w war­szaw­skim…

Więcej
Styl życiaTechnologia

Aplikacje ułatwiające pracę

Tech­no­lo­gia w dzi­siej­szych cza­sach roz­wi­ja się bły­ska­wicz­nie. Powsta­je nie­zli­czo­na ilość star­tu­pów doty­czą­cych apli­ka­cji. Nie­któ­re osią­ga­ją ogrom­ny suk­ces, inne zni­ka­ją bez śla­du. Ludzie coraz bar­dziej doce­nia­ją te apli­ka­cje, któ­re uła­twia­ją im codzien­ne czyn­no­ści. Zwięk­sza­nie pro­duk­tyw­no­ści to…

Więcej
Vers24 Bloguje

Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?

Za chwi­lę paź­dzier­nik, zaczy­na­ją się stu­dia, co ozna­cza, że wie­lu z Was praw­do­po­dob­nie cze­ka wypro­wadz­ka od rodzi­ców. Cho­ciaż obec­nie coraz wię­cej osób prze­dłu­ża ten moment jak może, miesz­ka­jąc w domu rodzin­nym czę­sto aż do ukoń­cze­nia…

Więcej
Moda

Najlepsze ubrania dla wysokich kobiet

Jesteś wyso­ka? Chcesz wresz­cie zacząć ubie­rać się tak, aby Twój wzrost stał się atu­tem, a nie man­ka­men­tem? Kobie­ty mają to szczę­ście, że już same buty im w tym pomo­gą. Vers-24 pole­ca Ci naj­lep­sze ubra­nia dla…

Więcej
ModaNewsroom

ROSA x MARTA DYKS

Naj­now­sza, limi­to­wa­na kolek­cja mar­ki to efekt współ­pra­cy wła­ści­ciel­ki i pro­jek­tant­ki Agniesz­ki Rosy z top model­ką Mar­tą Dyks. Inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tek stał się wyra­zi­sty styl prze­ło­mu lat 80. i 90. i iko­ny tam­tych cza­sów – Chri­sty…

Więcej
ModaNewsroom

BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs. Te sło­wa sta­ły się inspi­ra­cją i bazą dla limi­to­wa­nej linii pro­duk­tów, powsta­łej w…

Więcej
Styl życia

SPOSOBY NA NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO

Języ­ki to jed­na z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji w sie­bie i auto roz­wój. Nie tyl­ko ćwi­czą pamięć, ale przede wszyst­kim są furt­ką do lep­szej przy­szło­ści. Pomy­śl­cie tyl­ko o małym dziec­ku, któ­re za pomo­cą pierw­szych słów potra­fi wyra­zić…

Więcej
Styl życia

Filmy na jesienną chandrę

Przy­szła jesień i jedy­ne na co mamy ocho­tę to zako­pać się pod koł­drą i nie ruszać się spod niej, aż do pierw­szych dni wio­sny. Wresz­cie mamy (i to bar­dzo dobrą!) wymów­kę do nie­wy­cho­dze­nia z domu.…

Więcej
Zdrowie

Powakacyjny „detox”

Pod­czas let­nich mie­się­cy czę­sto popeł­nia­my kuli­nar­ne grzesz­ki, któ­re w dłuż­szym okre­sie cza­su mogą zna­leźć odzwier­cie­dle­nie w nad­pro­gra­mo­wych kilo­gra­mach i obcią­że­niu pra­cy całe­go orga­ni­zmu. Wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry i dłu­gie wie­czo­ry spę­dza­ne na świe­żym powie­trzu sprzy­ja­ły się­ga­niu po…

Więcej
ModaTrendy

Stylowe i ciepłe swetry - jakie wybrać?

Za oknem coraz niż­sza tem­pe­ra­tu­ra i coraz mniej słoń­ca. Nie ma co się oszu­ki­wać, cie­plej do kwiet­nia już raczej nie będzie! Dla­te­go też swo­ją sza­fę war­to przy­go­to­wać w taki spo­sób, żeby w cza­sie tego­rocz­nej jesie­ni…

Więcej
ModaNewsroom

Przeprowadź rewolucję swojej szafy!

Zawsze chcia­łaś mieć jedy­ną w swo­im rodza­ju ramo­ne­skę z naszyw­ka­mi? Nie masz pomy­słu na to, jak nosić oversize’ową koszu­lę? Nie możesz patrzeć na swo­je sta­re jean­sy, blu­zy i T‑shirty, któ­re zale­ga­ją w sza­fie? Czas na modo­wy…

Więcej
PodróżeStyl życia

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do Rzy­mu” – to powie­dze­nie nie wzię­ło się z nikąd, ponie­waż do Rzy­mu pro­wa­dzi nie­mal pół milio­na dróg w Euro­pie. W cza­sach Cesar­stwa Rzym­skie­go były to nie­zwy­kle solid­ne bru­ko­we ulicz­ki, któ­re ist­nie­ją…

Więcej