ModaNewsroom

COS kampania Jesień-Zima 2017

Prze­peł­nio­ne duchem arty­stycz­nej wizji, wnę­trza fun­da­cji Joan Miró w Bar­ce­lo­nie, sta­no­wi­ły ide­al­ne tło dla odważ­nej kolek­cji COS dla kobiet i męż­czyzn. „Czu­ję potrze­bę osią­ga­nia mak­sy­mal­nej inten­syw­no­ści za pomo­cą mini­mal­nych nakła­dów.” – mawiał Joan Miro. Fun­da­cja,…

Więcej
KsiążkiKultura

Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Big Book Cafe to dom pro­duk­cji lite­rac­kich i adres zawsze otwar­ty dla kocha­ją­cych czy­ta­nie. Od wrze­śnia cen­trum zapra­sza na wyda­rze­nia spe­cjal­ne i małe przy­jem­no­ści. Miej­sce two­rzo­ne przez Fun­da­cję „Kul­tu­ra nie boli“, któ­ra w 2013 roku…

Więcej
ModaNewsroom

VICTORIA'S SECRET W POLSCE! #VERS24FAVOURITES

Victoria’s Secret (VS), naj­bar­dziej gla­mo­ur mar­ka bie­li­zny na świe­cie, roz­sła­wio­na przez poja­wia­ją­ce się na jej wybie­gach super­mo­del­ki takie jak Adria­na Lima, Ales­san­dra Ambro­sio czy Can­di­ce Swa­ne­po­el, otwie­ra 30 sierp­nia 2017 swój pierw­szy sklep z peł­nym…

Więcej
JedzenieStyl życia

Canihua z zielonymi warzywami, tofu i sosem miso

Cani­hua – kuzyn­ka komo­sy ryżo­wej, peł­na war­to­ścio­we­go biał­ka i węglo­wo­da­nów zło­żo­nych, świet­na alter­na­ty­wa dla kla­sycz­nych kasz. Wypró­buj nasz prze­pis na pro­ste danie z cani­huą, warzy­wa­mi i  i pysz­nym sosem miso! Skład­ni­ki: 3/4 szkl. cani­huy 100g…

Więcej
Wywiady

Wywiad z Ewą, twórczynią Kulty

Kul­ta to mar­ka dla bez­kom­pro­mi­so­wych mini­ma­li­stów. Wyjąt­ko­we pro­jek­ty two­rzo­ne są z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin i pro­du­ko­wa­ne w szwal­niach na tere­nie Pol­ski, a ponad­cza­so­we wzor­nic­two wygry­wa z prze­lot­ny­mi tren­da­mi i modą maso­wą. Chce­cie dowie­dzieć się kto stoi za…

Więcej
ModaNewsroom

NIKE AIR MAX 97 LX "SWAROVSKI"

20 lat temu, mar­ka Nike zapre­zen­to­wa­ła model Air Max 97 – srebr­ny but zain­spi­ro­wa­ny indu­strial­ną sty­li­sty­ką rowe­rów gór­skich. Spe­cjal­nie dobra­ny mate­riał zapew­niał butom efekt lśnie­nia widocz­ny w szcze­gól­no­ści w bla­sku lam­py bły­sko­wej. Dwa lata póź­niej…

Więcej
Moda

Najczęściej popełniane błędy w ubiorze na ślub i wesele

Sier­pień i wrze­sień to czas, w któ­rym pla­no­wa­ne jest naj­wię­cej ślu­bów i wesel.  Jeśli w tym roku Ty rów­nież otrzy­ma­łaś zapro­sze­nie na tę wyjąt­ko­wą uro­czy­stość któ­re­goś ze swo­ich przy­ja­ciół, zapew­ne od dłuż­sze­go cza­su zasta­na­wiasz się,…

Więcej
Jedzenie

SMOOTHIE BOWL - przepis na idealne śniadanie

Smo­othie bowl to świet­ny deser w wer­sji fit oraz alter­na­ty­wa dla zwy­kłej śnia­da­nio­wej owsian­ki z owo­ca­mi.  Wypeł­nio­ny po brze­gi owo­ca­mi, orze­cha­mi i nasio­na­mi z pew­no­ścią na sta­łe zago­ści w Two­im menu. Poznaj nasz prze­pis! Skład­ni­ki:…

Więcej
ModaNewsroom

Diligent X TFH Koncept

Zapra­sza­my na wyda­rze­nie DILIGENT X TFH Kon­cept, któ­re odbę­dzie się 18 sierp­nia (pią­tek) o godz. 19:00. Pod­czas even­tu będzie­cie mogli oglą­dać kolek­cję Black Cha­in w for­mie prze­strzen­nych insta­la­cji, a tak­że limi­to­wa­ną edy­cję płasz­czy wyko­na­ną we…

Więcej
ModaTrendy

5 trendów, które Francuzki będą nosić tej jesieni

Fran­cuz­ki na całym świe­cie sły­ną ze swo­je­go świet­ne­go sty­lu. Kom­ple­tu­jąc gar­de­ro­bę na nad­cho­dzą­cy sezon, war­to zain­spi­ro­wać się ich wybo­ra­mi. To da nam pew­ność, że unik­nie­my modo­wych wpa­dek i zain­we­stu­je­my tyl­ko w ponad­cza­so­we pro­jek­ty. Zobacz­cie 5…

Więcej
ModaNewsroom

Bershka - BACK TO SCHOOL

Powrót do szko­ły (powrót do rze­czy­wi­sto­ści) to świet­na wymów­ka, by znów zoba­czyć się ze zna­jo­my­mi i zerwać z mono­to­nią. Po pierw­sze, łam regu­ły, prze­rzuć się na spor­to­wą wygo­dę, na styl tailo­ring i emo­cje kolo­rów. To…

Więcej