Moda

5 RZECZY, KTÓRYCH NIE WARTO KUPOWAĆ W SIECIÓWKACH

Wszyst­kie uwiel­bia­my sie­ciów­ki za to, że może­my w nich upo­lo­wać ubra­nia wpi­su­ją­ce się w naj­go­ręt­sze tren­dy sezo­nu za napraw­dę nie­wiel­kie pie­nią­dze. Ist­nie­ją jed­nak rze­czy, któ­rych lepiej uni­kać pod­czas zaku­pów w Zarze czy H&M. Spe­cjal­nie dla…

Więcej
Jedzenie

Prosty przepis na pyszne, czekoladowe babeczki

My w redak­cji VERS-24 zachwy­ci­li­śmy się tymi babecz­ka­mi. Prze­pis jest pro­sty i pysz­ny, pod­czas pie­cze­nia zapach jest taki, że już wte­dy nie mogli­śmy się im oprzeć! Wszyst­kie babecz­ki znik­nę­ły w oka mgnie­niu, zaraz po zro­bie­niu…

Więcej
Design

Gucci Decor

Od bajecz­nych i barw­nych kolek­cji, po akce­so­ria, o któ­rych marzy­my i albu­my – Ales­san­dro Miche­le w bły­ska­wicz­nym tem­pie two­rzy impe­rium wło­skie­go domu mody. Tym razem pro­jek­tant posta­no­wił urzą­dzić… wnę­trza naszych domów! Guc­ci jest już wszę­dzie.…

Więcej
Styl życiaUroda

Dieta dla płaskiego brzucha

Nasze cia­ło nigdy nie chcia­ło i nie chce być maga­zy­nem tłusz­czu. Utra­ta nad­mier­nej tkan­ki tłusz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na brzu­chu wca­le nie spro­wa­dza się do sto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych sztu­czek. Wystar­czy zasto­so­wać kil­ka pro­stych zasad, a wasz brzuch pozo­sta­nie…

Więcej
Moda

Vetements lokalnie, czyli męska kolekcja na wiosnę 2018

  Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i pro­wo­ko­wać. Tym razem naj­now­szą męską kolek­cję Vete­ments na wio­snę 2018 posta­no­wił zapre­zen­to­wać… bez poka­zu, za to w for­mie even­tu, któ­ry odbył się na par­kin­gu., a w rolę mode­li wcie­li­li…

Więcej
ModaNewsroom

DISTYLED – wegańskie torby z Litwy dostępne w TFH Koncept

  Litew­ska mar­ka akce­so­riów DISTYLED wpro­wa­dzi­ła do swo­jej kolek­cji tor­by zro­bio­ne ze spe­cjal­ne­go, skó­ro­po­dob­ne­go two­rzy­wa Pina­tex™, któ­re powsta­je z liści ana­na­sa. Spe­cy­ficz­ne wła­ści­wo­ści włó­kien tego owo­cu pozwa­la­ją na stwo­rze­nie natu­ral­ne­go i trwa­łe­go mate­ria­łu bez zanie­czysz­cza­nia…

Więcej
ModaStyl życia

Relacja z Gali Derby 2017

Tra­dy­cyj­nie, w pierw­szą nie­dzie­lę lip­ca, odby­ła się Gala Der­by na War­szaw­skim Torze na Słu­żew­cu. Oprócz emo­cji zwią­za­nych z goni­twa­mi mło­dych koni i kla­czy,  zain­te­re­so­wa­nie przy­by­łych gości skie­ro­wa­ne było rów­nież na kon­kurs ele­ganc­kich i eks­tra­wa­ganc­kich nakryć…

Więcej
ModaMust have

Must have sezonu: gdzie upolować wiązane sukienki?

Przy­szło lato a w raz z nim gorą­ce tem­pe­ra­tu­ry. W tym sezo­nie pro­jek­tan­ci posta­wi­li na naszą wygo­dę i lan­su­ją prze­wiew­ne i lek­kie sukien­ki. Gdzie zna­leźć model ide­al­ny na swo­ją kie­szeń? Spe­cjal­nie dla Was zna­leź­li­śmy 8…

Więcej