NewsroomUroda

LIP MAESTRO NOTORIOUS od Giorgio Armani

Gwiaz­da poma­dek Gior­gio Arma­ni – LIP MAESTRO powra­ca w nowej kolek­cji NOTORIOUS, inspi­ro­wa­nej hol­ly­wo­odz­kim sty­lem. Dedy­ko­wa­na ele­ganc­kiej, pew­nej sie­bie kobie­cie, któ­ra mimo­cho­dem przyciąga wszyst­kie spoj­rze­nia. Uwiel­bia podkreślać uśmiech głębokimi, mato­wy­mi odcie­nia­mi, dzięki któ­rym nie może…

Więcej
Jedzenie

Fleksitarianizm – dieta na lato

Flek­si­ta­ria­nizm to nowy i ostat­nio bar­dzo mod­ny (szcze­gól­nie za gra­ni­cą) spo­sób odży­wa­nia, któ­ry bazu­je na zasa­dach die­ty wege­ta­riań­skiej, ale dopusz­cza spo­ra­dycz­ne spo­ży­wa­nie mię­sa. Nazwa tej die­ty wywo­dzi się od dwóch angiel­skich słów – fle­xi­ble (ela­stycz­ny)…

Więcej
Newsroom

Nowa biżuteria od COS

Mar­ka COS zapre­zen­to­wa­ła nie­daw­no nową  kolek­cję biżu­te­rii – kom­plet skła­da­ją­cy się z kol­czy­ków, łań­cusz­ka i bran­so­let­ki. Mini­ma­li­stycz­na, ponad­cza­so­wa ale jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna, do tego bar­dzo dobrej jako­ści – jak wszyst­kie pro­duk­ty tej mar­ki.   Tekst: VERS-24…

Więcej
ModaMust have

SALE LIST - trzynaście propozycji od VERS-24

Lato to przede wszyst­kim czas bło­gie­go odpo­czyn­ku, pla­żo­wa­nia i rese­tu od codzien­no­ści. Począ­tek sezo­nu urlo­po­we­go to cią­głe dyle­ma­ty, kom­ple­to­wa­nie let­niej gar­de­ro­by i pro­ble­my zwią­za­ne głów­nie z pako­wa­niem wali­zek podróż­nych. A skle­py? Popu­lar­ne sie­ciów­ki, buti­ki i…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - poznaj nasze propozycje na lato

Pierw­szy dzień kalen­da­rzo­we­go lata już za nami. Upra­gnio­ny urlop zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. War­to już teraz przy­go­to­wać sobie listę #mustre­ad na ten let­ni czas. Poznaj nasze trzy pro­po­zy­cje, po któ­re na praw­dę war­to się­gnąć! Przy­ja­ciół­ki…

Więcej
ModaNewsroom

MOYE PREMIUM BESPOKE

Dba­jąc o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów, mar­ka MOYE wpro­wa­dza nie­zwy­kłe nowo­ści. Zmy­sło­wo otu­la­ją­ce cia­ło jedwa­bie, zysku­ją jesz­cze bar­dziej intym­ny cha­rak­ter. Nowa ofer­ta BESPOKE obej­mu­je ręcz­nie malo­wa­ny mono­gram oraz usłu­gę szy­cia na mia­rę – w któ­rej jedy­nym…

Więcej
Newsroom

GRAND BAZAR - Targi mody 24 czerwca 2017 r.

    Lada moment zaczną się waka­cje i sezon festi­wa­lo­wy. Czy Wasza gar­de­ro­ba jest na to goto­wa? Jeśli jesz­cze nie przy­go­to­wa­li­ście się do wyso­kich tem­pe­ra­tur i let­nich sty­li­za­cji zapra­sza­my na tar­gi mody, pod­czas któ­rych zro­bi­cie…

Więcej
JedzenieStyl życia

Cała prawda o głodówkach

Pierw­szą rze­czą, o któ­rej pomy­śli oso­ba, któ­ra chce zrzu­cić parę kilo­gra­mów jest gło­dów­ka. Ogra­ni­cza­my wte­dy spo­ży­cie pokar­mów do zera i myśli­my, że to w zupeł­no­ści wystar­czy. O ile jed­no­dnio­wa gło­dów­ka, sto­so­wa­na raz na jakiś czas, może…

Więcej
Jedzenie

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Topi­nam­bur, czy­li sło­necz­nik bul­wia­sty (Helian­thus tube­ro­sus) jest kuzy­nem sło­necz­ni­ka zwy­czaj­ne­go i nale­ży do gatun­ku roślin z rodzi­ny astro­wa­tych. Pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, zaś do Euro­py został spro­wa­dzo­ny przez Krzysz­to­fa Kolum­ba. Szyb­ko zyskał popu­lar­ność na sto­łach,…

Więcej
Styl życia

Jak zdobyć więcej followersów na Instagramie?

Każ­da z nas chce aby jej Insta­gra­mo­wy pro­fil był wyjąt­ko­wy i wyróż­niał się na tle innych kont. Zazwy­czaj wie­my jakim con­ten­tem chce­my się dzie­lić, jak chce­my budo­wać swój pro­fil i jakich fil­trów uży­wać do kolej­nych…

Więcej