MakijażUroda

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL - ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwa­dzie­ścia pięć lat po pre­mie­rze pierw­sze­go TOUCHE ÉCLAT, iko­na maki­ja­żu powra­ca w nowej odsło­nie. Tym razem zło­ty pędze­lek zmie­nia się w… podu­szecz­kę! Wyjąt­ko­wy sys­tem dozo­wa­nia prze­dłu­ża świe­żość for­mu­ły, gwa­ran­tu­jąc ide­al­ne efek­ty od pierw­sze­go do ostat­nie­go…

Więcej
Styl życia

MISECZKI SPORTOWE – JAK WYBRAĆ I JAKIE NAJLEPSZE?

Polki sły­ną na całym świe­cie z tego, że są eks­tre­mal­nie zadba­ne. Sport więc trak­tu­ją jako waż­ny ele­ment skła­do­wy swo­je­go życia i za to im chwa­ła! Kobie­ty spę­dza­ją czas aktyw­nie na siłow­ni, bież­niach, w salach tanecz­nych.…

Więcej
ModaNewsroom

COS Jesień/Zima 2017

Kolek­cja tego sezo­nu podą­ża dwo­ma tro­pa­mi: roz­wa­ża­niem nad nowy­mi pro­por­cja­mi i lek­kim kra­wiec­twem inspi­ro­wa­nym archi­tek­tu­rą jak i eks­pe­ry­men­ta­mi z geo­me­trycz­ny­mi dra­po­wa­nia­mi mię­si­stych tka­nin. Kolek­cja dam­ska Czer­piąc inspi­ra­cję z archi­tek­tu­ry oraz indu­strial­nych form, kolek­cja eks­pe­ry­men­tu­je z…

Więcej
ExclusiveWywiady

Wywiad z właścicielką LUI STORE - Luizą Kubis

Luiza Kubis – mło­da i ambit­na, mia­ła oka­zję odbyć staż u Dio­ra i innych świa­to­wych pro­jek­tan­tów. Wró­ci­ła do War­sza­wy by otwo­rzyć swój wła­sny butik – Lui Sto­re przy Moko­tow­skiej.  Z Luizą poroz­ma­wia­li­śmy o jej prio­ry­te­tach…

Więcej
InnaKsiążkiKultura

Kryminały - propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się w lek­tu­rze kry­mi­na­łów, tak jak my. Życie po życiu /…

Więcej
ModaNewsroom

45 LAT NIKE CORTEZ W ŚWIECIE SPORTU, STYLU I KULTURY

Model Nike Cor­tez, któ­ry ofi­cjal­nie poja­wił się na ryn­ku w 1972 roku, łączy w sobie wie­le ele­men­tów: to ide­al­ny przy­kład deter­mi­na­cji współ­za­ło­ży­cie­la Nike Bil­la Bower­ma­na w two­rze­niu coraz dosko­nal­sze­go obu­wia dla bie­ga­czy, a jed­no­cze­śnie but z inno­wa­cyj­ną pode­szwą oraz…

Więcej
ModaTrendy

10 sposobów na szerokie spodnie

I wresz­cie przy­szła wio­sna! Ze swo­jej codzien­nej gar­de­ro­by moż­na wyrzu­cić już cięż­kie zimo­we ubra­nia i… okle­pa­ne rur­ki. W tym sezo­nie ich miej­sce zaj­mu­ją bowiem sze­ro­kie spodnie. Nie wiesz jak je łączyć ani z czym zało­żyć?…

Więcej
ModaMust have

Jaki kostium kąpielowy spakować do podróżnej walizki?

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a wraz z nim poja­wia się pyta­nie: „Jaki kostium kąpie­lo­wy spa­ku­ję do podróż­nej waliz­ki?”. Pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wybo­ru jeste­śmy szczę­ścia­ra­mi. Współ­cze­śnie bowiem panu­je ist­na dowol­ność w zakre­sie sty­li­sty­ki i kolo­rów,…

Więcej
ModaMust have

Kurtka jeansowa – must have tej wiosny

Kurt­ka jean­so­wa jest jed­nym z tych ele­men­tów gar­de­ro­by, któ­re powin­ny zna­leźć się w każ­dej kobie­cej sza­fie. Jest wygod­na, ide­al­na na wio­sen­ne tem­pe­ra­tu­ry a przy tym może być nie­zwy­kle kobie­ca i sty­lo­wa. Zawsze była obec­na w…

Więcej
Moda

Zakupy na Instagramie - gdzie kupować Vintage rzeczy?

Pew­nie nie raz zasta­na­wia­łaś się gdzie kupić dobre jako­ścio­wo, cie­ka­we i nie­znisz­czo­ne rze­czy w sty­lu vin­ta­ge. Cho­ciaż ofert jest coraz wię­cej, a skle­py z taką odzie­żą zysku­ją na popu­lar­no­ści, war­to zda­wać sobie spra­wę, że nie…

Więcej