Jedzenie

Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Wio­sen­na i kolo­ro­wa – ide­al­na sałat­ka, by przy­rzą­dzić ją w ten dłu­gi, majo­wy week­end. Jest pożyw­na, orzeź­wia­ją­ca i nie­oczy­wi­sta w sma­ku. Koniecz­nie wypró­buj ten prze­pis! Skład­ni­ki: 1 batat pół szklan­ki cie­cie­rzy­cy 1/2 gra­na­tu 2 gar­ści…

Więcej
PodróżeVers24 Bloguje

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

Jeże­li chce­cie odwie­dzić pięk­ny kraj, z bar­dzo szyb­ko roz­wi­ja­ją­cą się gospo­dar­ką, zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie, z pięk­ną kul­tu­rą, a do tego lubi­cie dresz­czyk emo­cji (sytu­acja w Korei Pół­noc­nej) koniecz­nie odwiedź­cie Koreę Połu­dnio­wą! 1. Inna kul­tu­ra Kil­ka­na­ście godzin…

Więcej
Styl życia

Blogerki, które warto obserwować na Instagramie

  Szu­kasz roman­tycz­nych sty­li­za­cji? Czy wolisz lek­ko nie­chluj­ny styl? A może po pro­stu nie wiesz co dzi­siaj na sie­bie wło­żyć? W takiej chwi­li może przyjść moment zała­ma­nia albo… powin­naś odwie­dzić Insta­gra­ma. Znaj­dziesz tam bowiem tysią­ce…

Więcej
ModaNewsroom

Kampania COS Casual - Swim - Part

Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS oprócz oszczęd­nych w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza kam­pa­nia Casu­al- Swim – Part zre­ali­zo­wa­na tuż przy moder­ni­stycz­nym base­nie,…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: Nannacay

Nie­ba­nal­ne, kolo­ro­we, potrak­to­wa­ne tro­chę z przy­mru­że­niem oka: takie są toreb­ki Nan­na­cay, któ­re poko­cha­li już m.in Pan­do­ra Sykes i Man Repel­ler, a wkrót­ce sta­ną się abso­lut­nym must-have tego lata! Mar­ce zało­żo­nej przez bra­zy­lij­kę Mar­cię Kemp przy­świe­ca…

Więcej
NewsroomUroda

AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­nych wypa­dach. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja? Bez wzglę­du na to, jak pla­nu­jesz spę­dzić wie­czór pale­ta After­dark…

Więcej
NewsroomUroda

Summer look od Yves Saint Laurent - AFRICA POP

Pre­zen­tu­je­my peł­ną życia, słoń­ca i barw let­nią kolek­cję maki­ja­żu AFRICA POP – naj­now­szą kre­ację Yves Saint Lau­rent. Nasy­co­ną świa­tłem, wzbo­ga­co­ną nut­ką przy­go­dy, zmy­sło­wą i kuszą­cą.  Ude­rza­ją­cą kolo­ra­mi – poma­rań­czo­wym, limon­ko­wym, pur­pu­ro­wym – zesta­wio­ny­mi w sza­lo­nych…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Sekret urody Francuzek – kosmetyki z apteki

Azjat­ki mają swój wła­sny, wie­lo­eta­po­wy rytu­ał pie­lę­gna­cji, któ­re­go sła­wa obie­gła cały świat. Fran­cuz­ki po kosme­ty­ki zamiast do dro­ge­rii, cho­dzą do apte­ki. Sły­ną ze swo­jej lśnią­cej i pięk­nie wyglą­da­ją­cej skó­ry, któ­ra wyglą­da pro­mien­nie mimo ich  zami­ło­wa­nia…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem?

Otwie­rasz apli­ka­cje Insta­gram. Wol­nym ruchem skro­lu­jesz ekran. Przed ocza­mi zaczy­na­ją wyświe­tlać Ci się kolej­ne zdję­cia. Więk­szość z nich wyglą­da dobrze. Są odpo­wied­nio doświe­tlo­ne, robio­ne w cie­ka­wym miej­scu. Pasu­ją do ogól­nej kon­wen­cji przy­ję­tej przez auto­ra pro­fi­lu.…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: NAKED BRUCE

Leg­gin­sy z lycry do tej pory koja­rzy­ły się jedy­nie z siłow­nią. Ich obli­cze odmie­ni­ła pocho­dzą­ca z Litwy Moni­ka Vait­kie­ne, któ­ra w 2013 zało­ży­ła mar­kę  Naked Bru­ce. Dziś jej pro­jek­ty zna­ne są  w całej Euro­pie, a…

Więcej