ModaMust have

MUST HAVE – MARYNARKA POWER SHOULDERS!

Dom mody Balen­cia­ga od kil­ku sezo­nów lan­su­je trend na moc­ne, wyraź­nie zazna­czo­ne ramio­na. Tak zwa­ne „podusz­ki”, któ­re jesz­cze do nie­daw­na koja­rzy­ły się tyl­ko z modą lat 80. powra­ca­ją w wiel­kim sty­lu budu­jąc kon­struk­cję naj­mod­niej­szych w…

Więcej
ModaNewsroom

Wiosna w barwach jesieni/Etam wiosna 2017

Nie­oczy­wi­ste, paste­lo­we odcie­nie, głę­bo­kie dekol­ty, trans­pa­rent­ne tka­ni­ny i koron­ki to naj­go­ręt­sze, modo­we tren­dy nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Zmy­sło­wy, ory­gi­nal­ny i wyra­fi­no­wa­ny – taki styl będzie rzą­dził wio­sną i latem. Te trzy okre­śle­nia naj­le­piej opi­su­ją też nową kolek­cję…

Więcej
ModaNewsroom

H&M przedstawia nową markę ARKET

H&M, skan­dy­naw­ski gigant sie­ci odzie­żo­wej nie zamie­rza zwal­niać tem­pa i wpro­wa­dza na rynek zupeł­nie nową mar­kę – poznaj­cie Arket! Znaj­dzie­my w nim nie tyl­ko pro­duk­ty wła­sne, ale tak­że te pocho­dzą­ce od innych marek, pro­ste i…

Więcej
ModaNewsroom

30-lecie Nike Air Max

Wszyst­ko zaczę­ło się pod koniec lat 80 dwu­dzie­ste­go wie­ku, kie­dy to 26 mar­ca powstał pierw­szy model butów Nike z widocz­ną gazo­wą podusz­ką będą­cy efek­tem licz­nych eks­pe­ry­men­tów amor­ty­za­cyj­nych, któ­ra wkrót­ce sta­ła się syno­ni­mem sty­lu i kla­sy.…

Więcej
ModaNewsroom

AURORA Collection by MOYE

Ete­rycz­na, deli­kat­na i sen­su­al­na – AURORA, naj­now­sza kolek­cja mar­ki MOYE two­rzą­cej naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ne ubra­nia home­we­ar, tyl­ko zachę­ca do kolej­nych leni­wych poran­ków spę­dzo­nych w łóż­ku. Uwiel­bia­na przez nas jedwab­na bie­li­zna, saty­no­we koszu­le czy opa­ski na oczy…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Najlepsze serum do twarzy

Serum dostar­cza naszej skó­rze zastrzy­ku nawil­że­nia i war­to­ści odżyw­czych. To naj­bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny pro­dukt jaki nakła­da­my na twarz. Dla­te­go wła­śnie war­to go uży­wać – na oczysz­czo­ną i sto­ni­zo­wa­ną skó­rę, przed kre­mem, któ­re­go uży­wasz na codzień. Jeże­li…

Więcej
Exclusive

Inspirujące kobiety - Martyna i Renata Kozłowskie, założycielki marki KOI

Poznaj­cie Rena­tę i Mar­ty­nę Kozłow­skie, mamę i cór­kę, zało­ży­ciel­ki mar­ki natu­ral­nych kosme­ty­ków KOI. Dziew­czy­ny udo­wad­nia­ją, że z rodzi­ną ład­nie wycho­dzi się nie tyl­ko na zdję­ciach, a z pasji moż­na zro­bić fan­ta­stycz­ny biz­nes, w któ­rym głów­ną rolę gra radość z wyko­ny­wa­nej pra­cy. To nie­zwy­kle inspi­ru­ją­ca histo­ria dwóch sil­nych kobiet, któ­re wie­dzą, że wza­jem­ne wspar­cie to klucz do suk­ce­su. 

Więcej
ModaNewsroom

CHYLAK kampania wiosna-lato 2017

Zofia Chy­lak to pro­jek­tant­ka zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do mini­ma­li­zmu. W naj­now­szej i jak­że uwo­dzą­cej kam­pa­nii nie odcho­dzi od ducha pro­wa­dzo­nej przez sie­bie mar­ki. Sto­no­wa­ne i pro­ste zdję­cia Bła­że­ja Żuraw­skie­go i Mag­da­le­ny Łuniew­skiej utrzy­mu­ją kli­mat…

Więcej
ModaNewsroom

H&M Conscious Exclusive 2017

Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2017 są pięk­no natu­ry oraz świat zmy­słów. Wszyst­kie ubra­nia i dodat­ki zosta­ły wyko­na­ne z eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów, mię­dzy inny­mi z polie­stru BIONIC® wypro­du­ko­wa­ne­go w cało­ści z prze­two­rzo­nych pla­sti­ko­wych odpa­dów wyrzu­ca­nych…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Pielęgnacja ust krok po kroku

Czę­sto nasza codzien­na pie­lę­gna­cja ust ogra­ni­cza się tyl­ko do nało­że­nia bal­sa­mu lub waze­li­ny tuż przed wyj­ściem z domu. W dobie mato­wych poma­dek, któ­re moc­no wysu­sza­ją usta, może to nie wystar­czać. Tym bar­dziej, gdy na zewnątrz…

Więcej
ModaZOOM ON

IT GIRL: JEANNE DAMAS

Jest uoso­bie­niem wszyst­kie­go co podzi­wia­my w Pary­żan­kach: nie­zwy­kle sty­lo­wa, natu­ral­nie pięk­na, inte­li­gent­na i zabaw­na. Zawsze wyglą­da wspa­nia­le, two­rząc przy tym wra­że­nie, jak­by świet­ny wygląd przy­cho­dził jej zupeł­nie od nie­chce­nia. Poznaj­cie Jean­ne Damas – fran­cu­ską IT…

Więcej
MakijażUroda

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Kolo­ro­we, świe­że, zmy­sło­we! Nowe tren­dy poja­wia­ją się i mie­sza­ją ze sobą na każ­dym kro­ku. Nie­waż­ne, w któ­rym zakąt­ku świa­ta mają swój począ­tek, w momen­cie, gdy poja­wia­ją się onli­ne pod­bi­ja­ją ser­ca maki­ja­ży­stów i fanek maki­ja­żu. Pyta­nie,…

Więcej