Uroda

JEDWABNY SEKRET URODY

Sen to czas wypo­czyn­ku i rege­ne­ra­cji, mają­cy nie­zwy­kły wpływ na nasze codzien­ne życie. War­to pamię­tać o jego dobro­czyn­nym dzia­ła­niu dla kobie­cej uro­dy. Aby budzić się z pro­mien­ną cerą i gład­ki­mi wło­sa­mi wystar­czy odkryć magię jedwab­nych…

Więcej
Styl życia

Co robić, żeby być szczęśliwym?

Każ­dy z nas chce czuć się szczę­śli­wym. Jak to zro­bić? Naj­ła­twiej osią­gnąć to dzię­ki małym rze­czom. Nie­któ­re nawy­ki są wręcz stwo­rzo­ne do pod­no­sze­nia na duchu. Wie­czór z książ­ką, spi­sy­wa­nie na kart­ce rze­czy, za któ­re jeste­śmy…

Więcej
Exclusive

Dzień z Natalią Kopiszką

Nata­lia Kopisz­ka, absol­went­ka archi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu na Poli­tech­ni­ce Kra­kow­skiej i Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­ły Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru. Od kil­ku lat sku­pio­na na swo­jej autor­skiej mar­ce KOPI, w któ­rej ofer­cie znaj­du­je się przede wszyst­kim ory­gi­nal­na biżu­te­ria, a tak­że dodat­ki i ubra­nia. Jej pro­jek­ty moż­na kupić min. w PO/3 – prze­strze­ni stwo­rzo­nej przez mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów przy uli­cy Poznań­skiej 3 w War­sza­wie, gdzie sprze­da­ją oni swo­je dzie­ła.

Więcej
MakijażUroda

Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy musi nie tyl­ko kryć prze­bar­wie­nia i drob­ne siń­ce po nie­prze­spa­nej…

Więcej
ModaStreet style

London Fashion Week 2017 - Day 4

Już mamy dla was zdję­cia z czwar­te­go dnia Lon­dyń­skie­go Tygo­dnia Mody. Uli­ce zdo­mi­no­wa­ły kolo­ry, barw­ne futra, over­si­zo­we płasz­cze i…spódnice o dłu­go­ści midi. Koniecz­nie zwróć­cie uwa­gę na nowo­cze­sną wer­sję męskie­go gar­ni­tu­ru! My jeste­śmy zako­cha­ne!

Więcej
ModaStreet style

London Fashion Week 2017 - Day 3 - Olivia Palermo, Christine Centenera, Camille Charriere oraz inne

3 dzień Lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody zdo­mi­no­wa­ły płasz­cze, kolo­ro­we futra i over­si­zo­we blu­zy. Fashio­nist­ki łączy­ły je z podar­ty­mi spodnia­mi, kaba­ret­ka­mi czy bar­dzo mod­ny­mi w tym sezo­nie mum jeans. Dzię­ki nim zna­leź­li­śmy prze­pis na dobry lon­dyń­ski stre­etwe­ar. Luz, prze­ła­ma­ny zna­jo­mo­ścią tren­dów.

Więcej
ModaZOOM ON

Siła Sióstr. Zimmermann.

Mini­ma­li­stycz­ne, pofa­brycz­ne wnę­trze. Na sali panu­je cisza, któ­rą prze­ry­wa­ją jedy­nie odgło­sy kolej­no zapa­la­nych świa­teł. Po chwi­li z gło­śni­ków zaczy­na dobie­gać gło­śna, hip­no­ty­zu­ją­ca muzy­ka. Widzo­wie zasty­ga­ją bez ruchu, a na wybieg wycho­dzą pierw­sze model­ki. Jest 14 lute­go 2017 roku, a Zim­mer­mann wła­śnie pre­zen­tu­je…

Więcej
ExclusiveModaStreet style

London Fashion Week 2017 – Day 2 - Alexa Chung, Veronika Heilbrunner oraz inne

Ele­gan­cja i nie­wy­mu­szo­ny, angiel­ski luz pod­czas dru­gie­go dnia lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody- prym wio­dły dłu­gie, casu­alo­we mary­nar­ki zesta­wia­ne ze spodnia­mi. Nie mogło zabrak­nąć tak­że kla­sycz­nych, beżo­wych tren­czów i pucho­wych kur­tek, krót­kich, cie­płych futer, a naj­chęt­niej i naj­czę­ściej wybie­ra­nym kolo­rem oka­za­ła się oczy­wi­ście… czer­wień!

Więcej
ExclusiveModaStreet style

London Fashion Week - ekskluzywnie na VERS-24

Kró­lo­wa­ła żywa czer­wień z ostrym różem, czy­li naj­go­ręt­sze połą­cze­nie sezo­nu; kwia­to­we prin­ty zdo­bią­ce roc­ko­we, skó­rza­ne ramo­ne­ski oraz spodnie, czy uwiel­bia­ne od kil­ku sezo­nów kurt­ki bom­ber oraz kla­sycz­ne, beżo­we tren­cze. Spe­cjal­nie dla Was, redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła eks­klu­zyw­ne zdję­cia stre­et sty­lu z pierw­sze­go dnia tygo­dnia mody, pro­sto z lon­dyń­skich ulic!

Więcej
Styl życia

Ciekawe książki na weekend

Choć wie­czo­ry sta­ją się już coraz krót­sze, zimo­wa aura nadal nas nie opusz­cza. To ostat­ni tak dobry moment by bez pamię­ci dać się pochło­nąć wyjąt­ko­wej książ­ce. Poni­żej 4 pro­po­zy­cje war­te Two­jej uwa­gi, od VERS-24. „Mat­ka…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Najlepsze peelingi do ciała

Naj­wyż­sza pora na to, by przy­go­to­wać cia­ło na zrzu­ce­nie z sie­bie gru­bych swe­trów. Pierw­szy krok to… peeling cia­ła! Każ­da z nas go uwiel­bia – wystar­czy kil­ka ruchów by skó­ra sta­ła się bar­dziej gład­ka i jędr­na,…

Więcej