ModaNewsroom

Nowa kolekcja Etam na wiosnę-lato 2017

Abso­lut­nie uni­wer­sal­na i ponad­cza­so­wa. Z łatwo­ścią łączy się z inny­mi kolo­ra­mi. Nie­któ­rzy twier­dzą, że wyszczu­pla, inni, że doda­je kla­sy. Jest super­mod­na bez wzglę­du na sezon i aktu­al­ne tren­dy z wybie­gów. O czym mowa? O czer­ni!…

Więcej
MakijażUroda

Podkład idealny?

Każ­da z nas jest inna. Co za tym idzie, każ­da z nas jest posia­dacz­ką zupeł­nie innej cery, zarów­no jeśli cho­dzi o jej kolor  – od neu­tral­nie jasnych, do ciem­no oliw­ko­wych tonów, od bla­do różo­wych, do…

Więcej
KsiążkiKultura

Gwiazdorski Klub Książki. Część II

Insta­gram to skarb­ni­ca inspi­ra­cji – znaj­dziesz tam wszyst­ko: od sty­li­za­cyj­nych pere­łek przez goto­we do sko­pio­wa­nia wystro­je wnętrz po książ­ko­we „must-haves”. Skup­my się na ostat­nich. Ponad 21 mln użyt­kow­ni­ków apli­ka­cji pod swo­imi zdję­cia­mi wpi­sa­ło hasz­tag #book,…

Więcej
ModaZOOM ON

Torby MANU Atelier

Zain­spi­ro­wa­ne pra­cą ojca, sza­no­wa­ne­go skó­rza­ne­go rze­mieśl­ni­ka wyro­bów skó­rza­nych ze Stam­bu­łu w Tur­cji, sio­stry i współ­za­ło­ży­ciel­ki Beste i Marve Mana­stir stwo­rzy­ły wła­sną linię tore­bek w lutym 2014 roku. A wszyst­ko to pod patro­na­tem i pie­czą warsz­ta­tu…

Więcej
Styl życia

Walentynki - propozycje prezentów dla niej

Świę­to zako­cha­nych tuż, tuż. Jak spra­wić, by ten dzień był wyjąt­ko­wy i nie­za­po­mnia­ny? War­to spę­dzić czas z oso­bą, któ­rą kocha­my i zadbać o pamięć zaska­ku­jąc ją nie­ba­nal­nym upo­min­kiem. Nie macie pomy­słu? Koniecz­nie sprawdź­cie wybra­ne przez…

Więcej
ModaNewsroom

H&M Studio SS17 lookbook

Pró­by opi­su tej kolek­cji mogły­by się zmie­ścić w sło­wach: gra­cja i roman­tyzm bale­tu połą­czo­na z duchem spor­tu. Per­nil­la Wohl­fart, design and cre­ati­ve direc­tor w H&M mówi o niej nastę­pu­ją­co: “Jest to kolek­cja z pozy­tyw­nym prze­ka­zem…

Więcej
ModaZOOM ON

Skandynawski szyk - Little Liffner

Sztok­holm­ska mar­ka z akce­so­ria­mi Lit­tle Lif­f­ner to przede wszyst­kim tor­by, któ­re pozwa­la­ją noszą­cym je na wyraź­ne eks­po­no­wa­nie wła­sne­go, nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu. Już od same­go począt­ku, od cza­su jej powsta­nia w 2012 r. kon­se­kwent­nie zdo­by­wa rze­sze wier­nych…

Więcej
MakijażUroda

TOP 10 Pędzle do makijażu

Każ­da maki­ja­żyst­ka potwier­dzi, że świet­ne pędz­le to, obok umie­jęt­no­ści i dobrej jako­ści kosme­ty­ków, jed­na trze­cia suk­ce­su. Redak­cja Vers-24 zebra­ła 10 pędz­li do maki­ja­żu, z któ­rych każ­dy jest jedy­ny w swo­im rodza­ju. Róż­nią się kształ­tem, wiel­ko­ścią…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Polskie marki kosmetyczne, które musisz znać

Dzi­siaj przed­sta­wi­my Wam 10 pol­skich marek kosme­tycz­nych, któ­re powin­ni­ście znać. Co wię­cej, war­to sze­rzej zain­te­re­so­wać się ich ofer­tą. Pol­ski prze­mysł kosme­tycz­ny ma się napraw­dę świet­nie i może­my być dum­ni z naszych rodzi­mych pro­du­cen­tów. Ofe­ru­ją oni…

Więcej
Vers24 Bloguje

Jak przestać się martwić?

W życiu każ­de­go z nas przy­cho­dzi jakiś trud­ny moment. Sta­je­my przed zada­nia­mi, któ­re nas przy­gnia­ta­ją. Mamy pro­ble­my, przez któ­re nie może­my spać. Naj­waż­niej­sze w takiej sytu­acji, to nie dać się oma­mić zmar­twie­niom. Zamar­twia­jąc się, szcze­gól­nie…

Więcej
Styl życia

Jak zacząć zarabiać na Instagramie

O zarob­kach blo­ge­rek krą­żą legen­dy. Zawrot­ne kwo­ty za publi­ka­cje jed­ne­go posta na blo­gu, czy nie­koń­czą­ce się korzy­ści zwią­za­ne z licz­ny­mi współ­pra­ca­mi spra­wia­ją, że coraz wię­cej osób szu­ka podob­ne­go źró­dła docho­du. Teraz obok blo­ge­rek może­my wyróż­nić…

Więcej
KulturaSztuka

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Design a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 03.02.2017. Paweł Orłow­ski to uzna­ny, zarów­no w Pol­sce jak…

Więcej
ModaMust have

Porządki w szafie, czyli co każda kobieta mieć powinna

Zgod­nie z filo­zo­fią „Mniej zna­czy wię­cej”, dobrze skom­ple­to­wa­na gar­de­ro­ba w sza­fie zapew­ni Ci suk­ces na każ­dym polu. Nie tyl­ko pozbę­dziesz się odwiecz­ne­go pro­ble­mu pod tytu­łem: “Co dziś na sie­bie wło­żyć?”, ale stwo­rzysz kom­plet­ną bazę do…

Więcej