2017 ROK – COS ŚWIĘTUJE 10 ROCZNICĘ POWSTANIA

Przez ostat­nią deka­dę mar­ka COS pozo­sta­ła wier­na swo­jej filo­zo­fii; ofe­ru­jąc wyso­kiej jako­ści kolek­cje zło­żo­ne z pod­sta­wo­wych ele­men­tów gar­de­ro­by, oraz na nowo zin­ter­pre­to­wa­ną kla­sy­kę, w zgo­dzie z eto­sem mar­ki – desi­gnem, któ­ry jest ponad­cza­so­wy i funk­cjo­nal­ny.

Pierw­szy sklep mar­ki został otwar­ty w 2007 roku w Lon­dy­nie na Regent Stre­et. Od tego cza­su COS stał się w mar­ką glo­bal­ną. Na powsta­wa­nie kolek­cji COS zawsze mia­ły wpływ sztu­ka i design. Mar­ka współ­two­rzy­ła pro­jek­ty i współ­pra­co­wa­ła ze wscho­dzą­cy­mi arty­sta­mi, pro­jek­tan­ta­mi oraz insty­tu­cja­mi – do dziś pra­co­wa­ła przy ponad 30 pro­jek­tach w Euro­pie, Azji oraz USA.

Jeste­śmy bar­dzo dum­ni z tego jak mar­ka roz­wi­nę­ła się przez ostat­nie dzie­sięć lat i przyj­mu­je­my z poko­rą to, że nasi klien­ci doce­nia­ją kie­run­ki jakie obie­ra­my i chcą być czę­ścią świa­ta, któ­ry two­rzy­my wspól­nie ze świa­tem sztu­ki i desi­gnu.” – powie­dzia­ła Marie Hon­da, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca mar­ki COS.

Aby uczcić dzie­sią­tą rocz­ni­cę powsta­nia mar­ki, COS stwo­rzył kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z dzie­się­ciu pro­jek­tów. Każ­dy pro­jekt został dokład­nie roz­ry­so­wa­ny na tka­ni­nie tak, aby w peł­ni wyko­rzy­stać mate­riał. Tym samym każ­dy następ­ny szkic defi­nio­wał kolej­ny wzór mode­lu. Ta meto­da spra­wi­ła, że kolek­cja ma w sobie pro­sto­tę a jed­no­cze­śnie bawi się obję­to­ścia­mi i pro­sty­mi linia­mi kro­jów. W kolek­cji widać wpły­wy japoń­skie, zosta­ła ona uszy­ta z lek­kich tka­nin takich jak baweł­na czy tech­nicz­ny polie­ster, w odcie­niu pia­sko­wych kolo­rów i bie­li.

Dyrek­tor kre­atyw­na COS, Karin Gusta­fs­son powie­dzia­ła o kolek­cji – “Pro­jek­tan­ci sko­rzy­sta­li z moż­li­wo­ści eks­pe­ry­men­to­wa­nia przy wykra­ja­niu syl­we­tek. Wspól­nie z kon­struk­to­ra­mi szu­ka­li inspi­ra­cji w histo­rycz­nych tech­ni­kach pro­jek­to­wa­nia, w któ­rych tka­ni­ny były wyko­rzy­sty­wa­ne w cało­ści, tj. bez strat mate­ria­łu. W przy­szło­ści będzie­my kon­ty­nu­ować łącze­nie nowo­cze­snych tech­nik pro­jek­to­wa­nia z wydaj­nym zuży­ciem mate­ria­łów.”

Kolek­cja tra­fi do sprze­da­ży 24 mar­ca 2017 roku, będzie dostęp­na w skle­pach na całym świe­cie i na stro­nie cosstores.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy