Miejsca

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wość ją odwie­dzić, doświad­czył panu­ją­cej tam nie­sa­mo­wi­tej atmos­fe­ry. Dla tych, któ­rzy jesz­cze nie mie­li…

Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, któ­re…

Więcej
ModaNewsroom

10 faktów, których nie wiedzieliście o Uterqüe

  Jeden z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych w tym roku skle­pów na pol­skim ryn­ku, w któ­rym pierw­sze skrzyp­ce gra­ją nie ubra­nia, ale akce­so­ria. Hisz­pań­ska, luk­su­so­wa mar­ka dla kobiet ponad wszyst­ko cenią­cych sobie jakość i dba­łość o szcze­gó­ły,…

Więcej
ModaNewsroom

Premiera filmu w reżyserii Wesa Andersona/Świąteczna kampania H&M Holiday 2016

H&M zapra­sza do obej­rze­nia świą­tecz­ne­go fil­mu „Come toge­ther” („Spo­tkaj­my się”) w reży­se­rii Wesa Ander­so­na, z Adrie­nem Bro­dym w roli głów­nej. Akcja fil­mu roz­gry­wa się w magicz­ny dzień Wigi­lii Boże­go Naro­dze­nia pod­czas podró­ży kole­jo­wej odby­wa­ją­cej się…

Więcej
ModaNewsroom

COS kolekcja świąteczna AW16

Kla­sa i mini­ma­lizm – tak w dwóch sło­wach moż­na opi­sać naj­now­szą, świą­tecz­ną kolek­cję mar­ki COS utrzy­ma­ną w szla­chet­nych, mono­chro­ma­tycz­nych bar­wach, gdzie domi­nu­je czerń, biel, kość sło­nio­wa, gra­nat i sza­ro­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla skan­dy­naw­skiej mar­ki geo­me­trycz­ne płasz­cze…

Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książkowe nowości

Kolej­ny tydzień, kolej­ne cie­ka­we pozy­cje książ­ko­we, do któ­rych war­to zaj­rzeć w leni­wy, jesien­ny week­end. W naszym zesta­wie­niu każ­dy znaj­dzie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie: zaczy­na­jąc od jed­nej z naj­cie­kaw­szych bio­gra­fii, przez mro­żą­ce krew w żyłach kry­mi­na­ły,…

Więcej
Wywiady

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa

Praw­dzi­wa. Nor­mal­na. W stu pro­cen­tach natu­ral­na. Taka wła­śnie jest Nata­lia Sie­bu­ła – pol­ska pro­jek­tant­ka mło­de­go poko­le­nia. Od 2009 roku two­rzy kolek­cje, któ­re balan­su­ją na gra­ni­cy mini­ma­li­zmu, nowo­cze­sno­ści i faso­nów vin­ta­ge. Jej pro­jek­ty są kla­sycz­ne, ele­ganc­kie,…

Więcej
Jedzenie

Ciasteczka z 4 składników

Powra­ca­my z naszym cyklem pro­stych i szyb­kich prze­pi­sów kuli­nar­nych. Tym razem pole­ca­my kru­che cia­stecz­ka, do któ­rych przy­go­to­wa­nia potrze­ba tyl­ko 4 skład­ni­ków. Smacz­ne, uro­czo wyglą­da­ją­ce, ide­al­nie nada­ją się, by spra­wić bli­skim mały upo­mi­nek. Pamię­taj­cie, że Miko­łaj­ki…

Więcej
ModaNewsroom

Zoom on: Maggie Marilyn

Czy moż­na wyśnić suk­ces mar­ki, któ­ra nie­mal zaraz po zało­że­niu, (zda­la od naj­więk­szych sto­lic mody na świe­cie) we wrze­śniu tego roku roz­po­czy­na sprze­daż na naj­bar­dziej eks­klu­zyw­nej stro­nie z modą onli­ne Net-a-Porter.com? Femi­nist­ka i eko­log. Cicha,…

Więcej
ModaNewsroom

Paris+Hendzel Handcrafted Goods - Whisper Tales

Paris+Hendzel Hand­cra­fted Goods – pod tą tajem­ni­czą nazwą kry­je się rodzi­ma fir­ma pro­du­ku­ją­ca nakry­cia gło­wy. Wszyst­kie czap­ki i kape­lu­sze wyko­ny­wa­ne są ręcz­nie, z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów (weł­na, baweł­na, len, jedwab, saty­na i skó­ra), w limi­to­wa­nej…

Więcej
Styl życiaTechnologia

H&M we współpracy z Happy Plugs

H&M ma przyjemność zapre­zen­to­wać eks­klu­zyw­ną kolek­cję zapro­jek­to­wa­ną we współpracy z Hap­py Plugs. H&M połączył siły ze szwedz­ką fir­mą modo­­wo-tech­no­­lo­­gi­cz­ną Hap­py Plugs, aby wspólnie stwo­rzyć limi­to­wa­ną kolek­cję słu­cha­wek, etui na tele­fo­ny i bez­prze­wo­do­wych głośników. Kolek­cja inspi­ro­wa­na…

Więcej
KulturaWywiady

Młodzi artyści: Tomasz Bieniek

Jego pra­ce wzbu­dza­ją skraj­ne emo­cje, inspi­ru­ją do prze­my­śleń, poru­sza­ją. Duży for­mat balan­su­je na pogra­ni­czu ilu­stra­cji i gra­fi­ki. Arty­sta Tomek Bie­niek – absol­went kie­run­ku gra­fi­ka na ASP im. Jana Matej­ki w Kra­ko­wie. Przez lata ilu­stra­tor sto­ry­bor­dzi­sta…

Więcej
ModaNewsroom

„Ślub w Wielkim Mieście” – najnowsza kolekcja Agaty Wojtkiewicz

Suk­nie ślub­ne a la beza już daw­no ode­szły do lamu­sa! Teraz rzą­dzą odważ­ne, zmy­sło­we i ory­gi­nal­ne kre­acje, zgod­ne z cha­rak­te­rem i tem­pe­ra­men­tem pan­ny mło­dej. W Pol­sce sztu­kę ich two­rze­nia do per­fek­cji opa­no­wa­ła pro­jek­tant­ka Aga­ta Wojt­kie­wicz,…

Więcej