Uroda

Szybka metamorfoza z JOICO

Przez cały czer­wiec na pro­fi­lu mar­ki JOICO Pol­ska trwał kon­kurs Postaw na kolor z JOICO, któ­ry zwią­za­ny był z wpro­wa­dze­niem licz­nych nowo­ści w zakre­sie kolo­ry­za­cji oraz pie­lę­gna­cji wło­sów far­bo­wa­nych. Nagro­dą głów­ną w kon­kur­sie była meta­mor­fo­za…

Więcej
ModaNewsroom

Pierwsze stylizacje z kolekcji KENZO x H&M: odważne printy, kolory i indywidualizm

H&M ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać pierw­sze trzy sty­li­za­cje z kolek­cji KENZO x H&M, wszyst­kie prze­peł­nio­ne żywy­mi nadru­ka­mi, wyra­zi­sty­mi kolo­ra­mi i indy­wi­du­ali­zmem, któ­re są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej współ­pra­cy. Look­bo­ok pre­zen­tu­je zdję­cia róż­nych arty­stów, i akty­wi­stów, któ­rzy zosta­li…

Więcej
UrodaWłosy

Pielęgnacja włosów latem

Latem nasze wło­sy sta­ją się wysu­szo­ne. Wysta­wie­nie na dzia­ła­nie soli z morza, chlo­ru na base­nie czy bez­po­śred­nio na słoń­ce na pla­ży spra­wia, że roz­dwa­ja­ją się i łamią. Co zro­bić, by temu zapo­biec? Odpo­wia­da fry­zjer­ka Ania…

Więcej
ModaMust have

+10 do seksualności

Wewnętrz­na pew­ność sie­bie to coś, co bez wąt­pie­nia każ­dej kobie­cie doda­je uro­ku. Dobrze, gdy nie bra­ku­je jej żad­nej z nas, jed­nak cza­sem potrze­bu­je­my pro­duk­tów, któ­re nam jej doda­dzą. Jak być pożą­da­ną i zyskać +10 do…

Więcej
ModaMust have

Wybieramy idealny portfel

Nie­mal się z nim nie roz­sta­je­my, a on towa­rzy­szy nam każ­de­go dnia. Słu­ży nie tyl­ko do prze­cho­wy­wa­nia pie­nię­dzy, zdjęć, para­go­nów, wizy­tó­wek czy kart ban­ko­ma­to­wych, ale może być sty­lo­wym dodat­kiem, któ­ry za każ­dy razem będzie wspa­nia­le…

Więcej
ModaTrendy

Ciepłe bluzy na jesień

 Jeśli wyda­je ci się, że blu­zy są zare­zer­wo­wa­ne dla spor­tow­ców i nasto­lat­ków – pora zre­wi­do­wać ten pogląd. Ten super­wy­god­ny ele­ment gar­de­ro­by tra­fił na salo­ny i choć koja­rzy się z wygo­dą i luź­nym sty­lem, z powo­dze­niem…

Więcej
ModaTrendy

10 INSTA KONT O BIELIŹNIE, KTÓRE WARTO OBSERWOWAĆ

Waka­cje to pora na fan­ta­zje o pięk­nej bie­liź­nie. Inspi­ra­cji możesz szu­kać wszę­dzie, ale w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przed social media, naj­prę­dzej na Insta­gra­mie. Zaj­rzyj z Vers-24 na naj­lep­sze Insta­ra­mo­we kon­ta o bie­liź­nie. Doceń budu­aro­we kli­ma­ty, bo w…

Więcej
NewsroomTechnologia

Prisma – nowa aplikacja zdobywająca serca internautów

Marzy Ci się stwo­rze­nie praw­dzi­we­go dzie­ła sztu­ki, lecz nie posia­dasz wystar­cza­ją­cych umie­jęt­no­ści manu­al­nych? Nic stra­co­ne­go! Twór­cy coraz to now­szych apli­ka­cji na smart­fo­ny nie spo­czy­wa­ją na lau­rach i w stu pro­cen­tach wyko­rzy­stu­ją idą­cą na przód tech­no­lo­gię.…

Więcej
ModaNewsroom

TAJEMNICZY CUPRO + STREETSTYLE redakcji VERS-24

Pochod­na nie­zwy­kle popu­lar­nej baweł­ny, dzię­ki swo­im przy­ja­znym wła­ści­wo­ściom dla skó­ry zysku­je uzna­nie. Cupro… Czy coś Ci ta nazwa mówi? Co się za nią kry­je? Wita­my w świe­cie mate­ria­ło­znaw­stwa. Defi­ni­cja cupro Cupro (Cupram­mo­nium Ray­on) to włók­no wytwa­rza­ne…

Więcej
Jedzenie

Owoce w codziennej diecie

Jed­ni spo­ży­wa­ją ich ogrom­ne ilo­ści, dru­dzy uni­ka­ją jak ognia. Bez wąt­pie­nia owo­ce peł­nią bar­dzo waż­ną rolę w naszym żywie­niu. Są dosko­na­łym źró­dłem wita­min, skład­ni­ków mine­ral­nych oraz błon­ni­ka pokar­mo­we­go. Poza tym dzia­ła­ją alka­li­zu­ją­co na orga­nizm i…

Więcej
ModaMust have

Najlepsze jeansy w stylu mom fit

Jean­sy mom fit powra­ca­ją do łask! Część z was z pew­no­ścią pamię­ta te kul­to­we spodnie, bar­dzo popu­lar­ne w latach 80-tych oraz 90-tych. Świat mody wró­cił do nich już w zeszłym roku, jed­nak dopie­ro teraz sta­ły…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szyb­ciej.

Więcej