Zdrowie

Czym jest dieta raw food?

Pod­sta­wą die­ty raw są przede wszyst­kim suro­we owo­ce i warzy­wa, kieł­ki, orze­chy i ziar­na. Moż­li­we jest tak­że spo­ży­wa­nie suro­wych ryb oraz mię­sa. Die­ta ta zyska­ła szcze­gól­ne uzna­nie wśród cele­bry­tów i gwiazd. Czy die­ta raw jest…

Więcej
Zdrowie

Czy warto pić wodę aloesową?

Obec­nie sok z alo­esu cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. Rośli­na ta pocho­dzi z tere­nów Afry­ki Wschod­niej i Połu­dnio­wej, a stam­tąd dotar­ła do innych rejo­nów o zbli­żo­nych warun­kach kli­ma­tycz­nych. Szcze­gól­nie upodo­ba­ła sobie tere­ny suche i pustyn­ne.…

Więcej
ModaNewsroom

CHANCE - nowa kolekcja marki BELLER

Od kil­ku dni zarów­no na www.beller.pl, jak i w show­ro­omie mar­ki BELLER – Ale­je Ujaz­dow­skie 24/5, dostęp­na jest nowa kolek­cja biżu­te­rii – CHANCE. Kolek­cja CHANCE utrzy­ma­na zosta­ła w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki duchu mini­ma­li­zmu. Ponad­cza­so­wa ele­gan­cja łączy się w niej…

Więcej
Styl życia

Przewodnik po smakach kawy Starbucks

Pas kawo­wy to dosko­na­le zna­ny miło­śni­kom kawy obszar na zie­mi. Regio­ny poło­żo­ne mię­dzy Zwrot­ni­ka­mi Raka i Kozio­roż­ca ucho­dzą bowiem za uni­kal­ne tere­ny, na któ­rych pozy­ski­wa­ne są naj­wyż­szej jako­ści ziar­na kawow­ca. W  dużej mie­rze, to wła­śnie…

Więcej
Jedzenie

Egzotyczny owoc kaki

Kaki z wyglą­du przy­po­mi­na pomi­dor, nato­miast sma­ku­je jak śliw­ka. Owoc ten przy­był do nas aż z Chin, gdzie upra­wia­ny jest na sze­ro­ką ska­lę. Naj­le­piej sma­ku­je na suro­wo, w połą­cze­niu z taki­mi owo­ca­mi jak kiwi czy…

Więcej
Jedzenie

Walentynki w wersji fit

Deser ten szcze­gól­nie popu­lar­ny jest w Wiel­kiej Bry­ta­nii, jed­nak coraz czę­ściej gości rów­nież na naszych sto­łach. Cha­rak­te­ry­stycz­ny bry­tyj­ski pud­ding skła­da się z 13 skład­ni­ków i pełen jest baka­lii oraz kan­dy­zo­wa­nych owo­ców. My przy­go­to­wa­li­śmy dla was…

Więcej
Zdrowie

20 przykazań zdrowego odchudzania

Czę­sto wyda­je się nam, że odchu­dza­nie to dłu­gi pro­ces wyma­ga­ją­cy wie­lu wyrze­czeń. Pró­bu­je­my coraz to now­szych diet, jed­nak żad­na z nich nie dzia­ła wiecz­nie. Po powro­cie do sta­rych nawy­ków więk­szość osób doświad­cza popu­lar­ne­go efek­tu jojo.…

Więcej
NewsroomUroda

KOLEKCJA RED & PINK od Bobbi Brown

Głe­bo­ka czer­wień, intry­gu­ja­cy róż – Wasze ulu­bio­ne, dostęp­ne w kolek­cji Red & Pink odcie­nie poma­dek do ust i lakie­rów ide­al­nie dopeł­nią każ­dy look. Dosko­na­łe na Walen­ty­ki, Świę­ta i Syl­we­stra! Rich Lip Color Lek­ka pomad­ka, zapew­nia…

Więcej
Uroda

Lash UP! VERS-24 Testuje

Wycho­dząc naprze­ciw nowo­cze­snym tren­dom i ceniąc czas naszych klien­tek w ser­cu War­szaw­skie­go Moko­to­wa powstał pierw­szy w War­sza­wie lashes bar Lash Up!, miej­sce gdzie w miłej atmos­fe­rze pro­fe­sjo­na­li­ści pod­kre­ślą indy­wi­du­al­ne cechy Two­jej uro­dy. Spe­cja­li­zu­je­my się  w sty­li­za­cji oczu korzy­sta­jąc z peł­nej gamy…

Więcej