Styl życia

Sposoby na lepszą pamięć

Każ­de­mu z was na pew­no zda­rzy­ło się o czymś zapo­mnieć. Nie waż­ne czy był to numer tele­fo­nu, nazwi­sko zna­jo­mej oso­by, czy też godzi­na spo­tka­nia z przy­ja­cie­lem. Dopó­ki zda­rza się to spo­ra­dycz­nie, nie ma się czym mar­twić, ale jeśli…

Więcej
ModaNewsroom

Zrównoważona moda w nowym konkursie dla młodych projektantów

Kap­pAhl pra­gnie two­rzyć wyso­kiej jako­ści odzież, wypro­du­ko­wa­ną z posza­no­wa­niem ludzi i śro­do­wi­ska. Kap­pAhl Susta­ina­ble Design Con­test to kon­kurs dla stu­den­tów kie­run­ków modo­wych i zwią­za­nych z tek­sty­lia­mi, któ­rzy pra­gną wziąć udział w two­rze­niu przy­szło­ścio­wych roz­wią­zań w…

Więcej
ModaRunway

Chanel haute couture spring / summer 2016

Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie, dla któ­rych taki pokaz jest oka­zją do zapla­no­wa­nia zaku­pu kolej­nej ele­ganc­kiej sukien­ki, czy płasz­cza. Mowa oczy­wi­ście…

Więcej
Wywiady

Wrzenie Świata w służbie literatury. Rozmowa z Mariuszem Szczygłem

Roz­ma­wia­ła: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 W samym ser­cu War­sza­wy, na tyłach uli­cy Nowy Świat, znaj­du­je się Wrze­nie Świa­ta – kawia­r­nio-księ­­ga­r­nia, któ­ra łączy miło­śni­ków kawy i dobrej lite­ra­tu­ry non-fic­tion. Jej zało­ży­cie­la­mi są wybit­ni pol­scy repor­ta­ży­ści: Mariusz Szczy­gieł, Woj­ciech Toch­man…

Więcej
ModaNewsroom

#ViceVersa: kobiece piękno według Liu Jo

Mar­ka Liu Jo roz­po­czy­na kam­pa­nię na sezon SS16: przy­jaźń dwóch mię­dzy­na­ro­do­wych ikon pięk­na, Kar­lie Kloss i Jour­dan Dunn, poka­zu­je nie­zli­czo­ne obli­cza kobie­co­ści. Liu Jo na sezon SS16 wpro­wa­dza #Vice­Ver­sa: kam­pa­nię wize­run­ko­wą, któ­ra sta­no­wi roz­wi­nię­cie komu­ni­ka­cji bran­du. #Vice­Ver­sa to…

Więcej
ModaMust have

Buty Block Heel - must have na wiosnę!

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Pre­cy­zyj­nie wyko­na­ne, ide­al­nie wypro­fi­lo­wa­ne i zja­wi­sko­wo pięk­ne buty mogą budzić w kobie­cie odczu­cia toż­sa­me do tych, któ­re towa­rzy­szą jej pod­czas napa­wa­nia się kunsz­tem praw­dzi­wych dzieł sztu­ki. Jaka będzie zatem naj­mod­niej­sza, a zara­zem naj­traf­niej­sza…

Więcej
UrodaWłosy

Szampony organiczne – co nam dają?

W okre­sie jesien­no­zi­mo­wym nasze wło­sy potrze­bu­ją szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji. Wybie­ra­jąc szam­pon czę­sto nie zwra­ca­my uwa­gi na jego skład. W dzi­siej­szych cza­sach kobie­ty poszu­ku­ją nowych spo­so­bów pie­lę­gna­cji, kie­ru­jąc się przy tym bie­żą­cy­mi tren­da­mi. Sil­ny ostat­nio trend eko­lo­gicz­ny…

Więcej
MiejscaStyl życia

10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Dru­ga, zaraz po Star­buck­sie naj­po­pu­lar­niej­sza sie­ciów­ka z kawą w roli głów­nej. Oczy­wi­ście mowa tu o COSTA COFFEE. Każ­dy z nas na pew­no nie raz skosz­to­wał wani­lio­wej Orki lub w okre­sie świą­tecz­nym Pier­ni­ko­wej Lat­te. Począt­ko­wo kawiar­nia…

Więcej
Vers24 Bloguje

„Good hate follow”. Dlaczego kochamy hejtować?

Hejt. Sło­wo, któ­re zna każ­dy. Trud­no się z nim nie spo­tkać, żyjąc onli­ne. Moż­na powie­dzieć, że wcho­dząc w świat Inter­ne­tu, wysta­wia­my się na kry­ty­kę, zosta­jąc jed­no­cze­śnie kry­ty­kan­ta­mi. Nie podo­ba­my się wszyst­kim, wszy­scy tak samo nie…

Więcej
ModaNewsroom

La Mania na sezon Wiosna/Lato 2016 z Alicją Tubilewicz!

Inspi­ra­cją dla kolek­cji Wiosna/Lato 2016 mar­ki La Mania były pro­jek­ty wnętrz Alber­to Pin­to. Har­mo­nia i syme­tria uzna­na za zło­tą zasa­dę archi­tek­tu­ry jest naj­moc­niej­szą stro­ną jego este­ty­ki. Sze­ro­kie pasy, naj­czę­ściej apli­ko­wa­ne na pod­ło­dze, ide­al­nie porząd­ku­ją­ce prze­strzeń…

Więcej