Vers24 Bloguje

Skuteczne postanowienia noworoczne

Temat, któ­ry co roku powra­ca jak bume­rang – posta­no­wie­nia nowo­rocz­ne. Jeże­li od kil­ku lat obie­cu­jesz sobie, że zrzu­cisz zbęd­ne kilo­gra­my, zaczniesz ćwi­czyć i pić zie­lo­ne kok­taj­le, prze­sta­niesz wyda­wać pie­nią­dze na nie­po­trzeb­ne rze­czy oraz zaczniesz speł­niać…

Więcej
Zdrowie

Co warto wiedzieć o medytacji?

Moda na medy­ta­cję ogar­nia cały Zachód. Trend wywie­dzio­ny z Azji i reli­gii Wscho­du (bud­dyzm, zen, hin­du­izm) sta­je się spo­so­bem Euro­pej­czy­ków na osią­gnię­cie szczę­ścia i men­tal­ne­go wzmoc­nie­nia. Miesz­kań­ców kon­ty­nen­tu, sły­ną­cych z życia w cią­głym stre­sie i…

Więcej
Styl życia

Jak rozwinąć swój profil na Instagramie?

Aimee Song, zna­na na Insta­gra­mie jako @songofstyle swój pro­fil na tym por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym zało­ży­ła w 2008 roku. Przez 8 lat zbu­do­wa­ła sil­ną mar­kę oso­bi­stą, a jej kon­to obser­wu­je obec­nie ponad 4 milio­ny użyt­kow­ni­ków (ta licz­ba…

Więcej
Zdrowie

DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ?

Woda jest natu­ral­nym darem natu­ry i życio­daj­nym pły­nem, pozba­wio­nym che­mi­ka­liów, cukrów oraz kalo­rii. Sta­no­wi ele­ment budul­co­wy ludz­kie­go orga­ni­zmu, bo jej zawar­tość w cie­le czło­wie­ka sza­cu­je się w oko­li­cach 60–75%. Dzię­ki niej, pro­ce­sy nie­zbęd­ne do życia…

Więcej
Jedzenie

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Świą­tecz­no – zimo­wa aura sprzy­ja domo­wym wypie­kom. Poni­żej znaj­dzie­cie prze­pis na pysz­ne i przede wszyst­kim szyb­kie cia­stecz­ka. Ory­gi­nal­ne w sma­ku, nie zbyt słod­kie, ide­al­ne jako prze­ką­ska. Sklad­ni­ki: 2 szklan­ki ugo­to­wa­nej kaszy jagla­nej 1 banan 50…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Mitas Design

Chce­cie zasko­czyć pod­czas tego­rocz­nej gwiazd­ki przy­ja­ciół­kę, mamę czy sio­strę  i szu­ka­cie roman­tycz­nej, nie­po­wta­rzal­nej, a zara­zem odważ­nej, zmy­sło­wej bie­li­zny, któ­ra spra­wi, że będą czuć się w nich sza­le­nie kobie­co? Zamiast decy­do­wać się na wszyst­kim dobrze zna­ne,…

Więcej
ModaMust have

Torby KARA by Sarah Law

Jeśli w swo­jej gar­de­ro­bie nie masz ani jed­nej toreb­ki KARA, naj­wyż­szy czas ją uzu­peł­nić. KARA to nowo­jor­ska mar­ka toreb powsta­ła w 2013 roku dzię­ki Sarah Law, ame­ry­kań­sko-chiń­skiej pro­jek­tant­ce a zara­zem przed­się­bior­cy z Hong Kon­gu. Sarah…

Więcej
Zdrowie

Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­tach. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono czu­ło się dobrze musi­cie poświę­cić mu tro­chę cza­su. Dla wszyst­kich…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: Alaïa

Z wykształ­ce­nia rzeź­biarz. Z zawo­du kre­ator i pro­jek­tant, któ­ry nic sobie nie robi z obo­wią­zu­ją­cych w modzie zasad, a mimo to od wie­lu lat ubie­ra naj­pięk­niej­sze kobie­ty świa­ta. Azze­di­ne Ala­ïa to wywo­dzą­cy się z Tune­zji arty­sta, któ­ry z małej rue de Mous­sy, ulicz­ki miesz­czą­cej się w samym ser­cu pary­skiej dziel­ni­cy Marai, stwo­rzył cen­trum mody na świa­to­wym pozio­mie.

Więcej
KalendarzModaNewsroom

KALENDARZ WYPRZEDAŻY

Gru­dzień to nie tyl­ko mie­siąc, w któ­rym nie­cier­pli­wie wycze­ku­je­my Świąt. To tak­że mie­siąc, w któ­rym sie­ciów­ki roz­po­czy­na­ją wyprze­daż jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cji. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy kalen­darz zimo­wych wyprze­da­ży 2016. W nie­któ­rych skle­pach obniż­ki już trwa­ją! W…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Agata Bieleń

Pro­sto­ta, mini­ma­lizm i geo­me­trycz­ne for­my, to jej znak roz­po­znaw­czy, a moty­wem prze­wod­nim towa­rzy­szą­cym pro­jek­tant­ce przy two­rze­niu biżu­te­rii jest linia. Powsta­ją­ce od 6 lat kolek­cje są waria­cja­mi na jej temat – od zała­mań, trój­wy­mia­ro­wych form poprzez…

Więcej